Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_M_O_Ostroverkh.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

3 Економічні права:

а) право володiти, користуватися i розпоряджатися своєю власнiстю, результатами своєї iнтелектуальної, творчої дiяльностi (ст. 41 КУ);

б) право на пiдприємницьку дiяльнiсть, яка не заборонена законом (ст. 42 КУ).

4 Соціальні права:

а) право на працю (ст. 43 КУ);

б) право на страйк для захисту своїх економiчних i соцiальних iнтересiв (ст. 44 КУ);

в) право на вiдпочинок (ст. 45 КУ);

г) право на соцiальний захист, що включає право на забезпечення громадян у разi повної, часткової або тимчасової втрати працездатностi, втрати годувальника, безробiття за незалежних вiд них обставин, а також у зв’язку зі старістю та в iнших випадках, передбачених законом (ст. 46 КУ);

д) право на житло (ст. 47 КУ);

е) право на достатнiй життєвий рiвень для себе i своєї сiм’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48 КУ);

є) право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 КУ);

ж) право на безпечне для життя i здоров’я довкiлля та на вiдшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50 КУ);

з) рiвнi права подружжя у шлюбi та сiм’ї (ст. 51 КУ);

и) рiвнi права дітей незалежно вiд походження, а також вiд того, народженi вони в шлюбi чи поза ним (ст. 52 КУ).

5 Культурні права:

а) право на освiту (ст. 53 КУ);

б) право на свободу лiтературної, художньої, наукової i технiчної творчостi, захист iнтелектуальної власностi, авторських прав, моральних i матерiальних iнтересiв, що виникають у зв’язку з рiзними видами iнтелектуальної дiяльностi (ст. 54 КУ).

Конституційні обов’язки громадян:

 1. захист Вiтчизни, незалежностi та територiальної цiлiсностi України, шанування її державних символiв (ст. 65 КУ);

 2. незаподiяння шкоди природi, культурнiй спадщинi, вiдшкодування завданих збитків (ст. 66 КУ);

 3. сплата податків i зборів в порядку i розмiрах, установлених законом (ст. 67 КУ);

 4. неухильне додержання Конституцiї України та законiв України, непосягання на права i свободи, честь i гiднiсть iнших людей (ст. 68 КУ);

 5. рiвнi обов’язки подружжя у шлюбi та сiм’ї (ст. 51 КУ);

 6. утримування батьками дiтей до їх повноліття; пiклування повнолiтнiх дiтей про своїх непрацездатних батькiв (ст. 51 КУ);

 7. отримання повної загальної середньої освiти (ст. 53 КУ).

1.3 Поняття виборів та референдуму

Відповідно до ст. 69 Конституцiї України народне волевиявлення здiйснюється через вибори, референдум та iншi форми безпосередньої демократiї.

Вибори – процес формування складу представницького органу держави або зайняття посади шляхом голосування.

Види виборів в Україні:

 1. вибори народних депутатів України;

 2. вибори Президента України;

 3. вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

 4. вибори депутатів місцевих рад;

 5. вибори сільських, селищних і міських голів.

Згідно зі ст. 71 КУ вибори до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування є вiльними i вiдбуваються на основi загального, рiвного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вiльне волевиявлення.

Референдум – це голосування всього населення держави чи певної його частини з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного життя.

Види референдумів в Україні:

 1. всеукраїнський референдум;

 2. референдум Автономної Республіки Крим;

 3. місцевий референдум.

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України вiдповiдно до їхнiх повноважень, встановлених Конституцiєю (ч. 1 ст. 72 КУ).

Всеукраїнський референдум проголошується за народною iнiцiативою на вимогу не менш як трьох мiльйонiв громадян України, якi мають право голосу, за умови, що пiдписи щодо призначення референдуму зiбрано не менш як у двох третинах областей i не менш як по сто тисяч пiдписiв у кожнiй областi.

Відповідно до ст. 73 КУ виключно всеукраїнським референдумом вирiшуються питання про змiну територiї України.

Згідно зі ст. 74 КУ референдум не допускається щодо законопроектiв з питань податкiв, бюджету та амнiстiї.

Референдум Автономної Республіки Крим призначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим для вирiшення питань, віднесених законодавством України до відання Автономної Республіки Крим.

Місцевий референдум призначається сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами для вирiшення питань виключно місцевого значення.

Право голосу на виборах i референдумах мають громадяни України, якi досягли на день їх проведення вiсiмнадцяти рокiв (ч. 1 ст. 70 КУ).

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недiєздатними.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]