Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Варіант 8

Оцініть обставини аудиторської перевірки та оберіть вид аудиторської думки. Обґрунтуйте свою точку зору з позиції Міжнародних стандартів аудиту.

Ситуація 1. Вартість запасів компанії відображена у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю. Управлінський персонал не визнав запаси за найменшою: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, що є відхилення від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові записи компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації, потрібно було б провести уцінку запасів до їх первісної вартості. Відповідно собівартість продукції збільшилась, а чистий дохід, податок на прибуток та власний капітал акціонерів зменшився. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Ситуація 2. Як пояснюється в примітках компанія не консолідувала фінансову звітність дочірнього підприємства, яке придбала в попередньому звітному періоді, оскільки вона не змогла впевнитися у справедливій вартості окремих суттєвих активів та зобов’язань дочірнього підприємства на дату придбання. Тому ця інвестиція відображена в обліку за методом собівартості. Відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності дочірнє підприємство має бути консолідоване, оскільки воно перебуває під контролем компанії. Якби воно було консолідоване, це суттєво б вплинуло на велику кількість елементів консолідованої фінансової звітності, але вплив на проведення консолідації не був визначений.

Ситуація 3. Інвестиція компанії в зарубіжне асоційоване підприємство, що було придбане протягом звітного року та обліковувалося за методом участі в капіталі, відображена у звіті про фінансовий стан компанії, частка компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства включена в дохід компанії за рік, що закінчився на цю дату. Аудитори не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості інвестиції та частки компанії у чистому доході зарубіжного асоційованого підприємства за рік, оскільки не був наданий доступ до фінансової інформації управлінським персоналом зарубіжного асоційованого підприємства. Відповідно не відомо, чи була потреба в коригуванні зазначених сум в фінансовій звітності материнської компанії. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Варіант 9

Оцініть обставини аудиторської перевірки та оберіть вид аудиторської думки. Обґрунтуйте свою точку зору з позиції Міжнародних стандартів аудиту.

Ситуація 1. Інвестиція компанії в її спільне підприємство відображена у звіті про фінансовий стан в розмірі, що становить більш як 90 % чистих активів компанії. Аудиторам було відмовлено в доступі до даних та документації управлінського персоналу спільного підприємства. У результаті цього аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум пропорційної частки компанії в активах спільного підприємства, за яким вона здійснює спільний контроль, її пропорційної частки в зобов’язаннях спільного підприємства, за якими вона несе відповідальність, її пропорційної частки у доходах і витратах спільного підприємства за звітний рік, а також елементів, що формують звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів.

Ситуація 2. У зв’язку з тим, що аудитори були призначені після звітного періоду, вони не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок і кінець року. Тому в аудиторів не було можливості впевнитися в кількості запасів, вартість яких відображена в звіті про фінансовий стан. Крім того, впровадження нової комп’ютеризованої системи обліку дебіторської заборгованості призвело до численних помилок у її сумах. Станом на дату аудиторського звіту управлінський персонал продовжував усувати недоліки системи та виправляти помилки. Аудитори не мали змоги підтвердити або перевірити альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у звіт про фінансовий стан. У зв’язку з цим, аудитори не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких корегуваннях запасів і дебіторської заборгованості, відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що формує звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі і звіт про рух грошових коштів.

Ситуація 3. Управлінський персонал не здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточних ринкових цін, але замість цього відобразив їх у звіті про фінансовий стан за вартістю придбання, що є відхиленням від прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Облікові дані компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив переоцінку короткострокових фінансових інвестицій на основі поточної ринкової вартості, компанія повинна була б визнати збиток від внереалізаційних операцій в звіті про фінансові результати за звітний період. Балансова вартість короткострокових фінансових інвестицій у звіті про фінансовий стан була б зменшена на таку ж саму суму, а податок на прибуток, чистий прибуток та власний капітал також були б зменшені. Разом з цим, в примітках до фінансової звітності йдеться мова про невизначеність, пов’язану з результатом судового позову, поданого постачальником. За винятком впливу цих фактів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах фінансовий стан компанії та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]