Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

 1. У чому полягає сутність трансформаційних процесів у підприємництві?

 2. З якою метою здійснюється реструктуризація підприємства?

 3. Які форми та види реструктуризації використовуються на підприємствах?

 4. Охарактеризуйте структуру концепції реструктуризації підпри­ємства.

 5. Які варіанти реструктуризації підприємства ви знаєте?

 6. Охарактеризуйте категорії підприємств, що реорганізуються або ліквідуються.

 7. У чому полягає ефективність реструктуризації підприємства?

 8. З якою метою проводять санацію підприємства?

 9. Дайте характеристику класичної моделі фінансового оздоров­лення підприємства.

 10. Структура проекту санації.

 11. Як оцінити ефективність заходів санації підприємства?

Література

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С. 236–253.

 2. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 2-е, перероб. та доопр. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 487–495.

 3. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенов О.М. та ін. Економіка підпри­ємства: Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів: Новий світ, 2004. – С. 606–648.

 4. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 517-519.

 5. Економика предприятия: Учебник для вузов / Под. ред. проф. В.Я. Гор­финкеля, проф. В.А. Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 633–647.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни

"Економіка підприємства"

для студентів спеціальності

6.030504 "Економіка підприємства"

денної форми навчання

Укладачі – Крапівницька Світлана Миколаївна,

Лаврик Уляна Валеріївна

Бондаренко Юлія Юріївна

Формат 60х84 . Ум. друк. арк. – 1,67

Тираж – 50 екз.

83000, М. Донецьк, вул. Артема, 58, двнз "ДонНту"