Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Рекомендована література

  1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 3-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 672 с.

  2. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах. Частина 1. - Xарків: ХНАМГ, 2007. – 163 с.

  3. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах. Частина 2. - Xарків: ХНАМГ, 2007. – 294 с.

  4. Петрик О.А., Сенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. О.А. Петрик. – КНЕУ, 2005. – 168 с.

4.2 Види самостійної роботи студентів

Таблиця 4.2 – Види, форми СРС та контроль

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна форма навчання, 2 семестр

1. Обов'язкові

1.1. Підготовка до модульного контролю (МК)

І МК - після вивчення тем 1-5;

ІІ МК – після вивчення тем 6-9

Письмова контрольна робота

5

Продовження табл. 4.2

1

2

3

4

1.2. Підготовка до поточних аудиторних занять

Впродовж семестру

Опрацювання теоретичних засад лекційного матеріалу.

Опрацювання окремих питань, передбачених для самостійного вивчення.

Підготовка доповідей, рефератів, схем за визначеними темами. Систематизація вивченого матеріалу перед написанням модулів.

5

1.3. Підготовка науково-прикладної доповіді (реферату) за заданою тематикою

Під час проведення практичних занять

Письмовий звіт, Обговорення (захист) матеріалів реферату на практичних заняттях

10

1.4. Підготовка презентації діяльності аудиторської фірми

Під час проведення практичних занять

Письмовий звіт, презентація результатів

10

Разом балів за обов'язкові види СРС

30

2. Вибіркові

2.1. Підготовка міні-есе за попередньо затвердженою тематикою

Під час проведення практичних занять

Виступ на практичному занятті

5

2.2. Бібліографічний огляд літератури за затвердженою тематикою

Не пізніше, ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії

Анотований звіт

5

Продовження табл. 4.2

1

2

3

4

2.3. Участь у діловій грі

На практичних заняттях

Письмовий звіт, презентація результатів

5

2.4. Виконання тренінгових завдань з використанням комп’ютерних програм

На практичних заняттях

Обговорення (захист) результатів

5

2.5. Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах зі спеціальності

Протягом семестру

Доповідь на конференції, підготовка публікації

10

Разом балів за вибіркові види СРС (не більше 10 балів)

10

Всього балів за СРС за семестр

40

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]