Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Ключові терміни

Доходність, дохід, прибуток, прибуток від реалізації продукції, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяль­ності, чистий прибуток, рентабельність підприємства, беззбит­ковість, критичний обсяг.

Теми рефератів

  1. Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки України.

  2. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підпри­ємствах різних галузей України.

  3. Державна політика оподаткування та прибутковість підпри­ємства.

  4. Фактори формування прибутку підприємства в ринкових умовах.

  5. Загальноприйнята практика використання прибутку підпри­ємства.

Тести

  1. Прибуток – це:

 1. дохід підприємства після його оподаткування;

 2. виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;

 3. частина виручка від реалізації продукції, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність.

  1. Рентабельність – це:

 1. відносний показник ефективності діяльності підприємства;

 2. відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції;

 3. відношення виручки від реалізації до матеріальних витрат.

  1. Рентабельність продукції – це:

 1. відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції;

 2. відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції;

 3. відношення прибутку до виробничої собівартості реалізо­ваної продукції.

  1. Прибуток від операційної діяльності – це:

 1. різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ і акцизу) та її повною собівартістю;

 2. грошове вираження вартості реалізованої продукції;

 3. чистий прибуток підприємства.

  1. Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання:

 1. усього наявного майна;

 2. активів підприємства;

 3. оборотних коштів.

Питання для самоконтролю знань

 1. Економічна сутність доходів підприємства.

 2. Джерела утворення доходу підприємства.

 3. Економічна сутність прибутку підприємства та його види.

 4. Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість» та «доходність»?

 5. Розкрийте вплив державної політики оподаткування на прибутковість діяльності підприємств України.

 6. Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування прибутку підприємства.

 7. Наведіть динаміку рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки України.

 8. Визначте основні шляхи підвищення прибутковості підпри­ємства в ринкових умовах.

 9. Розкрийте економічний зміст рентабельності підприємства.

 10. Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх економічний зміст.

 11. Охарактеризуйте динаміку та шляхи підвищення рентабель­ності підприємства.

Приклади розв’язання типових завдань

Приклад 1.

Підприємство виробило в першому кварталі 1 500 оди­ниць обладнання за ціною 60 тис. грн за одиницю, собівартість одної одиниці – 50 тис. грн. Розрахуйте рентабельність продукції.

Розв’язання

Виручка від реалізації = 60 · 1 500 = 90 (млн грн).

Собівартість продукції = 50 · 1 500 =75 (млн грн).

Прибуток від операційної діяльності = 90 – 75 = 15 (млн грн).

Рентабельність продукції = (15 · 100)/75 = 20 (%).

Приклад 2.

У першому кварталі року підприємство реалізувало 5 000 виробів за ціною 80 грн за один виріб, що покрило витрати, але не дало прибутку. Загальні змінні витрати складають 70 тис. грн, питомі змінні витрати – 60 грн. У другому кварталі було виготовлено та реалізовано 6 000 виробів. У третьому кварталі планується збільшити прибуток на 10 % у порівняні з другим. Обґрунтуйте, який обсяг продукції необхідно реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 %.

Розв’язання

Прибуток від операційної діяльності в другому кварталі = 80 · 6 000 – 60 · 6 000 – 70 000 = 50 (тис. грн).

Додатковий приріст продукції в третьому кварталі в порівнянні з другим кварталом за рахунок збільшення прибутку на 10 % = (50 000 · 0,1)/(80 – 60) = 250 (виробів).

Приклад 3.

Підприємство у звітному році виробило 1 000 виробів за ціною 1 000 грн за одиницю. Витрати на виробництво складали: матеріальні – 250 тис. грн, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 150 тис. грн, амортизаційні відрахування – 160 тис. грн, інші витрати – 140 тис. грн. Середньорічна вартість основних фондів дорівнювала 600 тис. грн, середні залишки оборотних засобів – 200 тис. грн, доходи від реалізації зайвого майна – 50 тис. грн, відсотки, сплачені за кредит, – 10 тис. грн. Податок на прибуток – 20 %. Розрахуйте прибуток від реалізації продукції, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність виробництва.

Розв’язання

Прибуток від реалізації продукції:= 1 · 1 000 – (250 + 150 + 160 + 140) = 300 (тис. грн).

Валовий прибуток = 300 + 50 – 10 = 340 (тис. грн).

Чистий прибуток = 340 – (340 · 0,2) = 272 (тис. грн).

Рентабельність виробництва = (300 · 100)/(600 + 200) = 375 (%).

Приклад 4.

Підприємство у звітному році виробило продукції на суму 240 тис. грн загальною собівартістю 182 тис. грн. Залишки готової продукції на складі на початок року становили 20 тис. грн, на кінець року вони зменшилися на 9 %. Протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 18 тис. грн собівартістю 18,8 тис. грн, одержано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів на суму 3,8 тис. грн, мали місце збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн, погашено відсотки за кредит у сумі 2,2 тис. грн, погашено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн. Податок на прибуток – 20 %. Розрахуйте величину фонду споживання і фонду нагромадження підприємства, якщо вони формуються у співвідношенні 3 : 1.

Розв’язання

Обсяг реалізованої продукції = 240 + (20 – 20 · 0,91) = 241,8 (тис. грн).

Собівартість в обсязі випущеної продукції = (182 · 100)/240 = 75,8 (%).

Собівартість реалізованої продукції = (241,8 · 75,8)/100 = 183,3 (тис. грн).

Прибуток від операційної діяльності = 241,8 – 183,3 + (18 – 15,8) + 3,8 = 64,5 (тис. грн).

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування = 64,5 – (2,2 + 8,3) – 3,95 = 50,1 (тис. грн).

Чистий прибуток = 50,1 – (50,1 · 0,2) = 40 (тис. грн).

Величина фонду нагромадження = 40/4 = 10 (тис. грн).

Величина фонду споживання = 10 · 3 = 30 (тис. грн).