Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова (поглиблений) ІІ курс денне.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
478.72 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

  1. Dictionary of contemporary English. Directed by Summers Della. – Pearson Education Limited, 2005.

  2. Dooley Jenny, Evans Virginia. Upstream. Student’s Book – Publishing express, 2005.

  3. Dooley Jenny, Evans Virginia. Upstream. Work Book – Publishing express, 2005.

Навчальне видання

Голуб Дарина Олександрівна Англійська мова (додатково)

81.2 Англ

Голуб Д.О. Англійська мова (додатково): Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505«Управління персоналом і економіка праці»– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 74 с.

Г - 60

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити між культурну комунікативну компетенцію та її складові.

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

74