Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_RGR_z_Kurortologiyi.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
111.1 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М е т о д и ч н і в к а з і в к и

до виконання індивідуального

навчально-дослідницького завдання

(контрольна робота)

з дисципліни Курортологія”

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки „Менеджмент”, „Туризм”, „Готелоьно-ресторанна справа”)

Харків – ХНАМГ – 2012

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент”, „Туризм”, „Готелоьно-ресторанна справа”). Укл.: Степанов Є.Г., Степанов А.Є., Рябєв А.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 17 с.

Укладачі:

к. м .н. Є.Г. Степанов,

к. м. н. А.Є. Степанов,

А. А. Рябєв

О.М. Кравець

Рецензент:

д-р мед. наук, професор, зав. кафедри „Організація охорони здоров'я і менеджменту медицині” при ХМАПО, головний лікар санаторію „Березівські мінеральні води” О. І. Сердюк

Рекомендовано на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………… 4

1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ Індивідуального навчально-дослідного завдання …………………………………………………6

2. ТемАТИКА …………………………….……...…………………….7

3. Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання ……………………………………………………………………7

список ДЖЕРЕл …….……………………………………………….10

ДОДАТКИ ………………………………………………………………13

Додаток А ……………………………………………………………….14

Додаток Б ……………………………………………………………….15

ВСТУП

Індивідуальне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Курортологія». ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з тематикою ІНДЗ.

Метою виконання ІНДЗ є закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами під час придбання теоретичних і практичних навичок і їхнього використання в умовах санаторно-курортного лікування, туризму, рекреації в менеджменті готельного, курортного й туристського сервісу. При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, уміння творчого й оригінального вирішенні поставлених завдань.

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни «Курортологія» з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

ІНДЗ включає наступні елементи наукового дослідження:

  • Практична значущість;

  • Комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

  • Використання сучасних теоретичних методологій і наукових розробок та досліджень за даною темою;

  • Застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності і її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам і результати якої можуть бути використані різними готельними й курортними підприємствами для вирішення існуючих проблем.

Комплексний і системний підходи використовують для розкриття теми й полягають у тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення й наробітки, аналіз, шляхи й умови реалізації поліпшення. При цьому необхідно дотримувати взаємозв'язок, послідовність і логічність викладу матеріалу; використати сучасні теоретичні методології, наукові розробки і дослідження по даній темі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]