Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_ISTvO - KR_zao (2012).doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
159.23 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ»

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)

Харків

ХНАМГ

2Rectangle 36Rectangle 48013

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: К. А. Мамонов, М. В. Кадничанський. – Х.: ХНАМГ, 2013 - 15 с.

Укладачі: К.А Мамонов, М.В. Кадничанський

Рецензент: д.е.н., проф.. Момот Т.В.

Рекомендовано кафедрою "Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту", протокол №1 від „28” серпня 2012 р.

Rectangle 33

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

1. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ 5

2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 6

2.1. Вимоги до змісту розрахункової частини контрольної роботи 6

2.2. Оформлення контрольної роботи 7

2.3. Вихідні дані 8

2.4. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини контрольної роботи 13

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

Загальні положення

1. Робоча програма курсу

Модуль 1 Інформаційні системи і технології обліку (4/144)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економі­чна інформація і засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.

ЗМ 1.2 Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку.

ЗМ 1.3. Автоматизація обліку основних засобів. Автоматизація обліку ма­теріальних цінностей. Автоматизація обліку праці та заробітної плати. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації.

ЗМ 1.4. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку затрат на виробництво. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності

2. Загальні вказівки до виконання контрольної роботи

2.1. Вимоги до змісту розрахункової частини контрольної роботи

Контрольна робота є самостійною письмовою роботою. Мета виконання контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні системи і технології обліку" полягає в розширенні і поглибленні знань інформаційних систем і технологій підприємства, організації інформаційної бази систем оброблення економічної інформації, уміннями автоматизації обліку основних засобів та матеріальних цінностей, обліку затрат на виробництво готової продукції та її реалізації, обліку фінансово-розрахункових операцій та автоматизація зведеного обліку і складання звітності тощо.

Контрольна робота визначає наскільки глибоко студент засвоїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках вибраної теми.

У контрольній роботі студент повинен показати:

  • знання і правильне використання апаратного та програмного забезпечення інформаційних технологій;

  • вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання;

  • знання і правильне розуміння закономірностей економічних процесів, що складаються у фінансовій сфері;

  • вміння використовувати теоретичні знання у процесі аналізу конкретних цифрових даних.

Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об'єкт аналізу.

Особливу увагу треба приділяти правильній побудові і наочності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і служити основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об'єкта і часовий простір дослідження, а в графіках і діаграмах — масштаб. Таблицям і іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і суперечностей між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15-20 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру й логіку дослідження.

Під час написання контрольної роботи слід ознайомити із законодавчими нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних економічних виданнях, підібрати відповідну літературу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]