Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Тема 5 Аудиторський висновок

Завдання 5.1

Під час проведення аудиту фінансової звітності підприємства з іноземним капіталом аудитор зіткнувся з порушенням в області обліку та складання звітності (див. табл. 2.14). Користуючись вимогами МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», необхідно класифікувати ці порушення як шахрайство або помилки.

Таблиця 2.14 – Порушення в області обліку та звітності

Види порушення

Шахрайство

Помилка

1

2

3

Застосування застарілих форм первинної облікової документації

Невірне списання витрат майбутніх періодів

Порушення порядку ведення обліку активів і зобов’язань, застосування облікових регістрів у довільній формі

Відсутність платіжних доручень під час звірки документів, що надаються до виписки банку

Наявність виправлень, підтирок у касових та банківських документах

Невідповідність сум у первинних документах, облікових регістрах і звітності

Наявність арифметичних помилок під час розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Незначні арифметичні помилки, які виявлені при звірці сум в авансових звітах і доданих до них документах

Фактична відсутність об’єктів основних засобів під час проведення інвентаризації

Здійснення витрат невиробничого призначення на особисті потреби керівництва підприємства

Заповнення Головної книги олівцем

Невірне віднесення об’єктів основних засобів до складу оборотних активів та їхнє подальше списання на витрати діяльності

Наявність сальдо за рахунком «Нестачі та втрати від псування цінностей»

Продовження табл. 2.14

1

2

3

Несвоєчасна виплата заробітної плати за умови використання грошових коштів на нецільові потреби

Безпідставна виплата грошових коштів особам, які не працюють на даному підприємстві

Нетипові бухгалтерські проведення

Використання грошових коштів з виручки від реалізації при наявності простроченої заборгованості перед бюджетом

Завдання 5.2

Необхідно про класифікувати фактори, які впливають та не впливають на думку аудитора, за видами модифікованих аудиторських висновків, до котрих вони можуть привести. Вибір висновку відзначте позначкою «+» у відповідній колонці.

Таблиця – Класифікація факторів, які впливають та не впливають на думку аудитора, за видами модифікованих аудиторських висновків

Фактори

Види модифікованих аудиторських висновків

пояснюючий параграф

умовно-позитивна думка

негативна думка

відмова від висловлення думки

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов суттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства

Продовження табл. 2.14

1

2

3

4

5

Незгода з керівництвом відносно достатності даних, що розкривають фінансову звітність

Недотримання допущення непереривності діяльності підприємства

Незгода з керівництвом відносно відповідності та правильності застосування обраної облікової політики

Значна невизначеність, ліквідація якої залежить від майбутніх подій

Суттєва незгода з керівництвом відносно вибору методів оцінки та облікової політики

Обмеження обсягу аудиту, пов’язане з часовими рамками виконання завдання

Завдання 5.3

Оцініть обставини аудиторської перевірки та оберіть вид аудиторської думки. Обґрунтуйте свою точку зору з позиції Міжнародних стандартів аудиту.

Ситуація 1. Вартість запасів компанії відображена у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю. Управлінський персонал не визнав запаси за найменшою: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, що є відхилення від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові записи компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, потрібно було б провести уцінку запасів до їх первісної вартості. Відповідно собівартість продукції збільшилась, а чистий дохід, податок на прибуток та власний капітал акціонерів зменшився. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Ситуація 2. Як пояснюється в примітках компанія не консолідувала фінансову звітність дочірнього підприємства, яке придбала в попередньому звітному періоді, оскільки вона не змогла впевнитися у справедливій вартості окремих суттєвих активів та зобов’язань дочірнього підприємства на дату придбання. Тому ця інвестиція відображена в обліку за методом собівартості. Відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності дочірнє підприємство має бути консолідоване, оскільки воно перебуває під контролем компанії. Якби воно було консолідоване, це суттєво б вплинуло на велику кількість елементів консолідованої фінансової звітності, але вплив на проведення консолідації не був визначений.

Ситуація 3. Інвестиція компанії в зарубіжне асоційоване підприємство, що було придбане протягом звітного року та обліковувалося за методом участі в капіталі, відображена у звіті про фінансовий стан компанії, частка компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства включена в дохід компанії за рік, що закінчився на цю дату. Аудитори не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості інвестиції та частки компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства за рік, оскільки не був наданий доступ до фінансової інформації управлінським персоналом зарубіжного асоційованого підприємства. Відповідно не відомо, чи була потреба в коригуванні зазначених сум в фінансовій звітності материнської компанії. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Ситуація 4. Інвестиція компанії в її спільне підприємство відображена у звіті про фінансовий стан в розмірі, що становить більш як 90 % чистих активів компанії. Аудиторам було відмовлено в доступі до даних та документації управлінського персоналу спільного підприємства. У результаті цього аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум пропорційної частки компанії в активах спільного підприємства, за яким вона здійснює спільний контроль, її пропорційної частки в зобов’язаннях спільного підприємства, за якими вона несе відповідальність, її пропорційної частки у доходах і витратах спільного підприємства за звітний рік, а також елементів, що формують звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів.

Ситуація 5. У зв’язку з тим, що аудитори були призначені після звітного періоду, вони не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок і кінець року. Тому в аудиторів не було можливості впевнитися в кількості запасів, вартість яких відображена в звіті про фінансовий стан. Крім того, впровадження нової комп’ютеризованої системи обліку дебіторської заборгованості призвело до численних помилок у її сумах. Станом на дату аудиторського звіту управлінський персонал продовжував усувати недоліки системи та виправляти помилки. Аудитори не мали змоги підтвердити або перевірити альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у звіт про фінансовий стан. У зв’язку з цим, аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких корегуваннях запасів і дебіторської заборгованості, відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що формує звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі і звіт про рух грошових коштів.

Ситуація 6. Управлінський персонал не здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточних ринкових цін, але замість цього відобразив їх у звіті про фінансовий стан за вартістю придбання, що є відхиленням від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові дані компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточної ринкової вартості, компанія повинна була б визнати збиток від внереалізаційних операцій в звіті про фінансові результати за звітний період. Балансова вартість короткострокових фінансових інвестицій у звіті про фінансовий стан була б зменшена на таку ж саму суму, а податок на прибуток, чистий прибуток та власний капітал також були б зменшені. Разом з цим, в примітках до фінансової звітності йдеться мова про невизначеність, пов’язану з результатом судового позову, поданого постачальником. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Домашнє завдання

Необхідно скласти аудиторський висновок, керуючись рекомендаціями МСА 700-799 «Аудиторські висновки та звітність». Згідно МСА 700 Аудиторський висновок має містити наступні елементи:

а) заголовок;

б) адресат;

в) вступний або початковий параграф:

- перелік перевірених фінансових звітів;

- відомості про відповідальність управлінського персоналу суб'єкта господарювання та про відповідальність аудитора;

г) параграф, що описує обсяг (опис характеру аудиторської перевірки):

- посилання на МСА або відповідні національні стандарти і практику;

- опис роботи, виконаної аудитором;

д) параграф, в якому висловлена думка аудитора щодо фінансових звітів:

- посилання на концептуальну основу фінансової звітності, що використана при складанні фінансових звітів;

- висловлення думки щодо фінансових звітів;

е) дата аудиторського висновку;

є) адреса аудитора;

є) підпис аудитора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]