Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова (поглиблений) ІІ курс денне.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
478.72 Кб
Скачать

Структура програми навчальної дисципліни

ІНОЗЕМНА МОВА (додатково)

(за вимогами “ECTS”)

Опис предмета курсу

ПРЕДМЕТ: лінгвістичні компетенції (фонологічна, орфографічна, орфоепічна, лексична, граматична та семантична), соціокультурна компетенція, оволодіння якими відбувається шляхом одночасного, паралельного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності – говоріння, аудіювання, читання, письма.

МЕТА: Формування у студентів іншомовних мовленнєвих компетенцій для їх ефективного функціонування у культурному розмаїтті навчального та повсякденного життя.

Курс:

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

Галузь знань, нАПРЯМ, ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Кількість кредитів

ECTS: 9

Модулів : 4

Змістовних модулів: 6

Загальна кількість

годин : 324

Тижневих

годин : 4 (I курс)

2 (II,III курс)

0305

«Економіка і підприємництво»

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Бакалавр

За вибором

Рік підготовки: 1,2, 3

Семестр: I – VI

Практичні: 276 год

Самостійна робота: 30 год

Індивідуальна

робота: 12 год

Вид контролю:

ПМК - 1, 3, 4, 5 семестри

Екзамен – 2, 6 семестри

Програма навчальної дисципліни

Зміст дисципліни “Англійська мова (додатково)” створює умови для досягнення студентами рівня В2+, який забезпечує академічну мобільність студентів, дозволяє випускникам ВНЗ компетентно функціонувати у побутовому й академічному контекстах та забезпечує їм базу для навчання упродовж усього життя.

Зміст дисципліни спрямований на формування комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для побутового та академічного середовищ. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з повсякденним життям та навчанням. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з повсякденним життям та навчанням.

Впродовж курсу “Англійська мова (додатково)” навчання здійснюється в аспекті “Загальна мова”, та має на меті формування у студентів рівня комунікативної компетенції, який забезпечує користування іноземною мовою в повсякденному та академічному середовищі. На цьому етапі здійснюється узагальнення знань, одержаних в середній школі, розширюється лексичний запас, продовжується робота над:

- розвитком навичок сприйняття на слух розмовної мови побутового, культурологічного, країнознавчого характеру,

- розвитком навичок усного діалогічного та монологічного мовлення в контексті побутових, культурологічних, країнознавчих ситуацій,

- засвоєнням розмовних формул в комунікативних ситуаціях, пов’язаних з повсякденним життям, культурою, країнознавством,

- розвиток навичок читання та письма в контексті побутової, культурологічної, країнознавчої тематики.