Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Политэкон.__Лекции_07 (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
745.47 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Політична економія

Тексти лекцій

(для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки

6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2007

УДК 330.101

Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»). Укл.: Стадник Г.В., Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 115 с.

Укладачі: Г.В.Стадник,

Є.П. Данильченко,

І.А. Островський,

О.А. Шекшуєв

Рецензент: канд. екон. наук В.В. Косов

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №18 від 12.06.2007

Харківська національна академія міського господарства,

 Г.В. Стадник, Є.П. Данильченко, І.А.Островський, О.А. Шекшуєв , 2007

Зміст

Стор.

Вступ....................................................................................................................

4

ЗМ 1. Загальні основи економічного розвитку

5

1.1. Предмет і метод політичної економії…………………………………….

5

1.2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці….

10

1.3. Економічні потреби та інтереси………………………………………….

15

1.4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку…………………………………………………………

17

1.5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

23

ЗМ 2. Загальні основи ринкової економіки

36

2.1. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата……………………………………………………………

36

2.2. Витрати виробництва і прибуток………………………………………..

41

2.3. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення……………………………………………………………..

44

2.4. Домогосподарство в системі економічних відносин……………………

51

2.5. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток…………

54

2.6. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента………………………………………………..

60

ЗМ 3. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес

66

3.1. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми…..

66

3.2. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою…………………………………………………..

80

3.3. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції…………………………………………………..

88

ЗМ 4. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем

94

4.1. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік…………………………………………………………………...

94

4.2. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин…………………………………………………….

102

4.3. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України………………………………………………………….

109

Список літератури............................................................................................

114

ВСТУП

Розвиток і удосконалення системи підготовки фахівців посилює інтерес до економічних знань. Потреба в ґрунтовних економічних знаннях у висококваліфікованих спеціалістів за сучасних умов є дуже актуальною. Економічне становище сьогодні змінюється надто швидко в умовах невизначеності, підвищеного ризику. Отже нам постійно доводиться розв’язувати економічні завдання, що мають непересічне значення для добробуту й соціального самопочуття.

Ці тексти лекцій покликані допомогти студентам молодших курсів сформувати ґрунтовні знання про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей. Крім того, вони є суттєвою підмогою для підготовки до семінарських занять, самостійної роботи, виконання завдань поточно-модульного і підсумкового контролю.

Перелік запропонованих тем відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямами 6.030504 - Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит». З точки зору кредитно-модульної організації навчального процесу, всі 17 тем укрупнені в 4 змістові модулі (далі ЗМ):

ЗМ 1. Загальні основи економічного розвитку.

ЗМ 2. Загальні основи ринкової економіки.

ЗМ 3. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес.

ЗМ 4. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем.