Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Література

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – С. 247–279.

 2. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 2-е, перероб. та доопр. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 448–464.

 3. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб­ник. – К.: ТОВ «УВПК», 2002. – С. 441–488.

 4. Ситник Й.С. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студен­тів базових напрямів 6.0502 «Менеджмент» і 6.0501 «Економіка і підприємництво». – Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада Плюс», 2006. – С. 144–147, 174–177.

 5. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 499–509.

 6. Економика предприятия: Учебник для вузов / Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 126–143.

Тема 6. Економічна безпека підприємства Методичні поради до вивчення теми

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання. Об'єктові види економічної безпеки за типами суб'єктів, сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб'єктів господарювання. Можливі загрози для економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Збитки від зниження рівня економічної безпеки окремо взятого і певної сукупності підприємств.

Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня економічної безпеки як основна причина настання кризового стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза; основні причини та наслідки. Фази реакції керівництва фірми на настання економічної кризи: шоку, оборонного відступу, визнання кризи, адаптації і зміни поведінки. Розробка програми виходу з економічної кризи.

Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують належний рівень економічної безпеки підприємства (безпосередні чинники виробництва, стабільний попит на продукцію, надійність постачальників, зовнішня конкуренція, державне економічне регулювання діяльності підприємства, надійний захист комерційної таємниці, компетентність керівництва фірми). Розробка власної довгострокової стратегії формування високого рівня економічної безпеки фірми. Необхідні заходи і ресурси для реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки господарюючого суб'єкта.

Національна програма антикризового господарювання. Об'єктивна необхідність формування та реалізації національної програми антикризового господарювання як важлива складова економічної безпеки вітчизняних підприємств та організацій. Змістова характеристика державної програми антикризового господарювання. Форми та ефективність реалізації програми антикризового господарювання.

Питання для обговорення

 1. Економічна безпека підприємства та її призначення.

 2. Характеристика основних складових економічної безпеки.

 3. Система показників оцінки рівня основних складових економіч­ної безпеки підприємства.

 4. Підрозділи, що забезпечують економічну безпеку підприємства.

 5. Основні напрями організації економічної безпеки підприємства за основними складовими.

Ключові терміни

Економічна безпека, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки, ризик, функціональні складові економічної безпеки, рівень економічної безпе­ки, карта аналізу економічної безпеки, служба безпеки, функції служби безпеки.

Теми рефератів

 1. Підприємницька діяльність та економічна безпека підприємства.

 2. Характеристика функціональних складових економічної без­пеки.

 3. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

 4. Принципи економічної безпеки за окремими функціональними складовими.

 5. Напрями досягнення необхідного рівня економічної безпеки підприємства.

Тести

1. Економічна безпека підприємства – це:

 1. такий стан розвитку підприємства, при якому досягається ефективне використання виробничої потужності підпри­ємства, отримання прибутку та задоволення потреб споживачів;

 2. стан ефективного використання його ресурсів і існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії;

 3. стан технічного розвитку підприємства, який дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам та забезпечити впровадження технічних новацій.

2. Фінансова складова економічної безпеки означає:

 1. досягнення найбільш ефективного використання інформа­ційно-аналітичного забезпечення;

 2. досягнення ступеня відповідності інтелектуального потен­ціалу сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат ресурсів;

 3. досягнення найбільш ефективного використання корпора­тивних ресурсів.

3. Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється на основі визначення:

 1. сукупного критерію та окремих функціональних критеріїв;

 2. системи показників оцінки функціональних складових;

 3. мультиплікатора економічної безпеки підприємства.

4. Внутрішньовиробничі складові економічної безпеки включають:

 1. ринкову, інтерфейсну, екологічну та інформаційну складові;

 2. фінансову, інтелектуальну, кадрову, правову та силову складові;

 3. організаційну, цінову, логістичну та технологічну складові.

5. Позавиробничі складові економічної безпеки включають:

 1. ринкову, інтерфейсну, екологічну та інформаційну складові;

 2. фінансову, інтелектуальну, кадрову, правову та силову складові;

 3. організаційну, цінову, логістичну та технологічну складові.