Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації для самостійної роботи розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни та робочої навчальної програми з дисципліни “Фінансова політика держави”. Згідно зі структурою залікового кредиту робочої навчальної програми окремі питання тем дисципліни розглядаються на лекційних та семінарських заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямках:

 • з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних та семінарських занять;

 • з питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення. При цьому особливу увагу слід зосередити на детальному вивченні основних положень обов’язкової та додаткової літератури.

Мета матеріалів до самостійної роботи полягає у тому, щоб посприяти студентам у вивченні теоретичних аспектів проведення фінансової політики держави, формуванні фахового сприйняття змісту та процесу становлення фінансової системи в Україні.

Основне завдання полягає у тому, щоб навчити студентів самостійно творчо і діалектично мислити; оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин; з’ясовувати та вивчати теоретичні, правові та організаційні основи проведення фінансової політики держави; вміти приймати рішення в умовах мінливого економічного середовища.

Отже, самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури. Для досягнення поставленої мети подається перелік питань та методичні рекомендації до самостійної роботи, рекомендована література. Для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю.

Після виконання завдань самостійної роботи студенти зможуть:

 • застосовувати теоретичні знання про механізм реалізації державної фінансової політики та фінансову термінологію у практичній діяльності;

 • здійснювати аналіз і давати оцінку сучасній фінансовій політиці держави;

 • застосовувати навички самостійного творчого мислення, вміння приймати рішення в умовах мінливого економічного середовища;

 • аналізувати ефективність фінансової системи та зміни в ній.

У завданнях до самостійної роботи подається тематика та перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендована література, перелік діючого законодавчого матеріалу. Крім цього, для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю, вирішення яких вимагає ґрунтовної теоретичної підготовки, аналітичного та логічного мислення.

Завдання для самостійної роботи побудовані за методикою, яка дає можливість самостійно вивчити запропонований матеріал.

Вивчення матеріалу можна проводити як індивідуально, так і колективно.

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

 1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.

 2. Підібрати ті джерела де найбільш повно викладено матеріал теми.

 3. Підібрати необхідний законодавчий матеріал, уважно ознайомитися з його змістом.

 4. Переглянути коротко усі питання теми для того, щоб мати загальну уяву про зміст теми, яку запропоновано для вивчення. Провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

 5. Уважно вивчити кожне питання теми у такій послідовності як зазначено у плані.

 6. Скласти опорний конспект та взяти на замітку найбільш складні питання теми і більш детально їх опрацювати.

 7. Здійснити самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми.

 8. Перевірити свої відповіді. Якщо відповідь не вірна, то з’ясувати причину допущеної помилки та правильну відповідь.

Системі контролю підлягають:

 • самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

 • самостійне опрацювання питань для самоконтролю знань.

Виконані завдання для самостійної роботи повинні бути оформлені у загальному зошиті з урахуванням вимог та методичних рекомендацій. Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю (на семінарських заняттях), ПМК.

Кількість балів за виконання завдань самостійної роботи з кожної теми становить 6 балів. Максимальна кількість балів – 30 балів. Оцінка (бали) за виконання завдань є складовою підсумкової (загальної) оцінки з навчальної дисципліни. Необхідно звернути увагу на те, що оцінка (бали) залежить не тільки від якості виконання завдань самостійної роботи, але й від участі під час семінарських занять.

Сподіваємося, що ваша робота з матеріалами для самостійного вивчення поліпшить ваші теоретичні знання і практичні навички. Бажаємо успіху!