Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_M_O_Ostroverkh.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

1.2 Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Відповідно до ст. 3 Конституцiї України людина, її життя i здоров’я, честь i гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визнаються в Українi найвищою соціальною цiннiстю.

Права i свободи людини та їх гарантiї визначають змiст i спрямованiсть дiяльностi держави. Держава вiдповiдає перед людиною за свою дiяльнiсть. Утвердження i забезпечення прав i свобод людини є головним обов’язком держави.

Згідно зі ст. 21 КУ всi люди є вiльнi i рiвнi в своїй гiдностi та правах. Права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними.

Відповідно до ст. 22 КУ права i свободи людини i громадянина, закрiпленi Конституцiєю, не є вичерпними.

Конституцiйнi права i свободи гарантуються i не можуть бути скасованi.

Під час прийняття нових законiв або внесеннi змiн до чинних законiв не допускається звуження змiсту та обсягу iснуючих прав i свобод.

Згідно зі ст. 24 КУ громадяни мають рiвнi конституцiйнi права i свободи та є рiвними перед законом.

Не може бути привiлеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками.

Відповідно до ст. 26 КУ іноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, користуються тими самими правами i свободами, а також несуть такi самi обов’язки, як i громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцiєю, законами або мiжнародними договорами України.

Система прав і свобод людини та громадянина:

1 Особисті права і свободи людини:

а) право на вiльний розвиток своєї особистостi (ст. 23 КУ);

б) невiд’ємне право на життя (ст. 27 КУ);

в) право людини на повагу до її гiдностi (ст. 28 КУ);

г) право на свободу та особисту недоторканнiсть (ст. 29 КУ);

д) право на недоторканнiсть житла (ст. 30 КУ);

е) право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та iншої кореспонденцiї (ст. 31 КУ);

є) право на невтручання в особисте i сiмейне життя (ст. 32 КУ);

ж) право на свободу пересування, вiльний вибiр мiсця проживання, право вiльно залишати територiю України (ст. 33 КУ);

з) право на свободу думки i слова, на вiльне вираження своїх поглядiв i переконань (ст. 34 КУ);

и) право на свободу свiтогляду i вiросповiдання (ст. 35 КУ).

2 Політичні права і свободи:

а) право на свободу об’єднання у полiтичнi партiї та громадськi органiзацiї для здiйснення i захисту своїх прав i свобод та задоволення полiтичних, економiчних, соцiальних, культурних та iнших iнтересiв (ст. 36 КУ);

б) право брати участь в управлiннi державними справами, у всеукраїнському та мiсцевих референдумах, вiльно обирати i бути обраними до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування (ст. 38 КУ);

в) право збиратися мирно, без зброї i проводити збори, мiтинги, походи i демонстрацiї (ст. 39 КУ);

г) право направляти iндивiдуальнi або колективнi письмовi звернення або особисто звертатися до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та посадових i службових осiб цих органiв (ст. 40 КУ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]