Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

  1. У чому полягає доцільність організації економічної безпеки на підприємстві?

  2. Які види функціональних складових економічної безпеки ви знаєте?

  3. Наведіть види загроз економічної безпеки підприємства.

  4. Методологія оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

  5. Зміст алгоритму проведення функціонального аналізу заходів для дотримання необхідного рівня економічної безпеки підприємства.

  6. Назвіть заходи усунення можливих негативних впливів загроз економічної безпеки підприємства.

  7. Завдання служби безпеки підприємства.

Література

  1. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 2-е, перероб. та доопр. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 466–486.

  2. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенов О.М. та ін. Економіка підпри­ємства: Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів: Новий світ, 2004. – С. 577–605.

  3. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 510–516.

Тема 7. Трансформація і реструктуризація підприємства

Методичні поради до вивчення теми

Трансформація та її моделі. Сутність та мета реструктуризації. Форми і види реструктуризації. Етапи реструктуризації. Форми та методи реструктуризації. Програма реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності реструктуризації.

Сутність санації суб’єктів господарювання. Стратегія санації. Програма санації. Структура проекту санації, економічні показники оцінювання санації.

Питання для обговорення

 1. Характеристика процесу реструктуризації підприємства та його мета.

 2. Трансформація та її моделі.

 3. Основні форми та види реструктуризації.

 4. Концепція реструктуризації.

 5. Варіанти проведення реструктуризації.

 6. Оцінка ефективності реструктуризації.

 7. Сутність та механізм санації.

 8. Техніко-економічне обґрунтування санації.

Ключові терміни

Трансформація, моделі трансформації, реструктуризація, концеп­ція реструктуризації, бізнес-план, ефективність реструктуризації, потенційна прибутковість, санація, механізм санації, моделі санації, бізнес-план санації.

Теми рефератів

 1. Трансформаційні процесі у сучасному підприємництві.

 2. Доцільність та мета проведення реструктуризації підприємства.

 3. Концепція реструктуризації підприємства та її реалізація.

 4. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства.

 5. Складові компоненти класичної моделі фінансового оздоров­лення підприємства.

Тести

1. Реструктуризація – це:

 1. комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, со­ціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності;

 2. здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм.

2. Форми реструктуризації:

 1. фінансова та економічна;

 2. оперативна та стратегічна;

 3. часткова та комплексна.

3. Види реструктуризації:

 1. управлінська, технічна економічна, фінансова та органі­заційно-правова;

 2. оперативна, тактична, стратегічна, локальна, глобальна та галузева;

 3. часткова, комплексна, структурна, вертикальна та гори­зонтальна.

4. Санація – це:

 1. комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, со­ціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності;

 2. здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм.

5. Моделі трансформації:

 1. вертикальна та горизонтальна;

 2. локальна, глобальна;

 3. еволюційна та революційна.