Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Варіант 0

1. Вихідні дані

Фірма X здійснює оптові поставки одягу для магазинів. У 201Х+1 р. на Раді директорів було прийнято рішення про придбання фірми Y, яка також здійснювала оптові поставки одягу, але ексклюзивного типу.

Підставою для рішення Ради директорів стали опублікований баланс фірми Y, звіт про фінансові результати за 201Х+1 р. та безумовний аудиторський висновок.

Після придбання фірми Y було проведено детальну перевірку звітності, результатом якої стала відкоригована аудитором звітність. Крім того, за даними звіту про фінансові результати за 201Х р. було виявлено нестачу у розмірі 41 тис. у.о. Причина — крадіжка цінностей. Сума дебіторської заборгованості була завищена (причина — помилка у комп’ютерній програмі). Сума кредиторської заборгованості — занижена (причина — невідображення в обліку товарів, що надійшли наприкінці року).

Потрібно: проаналізувати ситуацію, що склалась, установити міру відповідальності аудитора, можливі наслідки в різних зарубіжних країнах (не менше трьох за вибором студента).

Баланс фірми y, тис. У.О.

Дані підприємства на 01.01.20Х+1 р.

Після перевірки аудитором на 01.01.20Х+1 р.

Актив

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

50

50

Основні засоби

300

300

Довгострокові фінансові інвестиції

Усього за розділом І

350

350

ІІ. Оборотні активи

Запаси

295

180

Дебітори і поточні фінансові інвестиції

35

29

Грошові кошти та їх еквіваленти

22

22

Усього за розділом ІІ

352

231

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Баланс

702

581

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

380

380

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

181

41

Усього за розділом І

561

421

IV. Поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари та послуги

141

160

Усього за розділом IV

141

160

Баланс

702

581

Звіт про фінансові результати (витяг), тис. У.О.

Дані підприємства

Після перевірки аудитором

за 201Х р.

Виручка від реалізації

1000

1000

Собівартість реалізованої продукції

700

760

Валовий прибуток

300

240

Інші витрати

220

245

Чистий прибуток (збиток)

80

(5)

Варіант 1

1. Вихідні дані

Аудитор, з котрим було укладено договір на довгострокове обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: якщо робота не буде оплачена, він не розпочне бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю оплату за два роки.

Потрібно:

Визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку на таких умовах.

2. Вихідні дані

Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора, щоб до перевірки наступного року він раніше підготував потрібну документацію (з метою економії коштів та часу).

Потрібно:

1. Визначити, яка проблема виникає з точки зору незалежності.

2. Якою має бути реакція аудитора на пропозицію?

3. Вихідні дані

Ви аудитор фірми К. Ваша фірма бажає переїхати в інший офіс, та фірма К пропонує Вам дуже зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є.

Потрібно:

Визначити, які проблеми виникають у зв’язку з цією пропозицією.

4. Вихідні дані

Фірма К звернулась до аудиторської фірми з проханням про організацію переходу на комп’ютеризовану форму обліку.

Аудиторська фірма вже не перший рік здійснює аудиторські перевірки бухгалтерської звітності фірми К, добре володіє особливостями організації фінансового та управлінського обліку, проблемами облікової роботи та може чітко сформулювати основні завдання при організації комп’ютеризованого обліку.

Потрібно:

Визначити, як може вплинути цей вид послуг на незалежність аудитора при висловленні думки про стан бухгалтерської звітності фірми К.

5. Вихідні дані

Один із засновників фірми К вимагає укласти договір з аудиторською фірмою про надання послуг щодо оцінки правильності організації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування усунення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити залежно від ступеня досягнення поставленої мети.

Потрібно:

Визначити дії аудиторської фірми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]