Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_FA_KR-SR_2011.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
625.66 Кб
Скачать

1.4. Рекомендації щодо розробки основної частини

Основна частина складається з таких розділів:

Розділ 1: Характеристика, аналіз активів та пасивів підприємства

1.1. Характеристика підприємства

1.2. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури

1.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства

1.4. Аналіз джерел власних коштів підприємства

1.5. Аналіз структури позикового капіталу підприємства

1.6. Аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

1.7. Визначення типу фінансового стану підприємства

1.8. Аналіз ліквідності балансу підприємства

1.9. Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства

Висновки до розділу 1

Розділ 2: Аналіз фінансових результатів

2.1. Аналіз форми № 2 “Звіт про фінансові результати”

2.2. Коефіцієнтний аналіз рентабельності.

2.3. Факторний аналіз рентабельності активів та власного капіталу.

Висновки до розділу 2

Розділ 3: Аналіз грошових потоків підприємства

3.1. Аналіз грошових потоків прямим методом

3.2. Аналіз грошових потоків непрямим методом

3.3. Горизонтальний (трендовий) та коефіцієнтний аналіз грошових потоків.

Висновки до розділу 3

Основним завданням проведення аналізу є оцінка результатів фінансово-господарської діяльності за останні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємства - платоспроможним (неплатоспроможним).

Для аналізу фінансової звітності підприємства слід застосовувати такі методи:

 • горизонтальний аналіз (аналіз тенденцій, трендів);

 • вертикальний (структурний) аналіз (визначення питомої ваги окремих складових фінансових звітів);

 • аналіз фінансових коефіцієнтів (розрахунок різноманітних відносних показників прибутковості, ліквідності, ділової активності та ін.);

 • факторний аналіз;

 • порівняльний аналіз.

Джерелами інформації для проведення розрахунків є основні форми фінансової звітності за останні 3 роки:

 • баланс підприємства (форма № 1);

 • звіт про фінансові результати (форма №2);

 • звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

 • звіт про власний капітал (форма № 4);

 • примітки до річної фінансової звітності (форма №5);

 • висновки аудиторських перевірок.

Розділ 1: Характеристика, аналіз активів та пасивів підприємства

1.1. Характеристика підприємства

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства розпочинають з характеристики підприємства, що аналізується. Необхідно вказати повне найменування підприємства, адресу, форму власності, види діяльності (табл. 1.1, 1.2).

Таблиця 1.1. - Ідентифікаційні реквізити і місцезнаходження підприємства

Повне найменування

 

Скорочене найменування

 

Організаційно-правова форма

 

Код за ЄДРПОУ

 

Територія (область)

 

Район

 

Населений пункт

 

WWW-адреса

 

Таблиця 1.2. - Основні види діяльності підприємства

Код за ЗКГНГ

Вид діяльності

 

 

 

 

 

 

При цьому доцільно використовувати внутрішні документи підприємства (статут і ін.) і вільно розповсюджувану інформацію про діяльність підприємства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]