Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фин 1-4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
2.75 Mб
Скачать
  1. Сутність та значення фінансового менеджменту.

Незважаючи майже на столітню історію існування ФМ, чіткого визначення поняття “ФМ” у зв’язку з різноманітними теоріями та концепціями досі немає. Відомо, що кожна ек-чна категорія має свій зміст, понятійне навантаження, займає саме їй відведене місце. І тому не буває більше чи менше важливих ек-х категорій. Може змінюватись тільки їх роль у суспільному житті.

Поняття ФМ поєднує в собі дві категорії “фінанси” та “менедж-мент” і безпосередньо стосується господарюючого суб’єкта.

Фінанси за своїм економічним змістом – складова економічних явищ і процесів, економічної системи в цілому. У теорії фінансів немає єдиної думки щодо визначення фінансів. В економічній теорії та теорії фінансів сьогодні переважає трактування фінансів як системи економічних, грошових, виробничих відносин.

Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко, не обмежуючись конкретними чіткими рамками економічних відносин: де існують товар і гроші, там є фінанси. У наукових дослідженнях зарубіжних авторів фінанси виступають як категорія економічного життя, що є невід’ємною частиною ринкової економіки.

Фінанси в Україні розглядають як економічну категорію у системі грошових відносин, що відображають створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів (на макрорівні – валового внутрішнього продукту й національного доходу, на мікрорівні – виручки й прибутку) для задоволення суспільних інтересів і потреб.

Поняття менеджменту і фінансів, незважаючи на чималу історію науки, сьогодні остаточно не з’ясовані. Не викликає сумніву французьке походження цього поняття як процесу управління та англо-американське походження цього терміну. Причому його застосовують, як правило, в тому випадку, коли йдеться про бізнес. Хоча воно означає певну функцію, сферу діяльності людей, науку.

З позицій бізнесу (підприємництва) поняття менеджменту розглядається, щонайменше, з трьох позицій:

як система економічного управління;

як орган (апарат) управління;

як форма підприємницької діяльності.

В найбільш загальному плані термін “менеджмент” означає управління, керівництво, завідування тощо. Тому можна сказати, що менеджмент представляє собою цілеспрямований вплив на діяльність всіх працівників організації для успішного досягнення встановлених цілей шляхом продуктивного використання наявних ресурсів.

Поєднуючи поняття “фінанси” та “менеджмент”, можна визначити фінансовий менеджмент як процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів з метою найбільш повної реалізації цілей підприємства.

  1. Мета, задачі та функції управління фінансами.

Головна мета ФМ – забезпечення зростання добробуту власників капіталу п-ва, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості п-ва або його акцій.

В процесі досягнення головної мети ФМ вирішує багато задач, основними серед яких є: - забезпечення високої фін-ї стійкості п-ва в процесі його розвитку; - оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності п-ва; - забезпечення реалізації ек-х інтересів суб’єктів фін-х відносин; - забезпечення мінімізації фінансових ризиків.

Забезпечення високої фін. стійкості п-ва в процесі його розвитку відбувається шляхом втілення ефективної політики фінансування госп-ї д-сті п-ва, управління формуванням фін-х ресурсів, оптимізації фінансової структури п-ва.

Оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності п-ва досягається за рахунок еф-го управління грош. потоками п-ва, підтриманням ліквідності його активів, забезпеченням постійної платоспроможності п-ва.

Забезпечення реалізації ек-х інтересів суб’єктів фін-х відносин здійснюється за допомогою еф-го упр-ня активами п-ва, оптимізації їх складу, структури, розміру. При цьому важливе значення має скорочення різниці між величиною номінального прибутку і реальним прибутком, що забезпечується реальним надходженням грошових коштів на п-во.

Забезпечення мінімізації фін. ризиків реалізується шляхом еф-го упр-ня фін.ризиками, що передбачає оцінку окремих видів фін-х ризиків, застосування превентивних заходів і ефективних форм зовнішнього та внутрішнього страхування.

В науковій літературі немає єдиної точки зору щодо функцій ФМ. Визначення функцій здебільшого залежить від концепцій і теорій, наукових напрямів у визначенні суті ФМ, а також від підходів у визначенні функцій фінансів підприємств та управління.

З практичної точки зору функції ФМ визначає система задач фін-го м-ту на п-ві. Ці функції поділяють на дві основні групи:

1.функції ФМ як підсистеми, що управляється; 2. функції ФМ як підсистеми управління підприємством.

В найбільш заг. плані основними функціями ФМ є: дослідження зовн-го ек. середовища; розробка фін. стратегії п-ва; аналіз і планування фін. д-сті; прийняття рішень з питань оперативної фін. ді-сті; прийняття інвестиційних рішень; взаємодія з іншими контрагентами з питань фін. д-сті (державними органами, фінансово-кредитними установами, суб’єктами фінансового ринку, іншими п-вами, фізичними особами).

Враховуючи об’єкти та функції ФМ на п-ві, виділяють його наступні напрямки: - формування активів (розрахунок реальної потреби за видами активів і визначення їх суми, виходячи з обсягів д-сті п-ва); - формування фін. структури кап-лу (визначення заг. потреби в капіталі, вивчення й аналіз альтернативних джерел формування фін. ресурсів п-ва); - управління оборотними активами (аналіз і прогнозування тривалості оборотних циклів робочого капіталу); - упр-ня необоротними активами (забезпечення еф-го використання осн. засобів); - упр-ня інвестиціями (формування напрямків інвестиційної д-сті п-ва, оцінка реальних проектів); - упр-ня формуванням власних фін.ресурсів (визначення потреби у власних фін.ресурсах для реалізації фін. стратегії п-ва, підвищення розміру чистого прибутку); - упр-ня залученими фін. ресурсами (визначення вартості залучених коштів, оптимізація співвідношення к\с та довгострокової заборгованості); - управління фін. ризиками (визначення складу основних фін. ризиків, їх оцінка, формування заходів по їх мінімізації та страхуванню).

ЗОШИТ(рисунок)

Фінансовий менеджмент (три стрелочки):

1) Фінансування:

1.Залучення кап-лу, 2 Звязок з інвесторами та кредиторами, 3 Забезп. поточ платоспром., 4 Упр-ня розподілом та використанням прибутку, 5 Дивід.політика, 6. Упр-ня кредит. заборг.

2)Управління активами:

1. Обгрунтування доцільності інвестицій, 2 Операції з цін паперами, 3 Упр-ня фін інвестиціями та нерухомістю, 4 упр-ня оборотними активами, 5 упр-ня необ. активами, 6 упр-ня запасами, 7 упр дебітор.заборг., 8 упр. формуванням прибутку.

3)Контроль:

1. Розробка фін стратегії, 2. бюджетування, прогнозування, план-я, внутрішній консалтинг, внутр контроль та ревізія, фін аналіз, упр ризиками.