Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Пособие_ВМ_для_менеджеров

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Коваленко Людмила Борисівна

ВИ Щ А М А Т Е М А Т И К А

дл я м е н е д ж е р і в

Навчальний посібник

Відповідальний за випуск

С. О. Станішевський

Редактор

М. З. Аляб’єв

Комп'ютерне верстання

Л. Б. Коваленко

Підп. до друку 22.03.2010

Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі

Ум. друк. арк. 16,0

Тираж 300 пр.

Зам. № 5860

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

291

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.