Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

5 Завдання для контрольної роботи з дисципліни і методичні вказівки щодо її виконання для студентів заочної форми навчання

Контрольна робота повинна свідчити про вміння студента чітко і грамотно відповідати на поставлені запитання в письмовій формі, вільно користуватися відповідною термінологією, а також про достатньо високий рівень його економічного мислення.

Контрольну роботу слід оформляти, додержуючись установленої послідовності та правил викладання матеріалу:

  1. Титульний аркуш, на якому вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему контрольної роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім'я та по батькові студента повністю, прізвище та посаду викладача.

  2. Зміст, в якому викласти назву розділів роботи і сторінку.

  3. Розділи роботи.

  4. Список використаних джерел.

Текст роботи необхідно викладати чітко без скорочення слів. Роботу набирають на комп'ютері (формат А4, 14 кегель, через 1,5 інтервал).

В кінці роботи вказати дату закінчення і підпис.

Структура контрольної роботи складається з двох частин:

  1. Теоретичної частини у вигляді написання реферату за темою відповідно до варіанту.

  2. Практичної частини, яка полягає у вирішення розрахункових завдань відповідно до свого варіанта.

Відповідаючи на теоретичне питання, студент повинен показати, наскільки глибоко він засвоїв теоретичний матеріал. При висвітленні теоретичного питання доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиторської діяльності в зарубіжних країнах, які не увійшли до списку літератури. Переписування навчальної та іншої літератури не допускається. Відповідь на питання повинна бути повною і змістовною. При розкритті теоретичної частини контрольної роботи студенту необхідно обов’язково провести порівняльний аналіз з аудитом в Україні за заданою темою теоретичного питання.

Завдання на контрольну роботу обирається студентом за двома останніми цифрами залікової книжки. Номер варіанта теоретичної частини контрольної роботи відповідає передостанній цифрі в номері залікової книжки, номер варіанта практичної частини відповідає останній цифрі залікової книжки студента.

У першій частині контрольної роботи студент висвітлює одне з теоретичних питань за наступним переліком:

0.Організація аудиту в зарубіжних країнах. Створення і функціонування аудиторських фірм.

1. Особливості та порядок укладання договору на проведення аудиту.

2.Суть та види аудиторського ризику в зарубіжних країнах.

3.Планування аудиторської діяльності в зарубіжних країнах.

4.Сертифікація аудиторів. Вимоги до одержання сертифікатів в різних країнах світу.

5. Створення і функціонування міжнародних та транснаціональних аудиторських фірм.

6. Організація роботи аудиторських служб в міжнародній практиці.

7. Організація і структура аудиторської діяльності в зарубіжних країнах.

8. Організація контролю якості аудиторських послуг у зарубіжних країнах.

9. Міжнародні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів.

Практична частина

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]