Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕДАГОГ_ЧНА ПРАКТИКА 8.010104 МАГ_СТР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
286.21 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

«Затверджую»

Директор інституту ОІПТ

_____Хоменко В.Г.________

«_30_»__сернпя_____2011 р.

ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Напрям підготовки: 8.010104 Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

Курс 6

Семестр 11

2011 р.

Програма практики для магістрів розроблена відповідно до навчального плану підготовки магістрів напряму “8.010104 Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні ”, Закону України “Про вищу освіту” та Положення МОН України про практику студентів вищих педагогічних навчальних закладів України.

Розробник: к.ф.-м.н., доцент Кравченко Наталія Володимирівна

Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні протокол № 1 від «_29 серпня_» 2011 р.

Завідувач кафедри __________________________ Хоменко В.Г.

Робоча програма схвалена методичною радою

Інституту освітніх

інженерно-педагогічних технологій

Протокол № __1_ від «30 серпня» 2011 р.

Голова ради _____________________________

Робоча програма схвалена вченою радою Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій

Протокол №__1__від «30 серпня» 2011 р.

Голова ради______________ Хоменко В.Г.

2011

ЗМІСТ

1. ВСТУП…………………………………………………………………4

2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ……………………………………..5

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ…………………...5

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ……………………………………………………7

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ………………………………………8

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………....9

7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ………………………………………………….21

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ…………………………..21

9. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ………………………………………………...21

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………...23

11. ДОДАТКИ…………………………………………………………….24

  1. ВСТУП

Педагогічна практика студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) України є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”. Практика покликана закріпити та поглибити знання, здобуті студентами у процесі теоретичного навчання, сформувати та вдосконалити навички виконання професійних завдань.

Педагогічна практика має на меті перевірку фахової придатності студента до багатогранної роботи викладача ВНЗ. Вона сприяє придбанню магістрантом початкового професійного досвіду самостійної трудової діяльності, дозволяє перевірити свої знання на практиці, зібрати необхідні матеріали для підготовки магістерської роботи, зміцнити інтерес до роботи за майбутньою спеціальністю.

Згідно навчальних планів практика проводиться на VI курсі загальною тривалістю 6 тижнів.

Базами проходження педагогічної практики студентів-магістрів є відповідні кафедри університету. Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється викладачами відповідних кафедр. Для проходження практики студенти можуть бути скеровані і в інші навчальні підрозділи (коледжі, технікуми), де викладаються відповідні дисципліни спеціалізації і здійснюється підготовка спеціалістів за бакалаврською програмою.

Під час проходження практики студенти виконують обов’язки асистентів. Педагогічна практика передбачає самостійну роботу студентів з науково-методичною літературою, систематичне спостереження та аналіз навчально-виховного процесу з дисциплін відповідної кафедри, вивчення досвіду роботи викладачів відповідних кафедр ВНЗ, планування власної роботи як викладача педвузу, проведення і аналіз відкритих навчальних занять різного типу (лекція, семінар, лабораторна робота) та активна науково-дослідна діяльність з актуальних проблем педагогіки, психології, методики навчання комп’ютерних наук (написання наукових тез, участь у міжнародних та науково-практичних конференціях).

Під час проходження педагогічної практики студент зобов’язаний дотримуватися режиму роботи навчального закладу та працювати за наперед розробленим індивідуальним планом, узгодженим з керівником практики, викладачами-предметниками, адміністрацією ІОІПТ. Перед початком проходження педагогічної практики студент-практикант зобов’язаний пройти інструктаж з правил техніки безпеки на робочому місці. Протягом першого тижня практики студент відвідує навчальні заняття (лекції, семінари та лабораторні заняття) викладачів відповідних кафедр, вивчає типову та робочі програми певних дисциплін, готує конспекти відповідних навчальних занять. До кінця тижня складає індивідуальний план проходження практики, що підписується методистом (керівником) практики. По закінченні практики протягом 2-3 днів вся необхідна документація повинна бути представлена на кафедру для її перевірки методистами кафедри, відповідальними за проведення педагогічної практики. Керівник здійснює контроль за проходженням студентом практики, відвідує “відкриті” заняття, несе відповідальність за методичну підготовку студента-практиканта до навчальних занять.

2. Цілі і завдання практики

Метою асистентської педагогічної практики є поглиблення теоретичних знань і опанування сучасних форм, методів та прийомів організації викладацької діяльності у вищому навчальному закладі; ознайомлення студентів з організацією навчально-виховного процесу з комп’ютерних дисциплін у ВНЗ; надбання студентами первинних професійних умінь і навичок самостійної практичної діяльності в рамках свого майбутнього фаху, розвиток педагогічного мислення, професійно-творчих здібностей, інтересу до педагогічної діяльності; підготовка матеріалів для виконання магістерської роботи.

Завдання практики:

1) закріплення, систематизація, поглиблення та розширення теоретичних знань магістрів з фахових дисциплін;

2) опанування сучасних форм, методів і прийомів організації навчання студентів;

3) формування практичних умінь, опанування прийомів і методів педагогічної роботи;

4) опанування методик викладання навчальних дисциплін комп’ютерного напряму, аналізування і планування викладацької роботи;

5) формування вмінь організовувати навчально-педагогічну взаємодію зі студентами для розв’язання завдань навчально-виховної діяльності;

6) активізація творчих здібностей;

7) засвоєння педагогічної етики;

8) розвинення самоосвіти, виховання потреби систематичного оновлення знань та їх творчого застосування у професійній діяльності;

9) сприяння у виборі сфери майбутньої професійної діяльності.

3. Організація та проведення практики

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво педагогічною (асистентською) практикою здійснюють завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні і директорат Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій. Безпосередніми керівниками магістерської практики є викладачі кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні ІОІПТ.

Педагогічна практика студентів проводиться в умовах, максимально наближених до реальної професійної діяльності — викладання у вищому навчальному закладі. Педагогічна практика проводиться або на базі кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні, або на базі іншого вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців напряму “0101 Педагогічна освіта”.

Робота студентів під час педагогічної практики організовується згідно з положенням БДПУ про безперервну практичну підготовку студентів з урахуванням навчального плану та освітньо-професійної програми підготовки студентів ІОІПТ зі спеціальності “8.010104 Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні” напрямку “0101 Педагогічна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр-інженер-педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій”.

Щоденна робота студента-практиканта полягає у збиранні та вивченні матеріалів за програмою практики, розробці навчально-методичних матеріалів, підготовці та проведенні навчальних занять і виховних заходів, оформленні документації, заповненні індивідуального плану роботи проходження практики.

Робочий день студента-практиканта визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку і режимом роботи кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні або, якщо педагогічна практика відбувається в іншому вищому навчальному закладі, згідно із внутрішнім трудовим розпорядком відповідного структурного підрозділу.

Обов’язки керівника практики:

1) здійснювати безпосереднє керівництво практикантами;

2) брати участь в установчій та підсумковій конференціях в університеті. На установчій конференції ознайомитися з вимогами до організації практики, почати організаційну роботу зі студентами. На підсумковій конференції охарактеризувати роботу своєї групи, досягнення та недоліки окремих студентів, узагальнити досвід практики;

3) скласти і довести до відома студентів план-графік проходження асистентської практики;

4) перед початком практики перевірити готовність бази практики (факультету, кафедри);

5) провести інструктаж студентів-практикантів з питань техніки безпеки та охорони праці;

6) забезпечити студентів необхідними документами для виконання програми і завдань практики;

7) разом з керівником від бази практики забезпечувати проходження практики на високому рівні відповідно до програми, контролювати забезпечення нормальних умов праці студентів;

8) здійснювати методичне керівництво виконанням студентами програми практики та індивідуального завдання;

9) подавати методичну допомогу студентам щодо розробки планів проведення навчальних занять та інших заходів;

10) надавати студентам консультації з питань проходження асистентської практики, виконання індивідуальних завдань та оформлення звіту.

Обов’язки студента-практиканта:

1) взяти участь в установчій конференції в структурному підрозділі, де буде проходити педагогічну практику;

2) отримати необхідну документацію і проконсультуватися у керівника щодо її оформлення;

3) своєчасно прибути на базу практики і розпочати виконання її завдань;

4) ознайомитися і дотримуватися режиму роботи вищого навчального закладу і навчального підрозділу (інституту, кафедри), що є базою практики. Тривалість робочого дня практиканта у ВНЗ становить не менше 6 годин;

5) дотримуватись правил техніки безпеки на базі практики;

6) протягом першого тижня скласти і підписати в керівника практики індивідуальний план роботи. Відвідувати заняття викладачів відповідної кафедри;

7) організувати, провести та підготувати необхідну документацію двох відкритих навчальних занять різного типу;

8) виявляти вихованість, етичну поведінку, культуру спілкування, ввічливість, професіоналізм;

9) сумлінно виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, вказівки керівників практики та індивідуальне завдання;

10) відповідати за виконану під час проходження асистентської практики роботу;

11) своєчасно оформити звітну документацію про проходження практики і подати її у встановлений термін керівникам практики;

12) узяти участь в роботі підсумкової конференції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.