Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Література

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С. 210–215.

 2. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 2-е, перероб. та доопр. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 423–432.

 3. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – С. 241–256.

 4. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – С. 414–431.

 5. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенов О.М. та ін. Економіка підпри­ємства: Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів: Новий світ, 2004. – С. 124–130.

 6. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 448–454.

 7. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 651–683.

Тема 3. Ринок і продукція, системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Поняття ринку. Функції ринку. Типи ринків. Елементно-технологічні форми ринків. Інфраструктура ринку. Основні принципи поведінки суб'єктів господарювання. Принципи соціальної ринкової економіки.

Загальна характеристика продукції. Номенклатура та асортимент продукції. Вимірники обсягу продукції. Якість продукції. Методи оцінки якості продукції.

Сутність конкурентоспроможності продукції підприємства. Система показників рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності продукції. Корисний ефект і сукупні витрати. Соціально-економічна ефективність підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства. Основні фактори підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Питання для обговорення

1. Поняття та основні складові ринку.

 1. Основні принципи поведінки суб’єктів господарювання.

 2. Роль соціальної ринкової економіки в умовах сьогодення.

 3. Загальна характеристика продукції.

 4. Якість продукції та методи її оцінки.

 5. Основні чинники формування конкурентоспроможності продукції.

 6. Взаємозв’язок між корисним ефектом та сукупними витратами.

 7. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності.

Ключові терміни

Виробнича програма, номенклатура, асортимент, товарна про­дукція, валова продукція, валовий оборот, чиста продукція, реалізо­вана продукція, коефіцієнт товарності, конкурентоспроможність продукції.

Теми рефератів

  1. Роль і місце ринку в сучасних економічних відносинах між суб’єктами господарювання.

  2. Методичні підходи щодо оцінки якості продукції.

  3. Фактори, що обумовлюють конкурентоспроможність продукції підпри­ємства.

  4. Соціально-економічна ефективність підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства.

Тести

 1. Виробнича програма – це:

 1. стратегічний план економічного розвитку підприємства;

 2. система планових завдань із виробництва та доставки про­дукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та у встановлені терміни згідно з договорами поставок;

 3. план ресурсного забезпечення підприємства.

 1. Товарна продукція планується:

 1. у залежності від особливостей конкретного підприємства;

 2. з урахуванням вартості готової продукції, напівфабрикатів для власного виробництва;

 3. без урахування вартості готової продукції, напівфабрикатів для власного виробництва.

 1. Внутрішньозаводський оборот – це:

 1. вартість готової продукції, що реалізована робітникам підприємства за внутрішніми цінами підприємства;

 2. кількість продукції підприємства, що реалізована за межі підприємства;

 3. кількість продукції підприємства, яка використовується всередині нього для подальшої переробки.

 1. Виробнича програма має:

 1. відповідати виробничій потужності;

 2. перевищувати виробничу потужність;

 3. бути меншою, ніж виробнича потужність.

 1. Чиста продукція – це:

 1. продукція, що виготовлена тільки з матеріалів і напів­фабрикатів цього підприємства;

 2. новостворена підприємством вартість;

 3. продукція, що виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами.