Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

д МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

- 20__ р. -

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(для студентів 3-го курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ - ІV рівня акредитації)

Під редакцією: завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпропетровської державної медичної академії, професора Литвина Ю.П.

Автори: доц. Кушніренко А.Г., доц. Гулай А.М.? Гайдаєнко В.М., Карапейчик Н.М.

Рецензенти:

к.м.н., доц. кафедри шпитальної хірургії Корпусенко І.С. ______________

Передмова

Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Медико-профілактична справа" напряму підготовки "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 р. № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, із них перші 5 років -загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, елективний курс «Безпека життєдіяльності» викладається на третьому курсі, 5-6 семестри, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, анатомії людини, фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, а також культурології, з якими інтегрується програма курсу «Безпека життєдіяльності». У свою чергу, знання основних валеологічних принципів здорового способу життя та основ безпечної діяльності медичного працівника створює засади для наступного вивчення студентом клінічних і гігієнічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з безпеки життєдіяльності в процесі подальшого навчання. Вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» закладає основи здорового способу життя та профілактики виникнення небезпечних ситуацій у подальшій професійній діяльності майбутнього лікаря.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців, затвердженим Наказом МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р., на вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» виділено 3 кредити (90 годин), 30 годин з яких складає аудиторна підготовка та 60 годин – самостійна робота студентів. Програма елективного курсу «Безпека життєдіяльності» представлена одним модулем, поділеним на 2 змістових модулі.

І. Пояснювальна записка

Модуль 1. "Безпека життєдіяльності"

МЕТА ВИВЧЕННЯ елективного курсу «Безпека життєдіяльності» полягає у досягненні основних кінцевих цілей підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа» та передбачає набуття студентом таких умінь:

- визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини;

- передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності людини;

- аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров'я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів.

Змістові модулі:

  1. Основні засади формування безпеки здоров'я та життя у сучасному суспільстві.

Конкретні цілі:

• Визначати основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини.

• Вирізняти взаємозв'язки між станом здоров'я та впливом шкідливих і небезпечних факторів.

• Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людин

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]