Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1. У звітному році собівартість продукції складала 450,2 тис.грн., витрати на 1 грн. товарної продукції – 0,89 грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції встановлені в розмірі 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції збільшиться на 8 %. Визначте собівартість товарної продукції планового року.

Задача 2. Собівартість товарної продукції підприємства в базовому періоді складала 380,5 тис. грн. У звітному періоді обсяг виробництва збільшився на 3%, підвищилася продуктивність праці на 6 % та середня заробітна плата на 4 % за незмінного розміру постійних витрат. Питома вага оплати праці в собівартості продукції – 23 %, постійних витрат – 20%. Визначте процент зниження собівартості та отриману економію під впливом вказаних факторів.

Задача 3. За звітними даними собівартість товарної продукції складала 74000 грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26 %, матеріальних витрат – 48 %. На плановий період передбачено досягти зростання продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати – на 1%, а зниження матеріальних витрат на – 4%. Визначте, як зміниться собівартість товарної продукції в плановому періоді.

Задача 4. За звітними даними встановлена економія матеріалів за рахунок зниження норм на 8%, за рахунок зниження цін на 3%. Собівартість продукції за звітом складала 120,6 тис. грн., витрати сировини та матеріалів – 80,8 тис. грн. Визначте вплив вказаних факторів на собівартість продукції

Задача 5. Розрахувати зміну собівартості товарної продукції, її зниження за рахунок зростання продуктивності праці і зниження норм витрат основних матеріалів

Таблиця 1.2

Показник

Варіанти

1-й

2-й

3-й

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

900

950

1000

Планове зростання продуктивності праці, %

2

3

5

Планове зростання середньої заробітної плати, %

1

2

4

Планове зниження витрат основних матеріалів, %

3

4

5

Питома вага заробітної плати в собівартості продукції, %

20

25

27

Питома вага основних матеріалів, %

60

55

42

Задача 6. Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 230 грн. за одиницю Питомі змінні витрати складають 180 грн., загальна сума постійних витрат 550000 грн. В результаті зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшаться на 8%.

Визначте, який вплив здійснить збільшення постійних витрат на величину критичного обсягу реалізації продукції.

Задача 7. У першому кварталі змінні витрати на 1 виріб складали 95 грн., ціна одиниці продукції – 125 грн., загальні постійні витрати 1000 тис. грн. у другому кварталі ціни на сировину зросли на 10%, що привело до зростання змінних витрат також на 10%. Визначте, як зміна цін на сировину вплине на критичний випуск продукції.

Задача 8. Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати за рік становлять 6000 грн. Ціна реалізації продукції – 16 грн., змінні витрати – 8 грн. Попит на продукцію – досить високий, діапазон виробництва у підприємства від 600 до 2500 од. Поточний обсяг реалізації становить 1500 од.

Визначити:

  1. критичний обсяг діяльності;

  2. кількість одиниць продукції для отримання чистого прибутку в розмірі 2500 грн.

  3. розмір прибутку за умов зменшення змінних витрат на 10% та постійних витрат на 500 грн. (поточний обсяг реалізації лишається без змін);

  4. ціну, яку належить встановити для отримання прибутку в розмірі 9500 грн. за поточним обсягом реалізації;

  5. додатковий обсяг продажів, потрібний для покриття додаткових постійних витрат у розмірі 1000 грн.

Задача 9. За рік підприємство виготовило 2000 виробів загальною собівартістю 72000 грн., причому питома вага основної заробітної плати виробничих робітників складає 22%. Визначте розмір загальновиробничих витрат, що були включені в калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їхня загальна сума дорівнює 39,5 тис. грн.

Задача 10. На базі даних, що наведенні в таблиці, визначити:

  1. структуру витрат підприємства та її динаміку; зазначити можливі причини відхилення витрат за окремими статтями;

  2. виділити статті прямі та непрямі, умовно-постійні, змінні витрати, прості комплексні;

  3. визначити обсяг умовно-постійних та умовно-змінних витрат, маючи на увазі, що цехові та загальнозаводські витрати відносяться до умовно-постійних, в інших комплексних статтях вони займають 65%;

  4. виробничу та повну собівартість.

Статті

Базовий період

Звітний період

Сировина та матеріали

1100

1520

Покупні комплектуючі, напівфабрикати

100

80

Паливо, енергія

528

608

Основна заробітна плата за відрядними розцінками

316

401

Додаткова заробітна плата

56

60

Відрахування на соціальне страхування

130

170

Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва

7

9

Знос спеціальних інструментів

12

12

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

68

73

Загальновиробничі витрати

52

54

Загальногосподарські витрати

84

92

Комерційні витрати

60

80

Витрати внаслідок технічного браку

9

15

Задача 11. Визначте економію на умовно-постійних витратах у результаті збільшення обсягу виробництва, якщо собівартість товарної продукції в базисному році 250 тис. грн.; питома вага умовно-постійних витрат 8%; темпи приросту обсягу товарної продукції в плановому році в порівнянні з базисним 15%, темпи приросту умовно постійних витрат у зв’язку зі зростанням обсягу виробництва 1,2%.

Задача 12. Визначте зниження собівартості за рахунок використовуваних джерел індексним методом, якщо в звітному періоді в порівнянні з плановим норма витрат матеріалів знизилася на 5% за незмінної ціни. Зростання обсягу виробництва складе 10%, продуктивність праці зросте на 7%, середня заробітна плата – на 3,5%, а витрати по управлінню й обслуговуванню виробництва – 3%. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції 0,6; заробітна плата з відрахуваннями – 20%; витрати по управлінню – 12%.

Задача 13. Визначте економію на матеріальних витратах, якщо в плановому періоді норма витрат матеріалу на одиницю продукції склала 0,4кг; ціна – 15 тис. грн./т., коефіцієнт використання матеріалу 0,8. Фактично витрати склали 0,4кг; ціна зросла до 15 тис. грн./т., коефіцієнт використання матеріалу збільшився до 0,9. Річний обсяг виробництва продукції – 20 тис. шт.

Задача 14. Визначте економію на амортизаційних відрахуваннях, якщо вартість основних виробничих фондів 10 тис. грн.; норма амортизації 10%; річний обсяг виробництва зросте з 20 тис. шт. до 25 тис. шт.

Задача 15. Визначте економію на умовно-постійних витратах, якщо собівартість товарної продукції 550 тис. грн., частка умовно-постійних витрат 0,5, річний обсяг виробництва в базисному році 50 тис. шт. У плановому періоді внаслідок упровадження плану організаційно-технічних заходів передбачається забезпечити додатковий обсяг виробництва за рахунок зростання продуктивності праці – 2 тис. шт., поліпшення використання основних виробничих фондів – 3 тис. шт. Приріст умовно-постійних витрат за планом 8,5 тис. грн.

Задача 16. Визначте цехову собівартість продукції та її структуру, якщо вартість основного матеріалу 800 тис. грн.; заробітна плата основних виробничих робітників 65 тис. грн., амортизаційні відрахування 36 тис. грн., частка амортизаційних витрат у цехових витратах 0,15, інші цехові витрати 5%.

Задача 17. Визначити цехову вартість, якщо вартість основного матеріалу – 330 тис. грн., заробітна плата основних виробничих робітників – 25,2 тис. грн., розмір амортизаційних відрахувань – 13,5 тис. грн.; частка амортизації в цехових витратах – 0,18; інші цехові витрати – 5%.

Задача 18. Розрахувати повну собівартість продукції, якщо витрати на основні матеріали – 1,1 грн., напівфабрикати зі сторони – 0,26 грн., паливо та енергію – 0,6 грн., основну заробітну плату робітників – 0,8 грн., додаткову заробітну плату –0,08 грн., відрахування на соціальне страхування – 37,5%.

Річні витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 200 тис. грн., загальновиробничі витрати – 360 тис. грн., загальногосподарські – 140 тис. грн., основна заробітна плата виробників – 100 тис. грн. на рік. Поза виробничі витрати складають 3% від виробничої собівартості.

Задача 19. Собівартість товарної продукції – 7600 тис. грн. Собівартість залишків товарної продукції на складі на початок розрахункового періоду – 220 тис. грн., а на кінець – 245 тис. грн. Собівартість залишків відвантаженої продукції без зміни її власника на початок розрахункового періоду – 120 тис. грн., а на кінець – 150 тис. грн. Визначити повну собівартість реалізованої продукції.

Задача 20. Визначити суму цехових витрат, яка повинна бути включена у собівартість виробу, якщо відомо, що сума цехових витрат 60 тис. грн., основна заробітна плата виробничих робітників цеху 25 тис. грн., за діючим технологічним процесом за повне виготовлення виробу основна заробітна плата складає 2,8 тис. грн. за одиницю.

Задача 21. У результаті вдосконалення технології заплановано знизити нормативну трудомісткість виробу на 20% і збільшити вихід придатних виробів з 74% до 78%. Встановити процент зниження цехової собівартості виробу в плановому періоді за даними таблиці:

Таблиця 1.3

Показник

Значення

Прямі витрати на виріб, грн

19,2

Нормативна трудомісткість виготовлення виробу, н-год.

4,0

Середній розряд робіт (умови праці шкідливі)

3

Годинна тарифна ставка, грн

1,68

Середній процент премій

20

Додаткова заробітна плата, %

10

Відрахування на соціальні заходи, %

37,5

Цехові витрати на виріб, грн

1,2

Задача 22. Визначити суму витрат на утримання та експлуатацію обладнання, яка припадає на одиницю продукції. Заробітна плата – 207 грн. на одиницю продукції. Фонд заробітної плати робітників структурного підрозділу – 600 тис. грн. Як зміниться в калькуляції одиниці значення витрат на утримання та експлуатацію обладнання, якщо на початку періоду ввести 2 одиниці устаткування вартість 20 тис. грн., річні витрати на ремонт обслуговування кожного – 2,5 тис. грн. Норма амортизації обладнання – 5%.

Загальна сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання, що підлягає розподілу – 1050 грн. Зазначити переваги тп недоліки розподілу витрат за даним методом.

Задача 23. Цех виготовляє два комплекти деталей А і Б. Деталі оброблюються на трьох групах устаткування: токарному, фрезерному, свердлильному. Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання, їх завантаженість, витрати часу на 1 комплект наведено у таблиці:

Таблиця 1.4

Група устаткування

Витрати на експлуатацію та утримання машин

Завантаженість, тис. маш. год. за нормами

Нормативний час обробки комплекту деталей, нормо-год.

А

Б

Токарна

18

99

3,3

5,5

Фрезерна

12,8

88

-

3,3

Свердлильна

8,4

77

2,2

2,2

Разом

Середнього динні тарифні ставки робітників: токарів – 0,25 грн., фрезерувальників – 0,22, свердлувальників – 0,18 грн. Додаткова заробітна плата – 15% від основної, відрахування від заробітної плати – 37,5%. Фонд заробітної плати – 60 тис. грн. Визначити витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання на деталі А і Б.