Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

10. Питання для контролю знань студентів:

1. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяль­ності та їх характеристика.

2. Гранично допустимий рівень фактора.

3. Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність людини, поняття про метеочутливість.

4. Дія електромагнітних полів на життєдіяльність людини, за­соби захисту від них.

5. Дія іонізуючого випромінювання. Принципи забезпечення радіаційної безпеки.

6. Хімічні фактори та шляхи надходження хімічних речовин в організм людини. Принципи хімічної безпеки.

7. Поняття про інформаційну небезпеку та нові види небез­пек, що породжуються науково-технічним прогресом.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Класифікацію негативних факторів середовища життєдіяль­ності та їх характеристику.

2. Гранично допустимий рівень фак­тора.

3. Несприятливі метеорологічні фактори та їх вплив на жит­тєдіяльність організму. Поняття про метеочутливість.

4. Дію елек­тромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та ме­тоди захисту.

5. Дію іонізуючого випромінювання. Прин­ципи забезпечення радіаційної безпеки.

6. Хімічні фактори, їх кла­сифікацію, шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Принципи хімічної безпеки.

7. Біологічно небезпечні фактори та захист від них.

8. Сучасні інформаційні техно­логії, інформаційну небезпеку.

9. Нові види небезпек, що породжу­ються науково-технічним прогресом.

12. Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Характеристика природного середовища.

2. Значення атмосфери, води та ґрунту в життєдіяльності людини.

3. Техносфера як сфера діяльності людини.

4. Виробниче середовище як одне з умов життєдіяльності людини.

5. Рівновага в системі “людина – життєве середовище”.

6. Соціально-політичне середовище і його значення в життєдіяльності людини.

7. Вплив людини на середовище, яке її оточує.

8. Дія електричного струму на організм людини.

9. Фактори електричного струму, що обумовлюють важкість ушкодження.

10. Захисні засоби, які використовуються в електроустановках від ураження електричним струмом.

11. Заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках.

12. Джерела електромагнітних випромінювань.

13. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини.

14. Захист людини від електромагнітних випромінювань.

15. Лазерне випромінювання, його вплив на організм людини та захист від нього.

16. Класифікація техногенних небезпек.

17. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпек.

18. Знаки та кольори небезпек.

19. Вплив шуму на організм людини, засоби та заходи захисту від впливу шуму.

20. Вплив вібрації на організм людини.

21. Природа та види іонізуючого випромінювання. Проникаюча властивість.

22. Кількісні оцінки іонізуючого випромінювання. Специфічна дія іонізуючого випромінювання на організм людини. Джерела іонізуючих випромінювань.

23. Норми радіаційної безпеки.

24. Заходи радіаційної безпеки.

25. Характеристика та класифікація шкідливих хімічних речовин.

26. Прояви токсичності хімічних сполук.

27. Характеристика отруйних речовин.

28. Поняття гранично допустимої концентрації.

29. Загальна характеристика отруйних рослин і тварин.

30. Дія на організм людини патогенних організмів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]