Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NMK_PAK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
288.26 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Затверджено кафедрою

______________ 2011 р.

Завідувач кафедри

_______________________

Кафедра філософії та політології навчально-методичний комплекс курсу "політичний аналіз та консультування"

для студентів факультету історії та права

спеціальності 6.030104 Політологія

Навчально-методичний комплекс розроблено к.Політ.Н. Стадніченко р.В. Кіровоград – 2011

УДК ББК

Навчально-методичний комплекс курсу. КДПУ. 2011. - с.

Розробники: к. пол. н., ст. викл. Стадніченко Р.В.

Рецензенти:

Затверджено методичною радою КДПУ, факультету історії та права

Протокол № ___від _______________________2011р.

ББК © КДПУ, 2011

Курс: ІІІ

(підготовка бакалаврів)

Напрям, спеціальність, освіт-ньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповід-них ЕСТS: 3

(нац. кредитів: 2 )

Модулів за видами роботи: 3

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 6

Шифр та назва напряму:

Шифр та назва спеціальності:

ПОЛІТОЛОГІЯ

Спеціалізації:

________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов'язковий

Рік підготовки: 2010

Семестр: 6

Лекції (теоретична підготовка): 36 годин

Семінар. заняття: 16 годин

Самостійна робота:

 1. Підготовка аналітичних довідок

 2. Написання рефератів

 3. Збір та обробка данних зі спеціальними завданнями

 4. Моніторинг ЗМІ

56 годин

Вид контролю: екзамен

1. Опис предмета навчальної дисципліни

2.Мета і завдання вивчення курсу

Мета курсу «Політичний аналіз та консультування» — сформувати цілісне бачення проблематики прикладної політології, окремі аспекти якої вивчають спеціальні курси, а також набути на основі здобутих знань навичок наукових досліджень і робіт у форматі “політичний аналіз”; вміти якісно здійснювати прогноз політичної ситуації і на його основі кваліфіковано консультувати офіційних та неофіційний акторів політичної системи.

Опанування програми передбачає здобуття нових теоретичних знань:

 • інтелектуальних технологій політичного аналізу;

 • змін у політичній системі України та поточному розкладі сил в українській політиці;

 • специфіки сучасного політичного процесу — функціонування ключових політичних інститутів, механізмів підготовки та прийняття рішень, а також способів обстоювання інтересів у існуючій системі міжнародних відносин.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • застосовувати основи прикладної політології та допоміжних дисциплін для аналізу конкретних політичних ситуацій, надання фахових консультацій замовнику;

 • здійснювати “суб’єктний” аналіз політичної ситуації з урахуванням інтересів конкретних політичних акторів;

 • аналізувати можливості та обмеження конкретних акторів, їх потенційних союзників та суперників;

 • конструювати різноманітні варіанти публічних позицій конкретних акторів у конкретних ситуаціях, включаючи аналіз публічних позицій потенційних союзників і суперників, а також реконструкцію їхніх політичних інтересів;

 • проектувати стратегію поведінки конкретних акторів.

Ця програма акумулює і систематизує матеріал курсу за окремими темами, пропонуються орієнтовні плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.

Вивчення курсу завершується складанням студентами іспиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]