Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Самостійна робота

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється диференційовано за кожною темою з врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

 • Конспектування окремих питань теми.

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі оцінюється в інтервалі: 1; 2; 3; 4; 5; 6 балів за питання та в залежності від теми та повноти конспекту.

Відсутність конспекту з окремого питання теми знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Семінарські заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час семінарського заняття здійснюється диференційовано за кожною темою з врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом контролю роботи студентів на семінарському занятті є:

 • Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах (максимальна оцінка – 2 бали).

 • Рівень знань, виявлений студентом при виконанні та обговоренні ситуаційного завдання (максимальна оцінка – 2 бали).

 • Результати тестування (максимальна оцінка – 2 бали).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом у відповідях і виступах становить: 0; 0,5; 1; 1,5; 2 бали.

Критерії оцінювання:

 • Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

 • Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

 • Уміння поєднувати теорію з практикою.

 • Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня аналізу ситуаційного завдання становить: 0; 0,5; 1; 2 бали.

Критерії оцінювання:

 • Точність вирішення завдання – 1 бал.

 • Повнота вирішення завдання – 0,5 балів.

 • Ступінь обґрунтованості відповіді – 0,5 балів.

 • Відсутність аналізу – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Для оцінювання рівня знань студентів за результатами тестування за темами навчальної дисципліни використовуються такі критерії: - 0,2 бала за кожну правильну відповідь.

Якщо студент за результатами семінарського заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми семінарського заняття.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується в межах кожної теми та за модулем 2. Індивідуальна робота в межах однієї теми дисципліни оцінюється в інтервалі від 0 до 15 балів та у залежності від обсягу та змісту виконаної роботи (підготовки реферату). Максимальна кількість балів за підготовку реферату – 15 балів.

Критерії оцінювання:

- Наявність аналітичної інформації з питань, які опрацьовуються.

- Наявність узагальнень та висновків щодо опрацьованого матеріалу.

- Наочна форма подання матеріалу (презентація) (таблиці, опорні схеми, діаграми).

- Виступ з виконаної роботи.

Індивідуальна робота – ІНДЗ за модулем 2 виконується в межах рекомендованої в посібнику тематики та напрямків роботи студентської науково-дослідної групи. Шкала оцінювання становить: 0; 2; 3; 5; 10; 15 балів.

Критерії оцінювання:

 • Наявність бібліографічного огляду наукової літератури (максимальна кількість балів – 2 бали).

 • Наявність тез доповіді на конференції (максимальна оцінка – 10 балів).

 • Виступ на студентській науковій конференції (максимальна оцінка – 3 бали).

У підсумковій оцінці студенту має бути враховано весь спектр його знань з даної дисципліни. Остаточна оцінка рівня знань та вмінь, яку студент отримав під час ПМК, вписується у відомість обліку успішності та залікову книжку.

Оцінювання знань та компетенцій студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

Якщо студент має загальну підсумкову оцінку з дисципліни «FX» за шкалою ECTS, то він допускається до складання академічної заборгованості і повинен її ліквідувати (за денною формою навчання) протягом перших двох тижнів наступного семестру.

У разі повторного отримання оцінки «FX» або «F» за шкалою ECTS студент не допускається до вивчення нових дисциплін без укладання з академією договору на повторне вивчення курсу та може продовжити навчання у наступних семестрах, якщо він має не більше двох заборгованостей.