Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Навчально-науковий інститут

„ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ”

Факультет економіки

Кафедра економіки підприємства

Методичні вказівки

До практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" (іv навчальний семестр)

Частина 2

для студентів спеціальності – 6.030504 "Економіка підприємства"

денної форми навчання

Донецьк 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Навчально-науковий інститут

„ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ”

Факультет економіки

Кафедра економіки підприємства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

____

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства"(ІV навчальний семестр)

Частина 2

для студентів спеціальності – 6.030504 "Економіка підприємства"

денної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

методкомісією спеціальності

"Економіка підприємства"

Протокол № 3 від 09.11.2011 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально- видавничої ради ДВНЗ "ДонНТУ"

Протокол № від р.

Донецьк 2011

УДК 658

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / Укл. Крапівницька С.М., Лаврик У.В., Бондаренко Ю.Ю.– Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ". – 2011. – 84 с.

Укладачі – Крапівницька С.М., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства

Лаврик У.В., асистент кафедри економіки підприємства

Бондаренко Ю.Ю., асистент кафедри економіки підприємства

Рецензент – Устинова Л.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Відповідальний за випуск – Хобта В.М., д.е.н., проф., зав. кафедри "Економіка підприємства"

ЗМІСТ

Вступ 4

Тема 1. Витрати підприємства ……………………………………….…..….........5

Тема 2. Товарна та цінова політика підприємства..……………….…….…….....24

Тема 3. Ринок і продукція, системи забезпечення конкурентоспроможності продукції……………….…..........................................................................41

Тема 4. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання................53

Тема 5. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність..............................……………………….........66

Тема 6. Економічна безпека підприємства…………………….…...…….……....78

Тема 7. Трансформація і реструктуризація підприємств…........………………. 82

ВСТУП

Економіка підприємства є окремою галуззю економічної науки і належить до тих навчальних дисциплін, які є загальнообов’язковими для підготовки фахівців з економіки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Основною метою дисципліни „Економіка підприємства” є формування знань про основу ефективного функціонування конкретних суб’єктів господарювання. Водночас ця дисципліна сприяє вивченню, узагальненню та систематизації ключових понять економіки, знайомить з організацією діяльності підприємства та системою економічних процесів пов’язаних з цим. В кінцевому результаті дисципліна дозволить систематизувати теоретичні знання та практичні навики, сформувавши сучасне економічне мислення у студентів.

Дисципліна визначає такі головні завдання:

  • забезпечення знань студентів щодо теоретичних основ господарювання підприємства;

  • вивчення специфіки управління та планування суб’єкта господарювання;

  • поглиблення знань про ресурсне забезпечення діяльності економічної системи, про раціональне та ефективне використання трудових, матеріальних, фінансових інтелектуальних ресурсів підприємства;

  • обґрунтування ефективності фінансово-економічних результатів суб’єктів господарювання;

  • пізнання закономірностей взаємодії підприємства та суспільства; засвоєння принципів ефективного функціонування;

  • оволодіння студентами знаннями про антикризову систему господарювання;

  • розуміння стратегії виживання в сучасному економічному середовищі.

Основні знання, які одержує студент – це опанування загальних питань організації діяльності та функціонування підприємств різних форм власності, забезпечення їх ефективності та конкурентоспроможності.

Основні уміння - використання у процесі господарської діяльності конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва.

Основні навички - проведення аналізу різних сфер діяльності підприємства: персоналу, основних фондів, застосовуваних технологій, понесених витрат, отриманих прибутків та інших економічних вигод, рівня конкуренції на ринку та ефективності виробництва.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності функціонування і розвитку підприємств в ринкових умовах.

Економіка підприємства опирається на суміжні дисципліни такі, як економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, маркетингу, менеджменту, статистики та обліку.