Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Теми рефератів

 1. Обґрунтування та вибір стратегії підвищення ефективності діяльності на підприємствах України.

 2. Доцільність використання системи управління якістю діяльністю на вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду.

 3. Шляхи підсилення фінансовій сталості розвитку підприємства в ринкових умовах.

 4. Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства.

 5. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства в ринкових умовах.

Тести

1. У чому полягає ефект від діяльності підприємства?

 1. це результат діяльності, отриманий підприємством у вигляді певної грошової суми;

 2. це співвідношення результату до витрат ресурсів, які забезпечили його отримання;

 3. це якісне управління діяльністю підприємства.

2. Кінцевим показником, що характеризує ефективність фінансо­вої діяльності підприємства, є:

 1. рівень чистого прибутку від усіх видів діяльності підпри­ємства;

 2. рівень валового доходу від усіх видів діяльності підпри­ємства;

 3. рівень прибутку від збуту товарів.

3. Показник рентабельності виробництва - це:

 1. виробництво чистої продукції на одиницю витрат;

 2. прибуток, віднесений до обсягу реалізованої продукції;

 3. витрати на одиницю товарної продукції.

4. Як співвідносяться конкурентоспроможність товару і конку­рентоспроможність підприємства:

 1. ці поняття існують паралельно і не залежать одне від одного;

 2. як частка і ціле.

5. У залежності від одержаного результату виділяють ефективність:

а) економічну та соціальну;

б) абсолютну та порівняльну;

в) локальну та глобальну.

Питання для самоконтролю знань

 1. Дайте визначення економічної категорії «ефективність».

 2. За якими ознаками проводять класифікацію ефективності виробництва?

 3. Економічна сутність економічної та соціальної ефективності.

 4. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства.

 5. Система оцінки ефективності діяльності підприємства.

 6. Охарактеризуйте поняття «конкурентоспроможність підпри­ємства».

 7. Система показників оцінки конкурентоспроможності підпри­ємства.

 8. Конкурентний статус підприємства.

 9. Методичні підходи до оцінки конкурентного статусу підпри­ємства.

 10. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

 11. Основні напрями підсилення конкурентоспроможності підпри­ємства в ринкових умовах.

Завдання для самостійного розв’язання

Завдання 1. На початок року в цеху підприємства встановлено 1 200 верстатів. У березні планується введення 29 верстатів, з 1 липня – 15 верстатів, а з 1 листопада – вибуття 10 верстатів. Продук­тивність праці одного верстата за одну годину – 6 виробів. Режим роботи цеху – 252 доби на рік, дві зміни за добу, тривалість робочої зміни – 8 годин. За зміну верстат повинен працювати 7,8 години, фактично він працював 7,7 години. За нормою на верстаті повинно бути виготовлено 48 виробів, а фактично було виготовлено 51 виріб. Річна виробнича програма дорівнює 288 тис. шт., норма часу на 1 ви­ріб – 10 хвилин, ціна за одиницю продукції – 5,6 грн, ефективний фонд робочого часу одного робітника – 1 892 години. Собівартість одиниці продукції складає 4,1 грн. Визначте середньорічну кількість обладнання, річний фонд часу обладнання, виробничу потужність цеху, коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного завантаження облад­нання та загальний коефіцієнт використання обладнання, трудоміст­кість виробничої програми, чисельність основних робітників, вартість виробничої програми, середньорічний виробіток на одного робітника, рентабельність одного виробу та прибуток від операційної діяльності.

Завдання 2. Підприємство планує за квартал виготовити наступний обсяг продукції (табл. 5.1).

Таблиця5.1

Вихідні дані для розрахунків

Вид продукції

Випуск продукції, од.

Оптова ціна, грн

А

345

55

Б

620

35

В

800

125

Напівфабрикати власного виробництва за квартал складуть 735 тис. грн, з яких напівфабрикати для своїх внутрішніх потреб скла­дуть 125 тис. грн, решта напівфабрикатів буде призначена для реалі­зації. Роботи промислового характеру на замовлення інших підпри­ємства будуть виконані на суму 52 тис. грн, а для внутрішньоза­водських потреб – 18 тис. грн. Підприємство планує виготовити інструментів на суму 29 тис. грн, які будуть включені в основні засоби підприємства. Крім того, підприємство надасть послуги населенню на суму 13 тис. грн. Нормовані оборотні засоби на початок кварталу складуть 1 569 тис. грн, на кінець кварталу – 1 358 тис. грн. Серед­ньоквартальна вартість основних фондів – 1 155 тис. грн. Чисельність працівників – 125 осіб. Визначте вартість готової, валової та реалізо­ваної продукції, валовий оборот, середньоквартальну вартість нормо­ваних оборотних фондів, коефіцієнт оборотності, оборотність у днях, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність і середньокварталь­ний виробіток на одного працівника.

Завдання 3. Використовуючи дані таблиці 5.2, визначте вироб­ничу собівартість і повну собівартість виробу, прибуток і рентабель­ність виробу, виручку від реалізації виробу, собівартість реалізованої продукції, прибуток і рентабельність від операційної діяльності та середньорічний виробіток на одного працівника.

Таблиця5.2

Вихідні дані для розрахунків

Показники

Значення

Основні матеріали, грн

20

Зворотні відходи, грн

2

Допоміжні матеріали, грн

4

Покупні вироби, грн

5

Паливо, грн

6

Енергія, грн

8

Основна заробітна плата робітників, грн

10

Додаткова заробітна плата робітників, %

8

Відрахування на соціальні потреби, %

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування, грн

25

Загальновиробничи витрати, %

75

Загальногосподарські витрати, %

180

Позавиробничи витрати, грн

6

Оптова ціна підприємства, грн

Річний випуск виробів, шт.

100

Вартість інших виробів, грн

1 100

Середньорічна чисельність працівників, осіб

80

Завдання 4. На плановий рік для підприємства встановлене наступне завдання (див. табл. 5.3).

Таблиця5.3

Вихідні дані для розрахунків

Продукція

Випуск продукції, од.

Оптова ціна, грн

Собівартість од. продукції, грн

Виріб 1

300

75

66

Виріб 2

240

65

53

Виріб 3

150

45

38

Підприємство у плановому році виробить напівфабрикатів на суму 51 тис. грн, у тому числі напівфабрикати, які призначені для реалізації на сторону, складуть 28 тис. грн, а решта напівфабрикатів буде вжито у своєму виробництві. Підприємство виконає роботи промислового характеру на замовлення зі сторони на суму 12 тис. грн. Вартість тари, яка не входить у ціну виробу, – 18 грн, незавершене виробництво на початок року складе – 260 грн, на кінець року – 210 грн. Залишки нереалізованої продукції на початок року складуть 85 грн, на кінець року – 91 грн. Середньорічна вартість основних фондів підприємства – 24,5 тис. грн. Визначте товарну, валову та реалізовану продукцію, валовий оборот, вартість товарної продукції за виробами, прибуток і рентабельність за виробами, рентабельність операційної діяльності, фондовіддачу та фондомісткість.

Завдання 5. Визначте оперативний час, повну норму часу, го­динну та змінну норму виробітку, трудомісткість виробничої програ­ми, ефективний (корисний) фонд робочого часу в днях і годинах, чисельність основних робітників, прибуток та рентабельність виробу, виручку від реалізації виробу, прибуток від операційної діяльності і середньорічну зарплату на одного робітника на основі даних таблиці.

Показники

Значення

Основний час, хв.

30

Допоміжний час, хв.

10

Час на обслуговування робочого місця, %

4

Час на відпочинок, %

2

Підготовчо-заключний час на 22 вироби, хв.

50

Річна виробнича програма, тис. шт.

200

Коефіцієнт виконання норм

1,1

Святкові та вихідні дні, днів

112

Щорічні відпустки, днів

42

Інші невиходи, днів

16

Середня тривалість робочого дня, год.

7,9

Собівартість виробу, грн

55

Оптова ціна, грн

80

Річний фонд оплати праці робітників, грн

620

Завдання 6. Визначте оперативний час, повну норму часу, годинну та змінну норму виробітку, трудомісткість виробничої програми, середню тривалість робочого дня, ефективний (корисний) фонд робочого часу в днях і годинах, чисельність основних робітників, середньорічний і середньоденний виробіток в грн на одного робітника, товарну та реалізовану продукцію на основі даних таблиці.

Таблиця 5.5

Показники

Значення

Основний час, хв.

25

Допоміжний час, хв.

5

Час на обслуговування робочого місця, %

3

Час на відпочинок, %

1

Підготовчо-заключний час на 15 виробів, хв.

25

Річна виробнича програма, тис. шт.

220

Коефіцієнт виконання норм

1,1

Святкові та вихідні дні, днів

115

Щорічні відпустки, днів

46

Інші невиходи, днів

16

Середня тривалість робочого дня, год.

8

Втрати протягом робочого дня, год.

0,05

Валова продукція, тис. грн

6460

Незавершене виробництво, тис. грн

- на початок року

125

- на кінець року

98

Залишки інструментів спеціального призначення, тис. грн

- на початок року

48

- на кінець року

45

Залишки нереалізованої продукції збільшаться на 15 тис. грн.

Завдання 7. Виробнича собівартість виробу складає 1 958 грн, поза виробничі витрати – 7 %, рентабельність 25 %. Після вдоско­налення продукції повна собівартість виробу склала 1 875 грн, річний випуск продукції – 350 шт. Для вдосконалення продукції основні фонди були доповнені новими на суму 30 тис. грн. Середньорічна чисельність робітників – 32 осіб. Визначте оптову ціну підприємства одного виробу до вдосконалення продукції і після, економію від зниження собівартості одиниці продукції і на весь випуск продукції, термін окупності допоміжних капітальних вкладень, коефіцієнт економічної ефективності, обсяг продукції в грошовому виразі та середньорічний виробіток на одного робітника

Завдання 8. Визначте норматив власних оборотних засобів на сировину і основні матеріали, допоміжні матеріали, паливо, на неза­вершене виробництво і готову продукцію, загальний норматив влас­них оборотних засобів на підприємстві (за планом), середньорічну вартість нормованих оборотних засобів на підприємстві, коефіцієнт оборотності оборотних засобів і оборотність у днях, фондовіддачу і фондомісткість, використовуючи дані таблиці.

Таблиця 5.4

Вихідні дані для розрахунків, тис. грн.

Показники

Значення

Витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю IV кварталу планового року

3 200

Витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю IV кварталу планового року

3 650

У тому числі:

- сировина та основні матеріали

410

- допоміжні матеріали

220

- паливо

250

Норми запасу в днях:

- сировина та основні матеріали

12

- допоміжні матеріали

8

- паливо

7

- готова продукція

6

Тривалість виробничого циклу, днів

11

Коефіцієнт наростання витрат

0,9

Норматив власних оборотних засобів за іншими статтями на плановий рік

365

Загальний норматив власних оборотних засобів за звітний рік

955

Реалізована продукція

35 600

Середньорічна вартість основних фондів

28 750

Завдання 8. Виробнича собівартість виробу складає 1 958 грн, поза виробничі витрати – 7 %, рентабельність 25 %. Після вдоско­налення продукції повна собівартість виробу склала 1 875 грн, річний випуск продукції – 350 шт. Для вдосконалення продукції основні фонди були доповнені новими на суму 30 тис. грн. Середньорічна чисельність робітників – 32 осіб. Визначте оптову ціну підприємства одного виробу до вдосконалення продукції і після, економію від зниження собівартості одиниці продукції і на весь випуск продукції, термін окупності допоміжних капітальних вкладень, коефіцієнт економічної ефективності, обсяг продукції в грошовому виразі та середньорічний виробіток на одного робітника.

Завдання 9. Визначте річну економічну ефективність від впровадження нової техніки, термін окупності капітальних вкладень, коефіцієнт порівняльної економічної ефективності, відрахування на соціальні потреби, ефективний фонд робочого часу в днях і годинах, трудомісткість виробничої програми, чисельність основних робіт­ників, середньорічний, середньоденний і середньогодинний виробіток одного робітника на основі даних таблиці .

Таблиця 5.7

Вихідні дані для розрахунків

Показники

Значення

Собівартість одиниці продукції, грн:

- до впровадження нової техніки

30

- після впровадження нової техніки

27

Капітальні вкладення, тис. грн:

- до впровадження нової техніки

810

- після впровадження нової техніки

1825

Нормативний галузевий коефіцієнт економічної ефективності

0,2

Річний випуск продукції, тис. шт.

200

Основна заробітна плата робітників у розрахунку на один виріб, грн

12,5

Додаткова заробітна плата робітників у розрахунку на один виріб, грн

2,1

Відрахування на соціальні потреби, %

Оптова ціна, грн

55

Календарний фонд часу, днів

365

Святкові та вихідні дні, днів

115

Невиходи, днів

42

Середня тривалість робочого дня, год.

7,9

Норма часу на виготовлення одного виробу, год.

2,2

Завдання 10. Собівартість стільця складала 65 грн, оптова ціна – 85 грн. У результаті проведення заходів щодо підвищення якості продукції собівартість стільця буде складати 70 грн, оптова ціна 95 грн. За рік планується виготовити 3 200 стільців. Середньо­річна чисельність робітників – 130 осіб, кількість робочих днів на рік – 221 доба за середньої тривалості робочого дня 7,9 годин. Основні фонди на початок року складатимуть 4 580 тис. грн. З 01.03 вводяться основні фонди на суму 245 тис. грн, а у вересні вибувають на суму 210 тис. грн. Визначте річну економію в результаті підвищення якості продукції, середньорічний, середньоденний і середньогодинний виробіток одного робітника в грошовому виразі, середньорічну вартість основних фондів, вартість основних фондів на кінець року, рентабельність одного стільця, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів.

Завдання 11. На підприємстві реалізований проект структурної перебудови управлінських структур. Чисельність управлінського персоналу скоротилася на 12 %. Середня зарплата одного керівного працівника – 1 850 грн, чисельність керівного персоналу – 8 осіб. Додаткові витрати склали 110 тис. грн. За рахунок підвищення оперативності дій керівників собівартість продукції скоротилася на 5,5 %. Собівартість одиниці продукції базового рівня складала 252 грн/т, обсяг виробництва базового рівня – 2 500 т. Після удоско­налення системи управління виробництво продукції збільшилося на 15 %. Ціна одиниці продукції – 440 грн. Працівникам, які були скорочені, виплачується компенсація у розмірі 6 місячних посадових окладів. Обґрунтуйте доцільність удосконалення структури управління.

Завдання 12. Підприємство у звітному році впровадило систему управління фінансами. На створення системи витрачено 5 780 тис. грн. Норма амортизації – 20 %. Завдяки системі контролю за фінансовими потоками собівартість продукції знизилася на 2,1 %. Базовий рівень собівартості продукції складає – 345 грн/т., базовий рівень вироб­ництва продукції – 40 тис. т, виробництво продукції за проектом – 50 тис. т, ціна 1 т продукції – 948 грн. Обґрунтуйте доцільність впровадження системи управління фінансами за допомогою наступ­них показників: додатковий прибуток, додатковий грошовий потік і термін окупності витрат.

Завдання 13. Підприємство дало рекламне оголошення у газеті про реалізацію продукції. Витрати на рекламу склали 10,0 тис. грн. Торгова націнка була прийнята у розмірі 10 %. Кількість днів обліку товарообороту до проведення реклами – 8, після – 15. Середньорічний товарооборот до проведення реклами – 2 545 тис. грн, після – 3 225 тис. грн. Розрахуйте економічний ефект від рекламних заходів, використовуючи наступну формулу:

,

де ТО – середньорічний товарооборот у дорекламний період, тис. грн;

П – приріст середньорічного товарообороту, %;

– різниця кількості днів обліку товарообороту в післярек­ламний і дорекламний періоди;

Тн – торгова націнка, %;

ВО – витрати на рекламу.