Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_FA_KR-SR_2011.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
625.66 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. Момот, М. В. Кадничанський

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи та самостійного вивчення

з навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)

Харків

ХНАМГ

2011

Методичні вказівки для виконання курсової роботи та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Момот Т. В., Кадничанський М. В. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 52 с.

Укладачі: Т. В. Момот, М. В. Кадничанський

Рецензент: к.е.н., доц. К. А. Мамонов

РRectangle 9екомендовано кафедрою "Облік і аудит", протокол №1 від „28” вересня 2010 р.

Rectangle 447

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………….

4

  1. КУРСОВА РОБОТА

    1. Мета і завдання курсової роботи……………………………...

5

    1. Структура та зміст окремих розділів

6

    1. Порядок написання та оформлення курсової роботи………..

7

    1. Рекомендації щодо розробки основної частини……………..

9

  1. САМОСТІЙНА РОБОТА……………………………………………….

34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...

43

ДОДАТКИ……………………………………………………………………

48

Загальні положення

Дисципліна "Фінансовий аналіз" покликана формувати у студентів фундаментальні теоретичні знання в області основних категорій і методів фінансового аналізу й практичні навички по їхньому застосуванню.

Метою курсу є формування системи теоретичних знань основ та методології проведення фінансового аналізу підприємтсв.

У результаті вивчення дисципліни “Фінансовий аналіз” студент повинен вміти групувати й аналізувати інформаційні дані для фінансового аналізу; проводити аналіз всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства; визначати і оцінювати фактори впливу і проводити діагностику фінансово-економічних показників за напрямами діяльності суб’єкту господарювання; аналізувати ефективність операційної, фінансової і інвестиційної діяльності суб’єкту господарювання; здійснювати фінансове планування та прогнозування діяльності підприємства; готувати висновки і пропозиції щодо оздоровлення фінансового стану суб’єкту господарювання.

Значна частина курсу викладається на основі використання економіко-математичних моделей, за допомогою яких приймаються управлінські рішення.

При розробці курсу використана сучасна вітчизняна та іноземна література.

1. Курсова робота

1.1. Мета і завдання курсової роботи

Виконання курсової роботи з курсу "Фінансовий аналіз" є важливою складовою частиною навчального процесу.

Курсова робота - це самостійне науково-практичне дослідження, що дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

Мета виконання курсової роботи - закріплення і поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу, освоєння методів виконання широкого кола економічних розрахунків і аналітичного обґрунтування одержаних результатів, формування вміння застосовувати їх при прийняття управлінських рішень.

Курсову роботу виконує самостійно кожний студент на основі даних основних форм звітності підприємства (бажано на базі того, де буде відбуватися дипломне проектування). У процесі написання курсової роботи студент має здійснити аналіз основних техніко-економічних показників господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і згідно з цим обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни " Фінансовий аналіз", спонукає ґрунтовно вивчати законодавчі акти та спеціальні наукові видання. У процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти й вивчити літературу з теоретичних питань, провести аналіз фінансового стану підприємства на підставі його фінансової звітності та надати пропозиції щодо проблемних аспектів діяльності.

До екзамену студент допускається за умови своєчасного захисту курсової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]