Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

7. Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 30 ВВР.

 2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III.

 3. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

 4. Про Єдиний митний тариф України: Закон України від 5 квітня 1992р.

 5. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР.

 6. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97- ВР.

 7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. №2664.

 8. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. № 1201-XII (зі змінами та доповненнями).

 9. Загальне положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.07.2003 №9.

 10. Про випуск облігацій внутрішньої державної позики. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 586 // ДІБП. – 1994.

 11. Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України: Указ Президента України від 14 вересня 1994 р. №530 // ДІБП. – 1994 р.

 12. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами. Затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 р. №25.

 13. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України, схвалена постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р.// Финансовая Украина. - 1996. - №4.

 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2007р. N 56-р „Про схвалення Концепції реформування податкової системи України”.

 15. Андрущенко В.Л., Мельник В.М. та ін. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання): Монографія. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. - 210 с.

 16. Башнянин Г.І., Політична економія: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н.. доц. Є.С. Шевчук/ Г.І.Башнянин, С.В.Медведчук, Шевчук Є.С. та. ін. – Львів: "Новий світ-2000", 2004.– 480с.

 17. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.:НІОС. – 2000. –416с.

 18. Дулік Т.О. Фінансова політика держави: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спеціалізація "Управління державними фінансами"/ Т.О.Дулік, Т.Ю.Александрюк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. – 34 с.

 19. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. – Львів: «Просвіта», 1997. – 671 с.

 20. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Моногр. /П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін.; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.

 21. Нормативні акти України: http: //www.nau.kiev.ua.

 22. Сайт Верховної Ради України: http: //www.rada.kiev.ua.

 23. Сайт ДПА України: http: //www.sta.gov.ua.

 24. Сайт Журналу „Вісник податкової служби України”: http: //www.visnuk.com.ua.

 25. Сайт ЛІГА: ЗАКОН: http: //www.Iiga.netCB – версія системи.

Додаткова література

 1. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

 2. Борко Ю.Л. Окремі аспекти формування фінансової політики України.: Наукові праці НДФІ, Вип. 3 (18). – 2002. – с. 59-65.

 3. Бюджетно-финансовая политика: Итоги и задачи // Финансы. - 2002. -№13.– С.3.

 4. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2004.-448 с.

 5. Герасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та ін. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навчальний посібник. – К.: ВД „професіонал”, 2006. – 736 с. Гл. 1.

 6. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 306 с.

 7. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник/Під заг. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

 8. Зайчикова В. Фінансова регіональна політика держави // Фінанси України. -2005. - 6. – с.29-35.

 9. Запатріна І. Фінансова політика та її вплив на економічне зростання // Економіст. -2006. - 3. – С.27-31.

 10. Єфименко Т. Фінансова політика як джерело економічного та соціального євроінтеграційного розвитку України //Наукові праці НДФІ. -2004. -6(29). – С.84-88.

 11. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Підруч. - К.: АТІКА, 2006. - 920 с.

 12. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 229 с.

 13. Козюк В. Фіскальна політика в європейському валютному союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції //Фінанси України. -2006. - №6. – С. 57-67.

 14. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. Посібник. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

 15. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн – учасниць ЄС // Фінанси України. - 2009. - №2. – С. 31 - 43.

 16. Кучерявенко М.П. Курс налогового права: В 6 т. Т.ІІІ: Учение о налоге. – Х.: Легас; Право, 2005. – 600 с.

 17. Лютий І.О, Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. - 2006.- №10. – С.3-12.

 18. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: Монографія. – К.: “Комп'ютерпрес”, 2006. - 277 с.

 19. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с. 

 20. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. – 2-ге вид. стереотипне. – Чернівці: Рута, 2006. – 264 с.

 21. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб.– Київ: КНЕУ, 2004.– 240с.

 22. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Маркова Л.Г., Тараненко В.Є. / За ред. Н.І. Редіної. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

 23. Податкова система. Навчальний посібник. Крисоватий А.І., Десятник О.М.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

 24. Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії //Фінанси України. - 2009.-№2.– С. 73 - 81.

 25. Радіонова І.Ф., Порівняльна результативність фінансової та грошової політик //Фінанси України. - 2004.-№9.– С. 29-36.

 26. Рибак С. Фінансово-бюджетна політика держави та проблеми збалансованості бюджету // Наукові праці НДФІ. -2002.-N1(16). – С.7.

 27. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. Київ.: Знання-Прес, 2004. – 454с.

 28. Суторміна В.М. та інші. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328с.

 29. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. К.: Інститут економіки НАН України, 2000.-218с.

 30. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535 с.

 31. Шелудько Н.М., Шкляр А.І. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу //Фінанси України. - 2009.-№2.– С. 3 - 21.

 32. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна, М.І.Савлук та ін.; За ред. д.е.н., проф. А.М.Мороза і к.е.н., доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 33. Юхименко П. Сучасні тенденції та стратегія фінансової політики України // Фінанси України. -2005.-10. – с. 101-110.