Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

3 Вказівки до ділової гри «формулювання думки аудитора та надання аудиторського висновку»

Мета і призначення гри

 • сприяти розвитку умінь і навичок формулювання думки аудитора про фінансові звіти виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів;

 • формувати вміння компетентно викладати думки; правильно робити висновки за результатами вирішення завдань, конкретних практичних ситуацій; вміння відстоювати свої позиції і погляди на певні процеси та явища.

Умова гри

Для проведення аудиту в міжнародній компанії були призначені аудитори аудиторських фірм з «Великоїчетвірки». Ви є керівником однієї з аудиторської фірми, відповідальним за проведення аудиту за рік, який закінчується 31 березня 201Х+1 р. Компанія, звітність якої має бути перевірена, переробляє металобрухт. У наданій звітності компанії зазначається обсяг продажу на суму 1,5 млн. дол., чистого прибутку — 75 тис. дол. та активів — 3 млн. дол. Загальне значення межі суттєвості помилок склала 31,2 тис. дол.

Під час аудиту виникають такі проблемні ділянки в обліку:

 1. Установлено, що не ведуться бухгалтерські записи операцій на дрібні суми. Загальна сума дрібних витрат у періоді, що перевіряється, дорівнює 3756 дол.

 2. Відсутні підтверджувальні документи на закупки за готівку на загальну суму 375 412 дол.

 3. Компанія ніколи не проводила фізичного обліку (інвентаризації) запасів та не веде відповідних бухгалтерських записів з обліку запасів. Вартість запасів, відображена по статті «Запаси», у балансі дорівнює 145 500 дол. (за 201Х р. — 130 000 дол.).

 4. У результаті недоліків платіжної системи, колишній службовець компанії за платіжними відомостями розтратив 4431 дол. за останні два роки. Із цієї суми 1314 дол. стосуються періоду, який закінчився 31 березня 201Х+1 р.

Решта аспектів аудиту були виконані (оцінені) задовільно.

Потрібно:

Пояснити, яким чином кожен із перелічених пунктів впливає на Ваш аудиторський звіт перед акціонерами міжнародної компанії.

Методичні рекомендації

У діловій грі беруть участь чотири групи виконавців (аудиторських фірм). Відповідно до цього вся студентська група, яка бере участь у діловій грі, розділяється викладачем на групи персоналу окремої аудиторської фірми з 5-7 чоловік. У кожній з аудиторських фірм призначається директор аудиторської фірми, керівник і члени робочої аудиторської групи із завдання.

Кожна група персоналу аудиторської фірми повинна оцінити, яким чином встановлений факт може вплинути (або не вплинути) на аудиторську думку, та на основі отриманих аудиторських доказів скласти аудиторський висновок. Обговорення проводяться на семінарському занятті, яке призначається викладачем. Підсумкова оцінка кожному учаснику ділової гри виставляється за такими параметрами:

1. якість і обсяг виконаної роботи;

2. активність учасника в обговоренні;

3. відгуки про це учаснику інших членів його групи виконавців і групи управлінського персоналу.

4 Вказівки до організацій самостійної роботи студентів

4.1 Організація й інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента – невід’ємний складник підготовки фахівців та є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами обов’язкових навчальних занять. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідних спеціальності та напряму.

Головною метою самостійної роботи студента є формування його пізнавальної активності, засвоєння ним основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основної освітньої програми та послідовне вироблення навичок ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні світових стандартів.

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача. Для раціональної організації самостійної роботи з вивчення дисципліни студент повинен розподілити час, передбачений навчальним планом для позааудиторної роботи. Оскільки самостійна студентів робота не регламентується навчальним розкладом, студент повинен самостійно її планувати, в іншому випадку її ефективність буде значно нижчою. Самостійна робота студентів по вивченню матеріалу дисципліни «Аудит в зарубіжних країнах» здійснюється в наступних формах:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять;

 • самостійна робота з підручниками, навчальними посібниками, науковою та періодичною літературою; вивчення та аналіз законодавчих і нормативних документів; пошук, аналіз і опрацювання матеріалів через Інтернет;

 • підготовка до поточних і підсумкових модулів, написання контрольних робіт;

 • підготовка доповідей, рефератів, презентацій.

Форми контролю самостійної роботи студентів:

 • індивідуальні консультації та співбесіди;

 • тестування, перевірка контрольних робіт;

 • заслуховування доповідей, рефератів, презентацій;

 • перевірка творчих та ситуаційних завдань.

Самостійна робота студентів здійснюється з використанням нижченаведених рекомендованих літературних джерел (Див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1 – Інформаційна база для самостійної роботи

з/п

Назва теми

Джерело

(стор.) згідно наведеного переліку

1

2

3

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи аудиту в зарубіжних країнах.

1

Суть та предмет аудиту,його сфера дії в зарубіжних країнах.

1 (с. 7-42), 2 (с. 6-15), 4 (с. 7-12)

2

Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення в зарубіжних країнах.

1 (с. 108-134), 2 (с. 29-83), 4 (с. 13-29)

3

Планування аудиту.

1 (с. 135-160), 2 (с. 108-123), 3 (с. 179-196), 4 (с. 57-65)

4

Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська документація.

2 (с. 124-152), 4 (с. 43-56, 66-83)

5

Аудиторський висновок.

2 (с. 84-107), 4 (с. 84-92)

Змістовий модуль 2. Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах.

6

Аудит в країнах Європейского Союзу.

1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

Продовження табл. 4.1

1

2

3

7

Аудит в країнах Східної Європи.

1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

8

Аудит в США та Канаді.

1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

9

Аудит в східних зарубіжних країнах.

1 (с. 625-639), 4 (с. 7-29)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]