Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни

«Фінансова політика держави»

Мета: формування системи знань з теорії та практики мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів, з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів держави і суспільства.

Після вивчення дисципліни «Фінансова політика держави» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

 • здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати у команді та в міжнародному контексті;

 • здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

 • розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань формування та проведення фінансової політики держави та творчого їх використання у практичній діяльності;

 • здатність застосовувати знання з питань фінансового регулювання соціально-економічного розвитку суспільства у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції

 • здатність роз’яснювати окремі положення діяльності держави щодо зміни в державних доходах і видатках, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо підвищення ефективності фінансової політики;

 • здатність оцінити ступінь впливу діючої в національній економіці фінансової політики на обсяги реального ВВП, зайнятість, інфляцію;

 • здатність оцінити адекватність діючої в національній економіці фінансової політики сучасним потребам та стратегічним орієнтирам державної економічної політики;

 • здатність оцінити роль фінансової політики держави у забезпеченні соціальної безпеки суб’єктів національної економіки в умовах глобалізації;

 • володіння навичками організації механізму фінансового регулювання соціально-економічного розвитку суспільства;

 • здатність аналізувати структурні компоненти системи фінансового забезпечення функцій держави – бюджетний та податковий механізми, а також механізми формування і використання державних позабюджетних фондів – у контексті його впливу на економічні процеси в національній економіці;

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з питань проведення фінансової політики.

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані,

розподіл за видами аудиторних занять,

видами індивідуальної

та самостійної роботи,

форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вибіркова

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 1

Загальна кількість годин: 36 годин

Модулів: 2

Види підсумкового контролю

ПМК

0501 Економіка і підприємництво

8.050114 Оподаткування;

8.0501104

Фінанси”

освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Викладається на 5 курсі

Семестр: 9

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: - 12 годин

за видами занять:

 • лекції (теоретична підготовка): - 8 годин

 • семінарські заняття - 4 години

Самостійна робота: - 16 годин

Індивідуальна робота: - 8 годин

9 семестр, ІНДЗ

Форми контролю:

Семестр: 9

поточний контроль: - на семінарських заняттях,

модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в модуль чи змістовий модуль

підсумковий контроль: - ПМК (поточний модульний контроль за підсумками вивченого матеріалу)