Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Іі. Форми контролю та оцінювання студентів з елективного курсу «Безпека життєдіяльності»

1. Відвідування практичних занять

  • Відвідування практичних занять обов`язкове, а при пропуску практичних занять, обов`язкове їх відпрацювання на протязі 2-х тижнів при наявності допуску з деканату.

  • При наявності невідпрацьованного пропуску до наступного практичного заняття студент не допускається з виставлянням “нб”.

2. Індивідуальна робота студентів складається з:

Обов’язкового написання і захисту навчально-пошукової роботи, та додатково (за бажанням студента) з:

- наукової роботи з викладачем;

Вид роботи

Можлива кількість балів

Отримана студентом кількість балів

1

Підготовка, оформлення та захист навчально-пошукової роботи

7

2

Наукова робота з викладачем

3

3

Друкування наукових тез, статті

3

4

Доповідь на засіданні гуртка, конференції, повідомлення на практичному занятті

3

- виконань індивідуальних студентських наукових завдань понад термін аудиторних занять (друкування наукових тез, статей та ін.);

- роботи з літературою й іншими джерелами інформації та підготовки виступів на практичних заняттях чи на засіданнях студентського наукового гуртка.

При успішному виконанні індивідуальної роботи студент може отримати максимально 16 балів, які додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Вхідний контроль залишкових знань студентів, є підґрунтям подальшого оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з елективного курсу "Безпека життєдіяльності".

Вхідний Контроль залишкового рівня знань студентів

Тестовий контроль

Традиційна оцінка

0-3-4-5 балів

2-3-4-5

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми елективного курсу «Безпека життєдіяльності», Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (МОЗ України, 2005) та Наказу МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52.

Оцінка з елективного курсу «Безпека життєдіяльності», представленого одним модулем, є рейтинговою та визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності з урахуванням оцінювання науково-пошукової роботи (у балах), й оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), що виставляєть3ся при оцінюванні знань студента відповідно до переліку питань, визначеного програмою курсу.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту), становить 200, та складається з суми оцінок за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60 %) та за модульний підсумковий контроль - 80 балів (40 %).

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на практичних заняттях. Для контролю застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки студентів: тестові завдання (для контролю теоретичної підготовки студента) та ситуаційні завдання (для оцінки уміння застосовувати теоретичні знання у конкретних ситуаціях). Поточний контроль проводиться також шляхом опитування студентів письмово й аналізу їх участі у загальній дискусії під час занять.

Поточне оцінювання студентів за відповідними темами проводиться за 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу.

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі різного ступеню складності; бере активну участь у дискусії та обговоренні тематичних питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом основних і додаткових джерел інформації.

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання дає правильні, послідовні та систематичні, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; бере участь в обговоренні тематичних питань на практичних заняттях, демонструючи володіння матеріалом основних рекомендованих джерел інформації.

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань основного змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; розв'язує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично дати відповідь, але на прямо поставлені питання відповідає правильно; намагається взяти участь в обговоренні окремих тематичних питань, але загальної підготовки не вистачає для адекватного ведення дискусії.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки; студент пасивно стежить за ходом обговорення тематичних питань, не беручи в ньому участі, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача.

Перерахунок оцінки за багатобальною шкалою здійснюється, виходячи із загальної кількості тем (8) у модулі, яким представлений елективний курс «Безпека життєдіяльності».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]