Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Проблемні питання для обговорення

1. У чому полягає сутність фінансового механізму?

2. Які існують форми і методи організації фінансових відносин?

3. Назвіть етапи реалізації фінансової політики?

4. Назвіть форми фінансового регулювання економіки.

5. У чому полягає сутність прямих та непрямих методів фінансової політики держави?

6. Які напрями дії інструментів фіскальної політики, бюджетної та податкової політики, грошово-кредитної політики інвестиційної, амортизаційної, інноваційної політики?

7. У чому полягає взаємозв’язок фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою держави?

Ситуаційні завдання

  1. Відомо, що фінансовий механізм – це сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Назвіть ці форми і методи організації фінансових відносин та проаналізуйте механізм їх дії. Зробіть відповідні висновки.

  2. Проаналізуйте етапи реалізації фінансової політики. Зробіть відповідні висновки.

  3. Назвіть прямі та непрямі методи державної фінансової політики, проаналізуйте їх та зробіть відповідні висновки.

  4. Проаналізуйте процес взаємодії фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою держави.

Тестові завдання

1. Уряд може знизити податки для того, щоб:

а) уповільнити темпи інфляції;

б) уповільнити швидке зростання процентних ставок;

в) скоротити витрати підприємців на будівлі і устаткування;

г) збільшити витрати на споживання і стимулювати економіку.

2. Назвіть елементи оподаткування, що відіграють найбільше значення в реалізації регулюючої функції податків:

а) величина ставок податків;

б) об’єкт оподаткування;

в) джерело сплати податків;

г) пільги щодо оподаткування.

3. Державна податкова адмiнiстрацiя України:

а) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;

б) подає відповідним фінансовим органам звіт про надходження до бюджетів податків, інших платежів, а також внесків до державних цільових фондів;

в) контролює своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів i балансів, податкових декларацій та інших документів.

4. Які функції виконують державні податкові інспекції в районах:

а) розробляють пропозиції щодо міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування доходів i майна та попереджень податкових ухилень;

б) організовують роботу щодо створення інформаційної системи АРМiв;

в) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування?

5. Яка риса найбільш притаманна податковій системі України?

а) Системність.

б) Висока мобільність.

в) Наукова обґрунтованість.

г) Неоднозначність тлумачення норм податкового законодавства.

д) Стабільність.

є) Правильні відповіді: а); г);

ж) Правильні відповіді: б); г).

6. Процес реформування податкової системи передбачає:

а) зміну форм оподаткування та вирішення питань соціального характеру;

б) радикальну перебудову системи оподаткування та створення власної, якісно нової податкової системи;

в) поступові, розраховані на досить тривалий час перманентні фіскальні перетворення та формування податкового законодавства, спрямованого на функціонування ринкової економіки;

г) вірні відповіді а), б);

д) вірні відповіді б), в).

7. В доходах Державного бюджету України переважають:

а) прямі податки;

б) непрямі податки;

в) питома вага прямих та непрямих податків однакового рівня.

8. У структурі доходів бюджету України найбільшу питому вагу займає:

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) податок на додану вартість;

в) акцизний збір;

г) податок на прибуток підприємств.

9. В умовах рестрикційної фіскальної політики уряд може:

а) збільшити державні видатки;

б) зменшити податки;

в) застосувати певну комбінацію перших двох заходів;

г) зменшити державні видатки;

д) немає правильної відповіді.

10. Вказати головний інструмент здійснення податкової політики.

а) Фонд нагромадження .

б) Система грошових фондів підприємств.

в) Фонд споживання.

г) Система фінансових резервів.

д) Державний бюджет.

Ключові терміни та поняття: фінансова політика держави; економічна політика держави; інститути державної фінансової політики.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

  1. Роль економічних методів регулювання у проведенні сучасної фінансової політики держави та у забезпеченні економічного зростання.

  2. Оцінка впливу фінансової політики на економічні процеси.

3. Сучасна фінансова політика як один з головних важелів державного регулювання економічних процесів та її роль у період економічної кризи.

Література

(1 – 14, 16 – 19, 21 - 25)

Семінарське заняття № 2

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції та перспективи розвитку

фінансової політики держави

Тема 3. Фінансова стратегія і фінансова тактика

Мета заняття:

поглибити, систематизувати і закріпити знання щодо:

  • системи стратегічних цілей фінансової політики держави;

  • фінансової стратегії і фінансової тактики регіональної фінансової політики.

План семінарського заняття

1. Система стратегічних цілей державної фінансової політики.

2. Фінансова стратегія і фінансова тактика регіональної фінансової політики.

Методичні рекомендації

При розгляді питання даної теми важливо з’ясувати такі аспекти: систему стратегічних цілей державної фінансової політики; стратегічні пріоритети розвитку, концепцію розвитку фінансової політики України; фінансову стратегію; тактичні і оперативні цілі; мету державної фінансової політики на макроекономічному рівні.

При розгляді другого питання необхідно з’ясувати фінансову стратегію і фінансову тактику регіональної фінансової політики. При цьому слід назвати об’єкти і суб’єкти державної регіональної фінансової політики; принципи та складові частини державної регіональної фінансової політики. Окремо необхідно зупинитися на з’ясуванні місцевих бюджетів як фінансової основи соціально-економічного розвитку регіону.

Окрім того, у кожному питанні необхідно акцентувати увагу на проблемах та перепонах у проведенні як фінансової політики держави, так і регіональної фінансової політики в Україні.