Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пед.майстернисть.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
190.77 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра дошкільної освіти

Навчально-методичне забезпечення

дисципліни

«Основи педагогічної майстерності»

Змістові модулі № 1-6

Викладач:

Баранова П.В.

Вступ

Мета курсу:

 • підготовка компетентного фахівця - професіонала, здатного на гуманістичних засадах вирішувати навчально-виховні завдання в освітніх установах і спроможного до постійного творчого самовдосконалення.

Завдання курсу:

 • оволодіння знаннями про педагогічну діяльність як мети діяльності;

 • оволодіння технологіями самоорганізації педагогічної діяльності;

 • опанування механізмами використання особистісного потенціалу для розв’язання педагогічних завдань навчання і виховання;

 • засвоєння елементів педагогічної техніки керування собою і взаємодією.

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення основ педагогічної майстерності студент повинен:

Знати:

 • цілісну структуру професійної діяльності педагога, своєрідність діяльності вихователя дошкільного закладу;

 • сутність педагогічної майстерності, зміст її основних компонентів;

 • основи педагогічної техніки, її складові компоненти;

 • основи культури педагогічного спілкування, прийоми педагогічної взаємодії;

 • знати свої здібності та рівень готовності до професійної діяльності;

 • основні шляхи формування педагогічної майстерності.

Вміти:

 • вирішувати на гуманістичних засадах психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей;

 • визначати відповідну залежність між професійною підготовкою та професійною майстерністю;

 • оцінювати рівень окремих компонентів власної професійної майстерності;

 • володіти змістом методик пізнання своїх особистісних якостей;

 • самостійно користуватися комплексом вправ, що допомагають керувати собою та взаємодіяти з дітьми, батьками, колегами;

 • реалізовувати програму професійного самовиховання;

 • осмислювати психолого-педагогічної ситуації з власної позиції та з погляду дитини, неупереджено та об’єктивно розглядати факти, їхню професійну доцільність;

 • прагнути до постійного професійного самовдосконалення .

Програма складається із шести змістових модулів:

1. Вступ до педагогічної майстерності.

2. Педагогічна техніка як елемент педагогічної майстерності.

3. Майстерність педагогічного спілкування.

4.Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії у педагогічному спілкуванні.

5.Прийоми педагогічної взаємодії.

6.Майстерність організації педагогічної взаємодії у закладах дошкільної освіти.

Послідовність розташування змістових модулів та тем у програмі відповідає логіці вивчення теоретичних основ дисципліни, які безпосередньо закріплюються низкою практичних завдань. Теоретичний курс та практична частина дисципліни будуються на фундаментальних мистецтвознавчих, психолого-педагогічних дослідженнях таких учених як І.Зязюн, В.Кан-Калік, К.Станіславський, М.Тарасевич та інші, а також використовується спадщина видатних педагогів ХХ століття А.Макаренка та В.Сухомлинського.

Вивчення студентами змісту матеріалу передбачає ознайомлення із дослідженнями вчених, працями видатних педагогів, філософів різних століть, але вагому долю складають практичні завдання, спрямовані на формування педагогічної майстерності майбутнього педагога.

Зміст кожного модулю складають лекції, семінарські заняття, практичні завдання, самостійна робота.

Підсумкове оцінювання засвоєного матеріалу з основ педагогічної майстерності визначається інтегрованою оцінкою, яка складається із оцінок усіх змістових модулів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.