Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Література

 1. Ареф’єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф’єв О.В., Махсма М.Б., Попроз­ман О.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – С. 123–128.

 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – С. 196–209.

 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – С. 188–229.

 4. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 2-е, перероб. та доопр. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 403–422.

 5. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-эко­номической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С. 214-240.

 6. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб­ник. – К.: ТОВ «УВПК», 2002. – С. 327–347.

 7. Ситник Й.С. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студен­тів базових напрямів 6.0502 «Менеджмент» і 6.0501 «Економіка і підприємництво». – Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада Плюс», 2006. – С. 96–123

 8. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 425–488.

Тема 2. Товарна та цінова політика підприємства

Поняття товарної політики. Напрями товарної політики. Формування товарної стратегії. Ринкові атрибути товарної політики.

Поняття цінової політики. Цілі цільової політики підприємства. Види цін. Основні чинники формування цін на продукцію. Методи ціноутворення. Ціноутворення на зовнішньому ринку. Формування стратегії цінової політики на підприємстві.

Питання для обговорення

  1. Поняття та напрями товарної політики.

  2. Формування товарної стратегії.

  3. Ринкові атрибути товарної політики.

  4. Поняття та цілі цінової політики.

  5. Види цінової політики на підприємстві.

  6. Основні чинники формування цін на продукцію.

  7. Методи ціноутворення.

  8. Формування стратегії цінової політики на підприємстві.

Ключові терміни

Товар, товарна політика, структура товарної політики, стандар­тизація, диверсифікація, товарна стратегія, ціна, франко-ціна, ціноутворення, методи ціноутворення, цінова політика.

Теми рефератів

  1. Ринкові атрибути товарної політики.

  2. Принципи цінової політики підприємства.

  3. Типові цінові стратегії підприємства.

Тести

 1. Товарна політика – це:

 1. завдання підприємства з виробництва товару, якість та властивості якого могли б задовольнити органи стандар­тизації та сертифікації;

 2. завдання підприємства з виробництва товару, якість та властивості якого могли б задовольнити власні потреби;

 3. завдання підприємства з виробництва товару, якість та властивості якого могли б задовольнити потреби споживача.

 1. Товарна стратегія – це:

 1. розробка напрямів оптимізації товарної стратегії, що дозво­лить підприємству ефективно функціонувати на ринку;

 2. розробка напрямів оптимізації товарної номенклатури та визначення асортименту товару, що дозволить підприємству ефективно функціонувати на ринку;

 3. розробка напрямів оптимізації бізнес-плану, що дозволить підприємству ефективно функціонувати на ринку.

 1. Цінова політика – це:

 1. сукупність економічних і організаційних заходів, спрямо­ваних на досягнення за допомогою цін ефективної госпо­дарської діяльності;

 2. сукупність методів, правил і прийомів, спрямованих на до­сягнення за допомогою цін ефективної господарської діяльності;

 3. сукупність ресурсного забезпечення та товарної політики, спрямованих на досягнення за допомогою цін і ринкових важелів ефективної господарської діяльності.

 1. Політика цін – це:

 1. загальні методи ціноутворення, яких підприємство буде дотримуватися у сфері встановлення цін на свої товари;

 2. загальні принципи, яких підприємство буде дотримуватися у сфері встановлення цін на свої товари;

 3. загальні стратегії ціноутворення, яких підприємство буде дотримуватися у сфері встановлення цін на свої товари.

 1. Елементи витратного підходу розроблення політики ціноутво­рення:

 1. виробництво-витрати-ціна-цінність-споживач;

 2. виробництво-витрати-ціна-споживач;

 3. споживач-цінність-ціна-витрати-виробництво.