Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Пособие_ВМ_для_менеджеров

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Л. Б. Коваленко

ВИ Щ А М А Т Е М А Т И К А

дл я м е н е д ж е р і в

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Харків ХНАМГ 2010

УДК 51-7:658 (075) ББК 22.11+65.050я7

К56

Рецензенти:

А. Д. Тевяшев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

О. О. Стрельнікова, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник (інститут проблем машинобудування ім. А.М. Подгорного НАН України)

А. П. Харченко, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики (Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-1392 від 05.03.2010 р.)

 

Коваленко Л. Б.

 

 

К56

Вища

математика для

менеджерів:

навч. посібник /

 

Л.Б. Коваленко; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ,

 

2010. – 292

С.

 

 

 

ISBN 978-966-695-157-4

 

 

 

Навчальний посібник побудований за вимогами кредитно-модульної системи

 

організації навчального процесу та узгоджений з орієнтовною структурою

 

змісту навчальної дисципліни,

рекомендованою

Європейською Кредитно-

Трансферною Системою (ЕСТS).

Рекомендовано для студентів спеціальностей менеджменту.

УДК 51-7: 658 (075) ББК 22.1 + 65.050 я7

ISBN 978-966-695-157-4

© Коваленко Л.Б., 2010

Передмова

Навчальний посібник побудований за модульною технологією навчання згідно з робочими програмами курсу «Вища математика». Доступне, коректне подання теоретичного матеріалу супроводжується детальними ілюстраціями, великою кількістю прикладів для практичного закріплення вивченого. Особливістю представленого посібника є наочне доведення необхідності у вивчанні саме запропонованих тем: кожен розділ супроводжується розгляданням задач з економічним змістом. Цей прийом дозволяє переконати читача у неперервності освіти, у зв’язку фундаментальних дисциплін з вузькими спецкурсами.

Сучасні програми навчання приділяють велику увагу самостійний, позааудиторній роботі студентів, тому частина запропонованого у посібнику теоретичного матеріалу може бути винесена на самостійний розгляд студентами.

Основою даного посібника є цикли лекцій з вищої математики, що читаються на факультеті менеджменту Харківської національної академії міського господарства.

Посібник призначений для студентів-менеджерів інженерно-економічних вузів, а також може використовуватися для самоосвіти.

3

Розділ 1. ЛІНІЙНА АЛГЕБРА

1.1.ВИЗНАЧНИКИ

Визначення 1.1. Визначником -го порядку називається

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число , яке записано у вигляді

квадратної таблиці чисел

:

 

 

 

 

 

 

∆ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

(1.1)

 

 

 

 

 

 

-

«визначати», або

 

 

 

 

 

.

 

 

 

1, , 1,

 

від

 

 

 

Позначають визначник

ще

як

 

 

 

 

 

Визначення 1.2

Числа

 

називаються елементами

визначника, де

- номер.

рядка, а –

номер-

стовпця.

 

 

Елементи

, , , …

,

утворюють

головну

 

 

 

 

 

 

діагональ визначника.

Основні властивості визначників:

1.Величина визначника не зміниться, якщо елементи рядків та стовпців змінити місцями.

2.Якщо всі елементи будь-якого рядка (стовпця) дорівнюють нулю, такий визначник дорівнює нулю.

3.Якщо визначник має два однакових рядка (стовпця), такий визначник дорівнює нулю.

4.Якщо визначник має два пропорційні рядка (стовпця), такий визначник дорівнює нулю.

5.Якщо два рядки (стовпця) переставити місцями, то дістанемо визначник супротивного знаку.

6.Якщо всі елементи будь-якого рядка0 (стовпця) визначника помножити на число , то величина визначника зміниться у разів.

7.Якщо всі елементи будь-якого рядка (стовпця) визначника помножити на одне й те саме число та

4

 

додати до відповідних елементів іншого рядка (стовпця),

 

то величина визначника не зміниться.

 

 

 

 

 

 

 

Якщо всі елементи того рядка

стовпця

визначника

8.

1,

у

,

суми

двох(

(

 

 

),

 

 

представити

вигляді-

додатків)

 

 

 

 

 

, то визначник можна представити у

вигляді

 

 

 

 

 

 

 

суми двох визначників у яких всі рядки

стовпці

 

крім

 

того

такі самі

як у початковому визначнику а

тий

 

рядок-

, (стовпець,) одного з визначників складається, -

з

 

елементів , а другого – з елементів .

 

 

 

 

 

 

 

Наша

задача

навчитися обчислювати

визначники,

тобто «знаходити число». Правило обчислення визначників базується на таких поняттях як мінор та алгебраїчне доповнення.

визначника! " 1#

 

 

 

 

-

 

 

.

 

Визначення

1.3. Мінором

 

елемента

 

називається

визначник

порядку, який

утворюється

з початкового

 

 

 

 

 

 

 

закресленням

 

того рядка і

 

того стовпця

$

елемента називається.добуток $ !"1#% ·

.

Визначення

1.4

 

Алгебраїчним

доповненням

 

Для визначників другого та третього порядків існують прості та легкі для запам’ятовування схеми обчислення. Познайомимося з ними.

Визначник другого порядку обчислюється так:

'

 

' · " · .

 

 

 

Запам’ятати це легко за допомогою схеми: та за правилом «добуток множників, що розташовані на головній діагоналі береться з тим же знаком, а добуток множників, що розташовані на бічній діагоналі – з протилежним».

5

1 "3-
2 0
1 5 .

Приклад 1.1. Обчислити визначник

' 7

4'

"3

5 .

"47.

 

 

' 7

4' !"3# · 4 " 5 · 7 "12 " 35

Розв’язання:

"3

5

 

 

 

Визначник третього порядку обчислюється за правилом

 

 

 

 

 

 

 

 

Саррюса (правилом трикутників):

 

 

 

-

 

- "

 

 

 

 

 

 

 

 

" " " .

Запам’ятати це легко за допомогою схеми:

та за правилом «з тим же знаком беремо добуток елементів, що розташовані на головній діагоналі та на двох трикутниках, які будуємо так, щоб одна з сторін трикутника була паралельна

головній діагоналі, яку утворюють елементи , , , та всі елементи були на різних строках та в різних стовпцях; з

протилежним знаком беремо добуток елементів, що розташовані

на бічній діагоналі, яку утворюють елементи , , , та на двох трикутниках, які будуємо так, щоб одна з сторін трикутника була паралельна бічній діагоналі та всі елементи

були на різних строках та в різних стовпцях».

- 2 4

Приклад 1.2. Обчислити визначник "2

6

Розв’язання:

2

1

"3

- 2 · 2 · 5 1 · 0 · !"2# !"3# · 4 · 1 "

- 4

2

0

"2

1

5

!"2# " 1 · 4 · 5 " 2 · 0 · 1

"!"3#

· 2 ·

20 0 " 12 " 12 " 20 " 0 "24.

Для обчислення визначників більш високих порядків таких зручних та легких для запам’ятовування схем не існує.

Нам на допомогу прийде загальне правило обчислення

визначника -го порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення 1.5. Визначник

 

-го порядку дорівнює сумі

 

добутків елементів будь-якого

рядка

(

стовпця

)

на їх алгебраїчні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповнення: ∆ ∑/0 / · $/ /0 / · $/.

 

 

(1.2)

Подане правило має назву: розкриття визначника за

елементами рядка (стовпця).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

2

0

Приклад 1.3. Обчислити визначник

"3

"1

5

1

,

 

2

3

"1

0

розкриваючи його

 

 

 

 

 

 

2

 

2

"4

2

 

а) за елементами 4-го рядка; б) за елементами 3-го стовпця.

Розв’язання:

 

а) обчислимо визначник, розкриваючи його за

елементами 4-го рядка:

 

3

"1

0

2

3

"1

0

 

4

2

0

4 2 · !"1#1%

· - 2

0

4-

"3

"1

5

1

 

"1

5

1

2

2

"4

2

7

2 · !"1#1% ·

2

 

"1

0

 

 

 

 

2

 

3

0

- 4

 

0

4-

!"4# · !"1#1% · - 4

 

2

4-

 

 

 

 

"3

5

1

 

 

 

 

"3

"1

1

2 · !"1#1%1 ·

2

 

3

"1

- "2 · !0 4 0 " 0 2 " 60#

- 4

 

2

0

 

 

 

 

 

"3

"1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2 · !0 12 0 " 0 4 " 40# 4 · !4 " 36 0 " 0 " 12 8#

2 · !20 0 4 " 6 " 0 " 60# "2 · !"54#

2 ·

!"24#

4 · !"36#

2 ·

!"42# 108 " 48 " 144 " 84 "168.

 

 

 

б) обчислимо визначник, розкриваючи його за

елементами 3-го стовпця:

 

4

2

 

4

 

 

 

2

3

"1

 

0

 

 

 

 

 

 

 

4

2

0

 

4 "1 · !"1# % · -"3

"1

1-

 

 

"3

"1

5

2

1

0

 

 

2

2

2

2

3

0

 

2

2

 

"4

2

3

 

 

 

5 · !"1# % ·

-4

 

2

4- !"4# · !"1#1% · -

4

 

2

4-

 

 

 

 

2

 

2

2

 

 

 

"3

"1

1

 

"1 · !"8 4 " 24 8 " 8 12#

 

 

 

 

 

 

5 · !8

24 0 " 0 " 24 "

16#

 

 

 

 

 

 

4 · !4

" 36 0 " 0 " 12

8#

 

 

 

 

 

 

"1 ·

!"16# 5 · !"8#

4 · !"36# 16 " 40 " 144 "168.

З розв’язання цього приклада можемо зробити декілька висновків. По-перше, яким би способом ми не обчислювали визначник, відповідь буде незмінна. По-друге, обчислюючи визначник четвертого порядку, розкриваючи його за елементами рядка (стовпця), ми вимушені обчислювати чотири визначника третього порядку. По-третє, розкриваючи визначник за елементами третього стовпця, ми замість чотирьох визначників

8

обчислили три, тому що один з елементів стовпця – нульовий. Отже, чим більше нулів у рядку (стовпці), тим менше обчислювань ми вимушені робити. Але не завжди за умовою ми маємо нульові елементи в визначниках.

Згадаємо сьому властивість визначників. Якщо ми зможемо підібрати множники таким чином, щоб додаючи помножені елементи одного рядка (стовпця) до елементів іншого рядка (стовпця), отримати нульові елементи (крім одного), то обчислення визначника -го порядку зведеться! " 1# к обчисленню добутку одного елемента на визначник -го порядку з урахуванням знаку. Скористаємось сьомою властивістю визначників для їх обчислення, розкладаючи останній по елементах рядка (стовпця) з попереднім отриманням нулів.

До розглядання прикладу, зробимо зауваження: 1)якщо отримуємо нулі в рядку, працюємо з стовпцями, якщо отримуємо нулі в стовпці, працюємо з рядками; 2) щоб уникнути необхідності працювати з дрібними множниками,

будемо обирати елементи 1 або -1 (якщо є така можливість).

4

 

 

 

4

2

0

 

 

 

Приклад 1.4. Обчислити визначник

"3

"1

5

 

 

1

,

2

3

"1

 

0

попередньо отримуючи нулі та

розкриваючи

його

 

а

)

за

 

2

2 "4:

 

2

 

елементами 3-го рядка; б) за елементами 3-го стовпця.

Розв’язання:

а) обчислимо визначник, розкриваючи його за елементами 3-го рядка, попередньо отримав нулі. Оберемо елемент 1. Щоб отримати в 3-му рядку всі інші елементи нульовими, 4-тий стовпець (в якому знаходиться обрана 1) помножимо на 3 та додамо до 1-го стовпця"5, помножимо на 1 та додамо до 2-го стовпця, помножимо на та додамо до 3-го стовпця:

9

2

3

"1

0

2

3

"1

0

4

2

0

4 16

6

"20

4

"3

"1

5

1

0

0

0

1

2

2

"4

2

8

4

"14

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

3

"1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 · !"1#%1 · -16

6

"20-

"!"168

8

4

"14

" 480 " 64 48 160 672# "168.

 

 

б)

обчислимо

визначник, розкриваючи його за

елементами 3-го стовпця, попередньо отримав нулі. Оберемо

елемент "1, . 1Щоб-

отримати(

в 3-му стовпці всі інші елементи)

нульовими

 

ший рядок

в

якому знаходиться обрана

 

та

помножимо на

 

та додамо до 3-го рядка, помножимо на

 

 

 

 

"1

додамо до 4-го

рядка

 

 

 

 

 

"4

 

5

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 "1

 

0

 

5 -4

 

2

3 "1

0

 

 

 

4

2

0 4

 

 

 

 

 

4

2

0

4

 

 

 

"3

"1

5

 

1

 

 

 

 

 

 

7

14

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

"4

2

4

 

 

 

 

4"6

"10

0

2

 

 

 

2

 

 

 

"1 · !"1#% · -

7

14

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"6

"10

2

 

 

 

 

 

 

"!112 " 12 " 280 336 40 " 28# "168.

 

 

 

10