Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

  1. В чому полягає суть стратегічних, тактичних та оперативних цілей сучасної економічної політики України?

  2. Назвіть стратегічні цілі соціально-орієнтованої ринкової економіки.

  3. Сформулюйте основні пріоритети розвитку економічної та соціальної політики.

  4. Назвіть об’єкти і суб’єкти державної регіональної економічної політики.

  5. Сформулюйте принципи державної фінансової політики.

  6. Назвіть складові частини державної фінансової політики.

  7. Назвіть основні функції місцевих бюджетів.

  8. В чому полягає мета фінансової політики?

Література

(1 – 14, 16 – 19, 21 - 25)

Тема 4. Напрями розвитку фінансової політики держави

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань напрямів розвитку державної фінансової політики.

План вивчення теми

1. Напрями розвитку соціальної політики.

2. Напрями розвитку грошово-кредитної та валютно-курсової політики на ринку цінних паперів.

Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно з’ясувати напрями розвитку соціальної сфери та усвідомити, що головним завданням тут має стати цілеспрямоване забезпечення надійних передумов реалізації прав та свобод громадян у всіх їх виявах, утвердження середнього класу - основи політичної стабільності та демократизації суспільства, значне обмеження загрозливої диференціації доходів населення та подолання бідності. Ідеться не лише про істотне посилення соціальної спрямованості курсу реформ, а й про її перетворення на важливий інструмент прискорення економічного зростання, зміцнення злагоди і порозуміння в суспільстві. Побудова в Україні соціально - орієнтованої ринкової економіки європейського типу – визначальний чинник посилення суспільної привабливості реформ, забезпечення їм широкої громадської підтримки, утвердження сучасних європейських стандартів якості життя.

Говорячи про напрямки розвитку соціальної сфери перш за все напевно необхідно відмітити, що на новому етапі розвитку визначальним завданням держави є створення сприятливих інституційних передумов реалізації завдань європейської інтеграції та утвердження в Україні соціально-орієнтованої структурно-інноваційної моделі розвитку. Нова стратегія економічного і соціального розвитку має спиратися на національні пріоритети, індикативне планування та прогнозування. Держава має попереджувати стихійні зміни ринкової кон'юнктури, забезпечувати достатній рівень своєї економічної безпеки, зокрема надійну стабільність грошово-фінансового середовища, регулювати базисні макроекономічні відтворювальні пропорції.

Головним завданням у соціальній сфері є зниження рівня бідності та зменшення диференціації доходів населення за рахунок посилення адресності соціальної підтримки, стимулювання випереджаючих темпів зростання заробітної плати. Держава має стати надійним гарантом конституційних прав і свобод громадян. Водночас відчутне поліпшення життя людей можливе лише за умови успішного функціонування та розвитку реальної економіки.

У другому питанні слід з’ясувати напрями розвитку грошово-кредитної та валютно-курсової політики на ринку цінних паперів.

Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк. Часто її називають монетарною, чи грошовою політикою. У своєму впливі на реальну економіку грошово-кредитна політика взаємодіє з фіскальною, ціновою, інвестиційною, структурною політикою.

При цьому слід зважати, що важливими напрямами економічних перетворень у будь-якій країні, яка обрала шлях економічного зростання, є формування сучасної ринкової інфраструктури, організація ефективного інвестиційного процесу, створення та розвиток фондового ринку.

Розвиток фондового ринку в Україні визначається деякими специфічними особливостями. Головна з яких полягає в тому, що становлення ринкової інфраструктури в умовах розвитку змішаної економіки, у тому числі й фондового ринку, почалося в умовах відсутності багатьох ознак ринкової економіки. Враховуючи складний характер перетворень, розвиток нових економічних відносин йде нерівномірно, поступово витискаючи старі економічні форми.