Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Pedagogika_Lozova_Trotsko

.pdf
Скачиваний:
446
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
22.06 Mб
Скачать

Додатки

391

Додаток 14

Типологія навчальних предметів

(за і.К. Журавльовим та Л.Я. Зоріною) 1) навчальні предмети з провідним компонентом •

» або основи наук (хімія, біологія, астрономія, гео-

графія, історія тощо);

2)навчальні предмети з провідним компонентом «

(іноземна мова, креслення, фізкультура, комплекс

дисциплін трудового навчання, інформатика); 3) навчальні предмети з провідним компонентом «

»

(образотворче мистецтво, музика). ЗАВДАННЯ.

Визначити провідний компонент змісту освіти для кожного типу навчальних предметів.

Розкрити суттєвий зміст основної функції кожного типу навчальних предметів відповідно до провідного компонента.

Додаток 15

Дидактична модель навчального предмета

(за 1.К. Журавльовим, Л.Я. Зоріною) Навчальний предмет (дидактична модель)

1

 

 

1

Головний блок

 

Процесуальний

1

 

 

блок

т

г

Засоби

Провідні компо-

Комплекс допо-

Наукові та практич-

ненти

міжних знань

 

ні засоби діяльності

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Форми

організації

 

процесу

навчання

Завдання. І.К, Журавльов, Л.Я, Зоріна стверджують, що залежно від провідного компонента навчального предмета одна із складових процесуального блоку є змінна. Якщо провідним компонентом є «засоби діяльності», то в процесуальний блок входить комплекс необхідних наукових знань; якщо провідним компонентом є «художня освіта та естетичне виховання», в процесуальний блок входить комплекс наукових знань і специфічних засобів діяльності.

На основі цієї концепції заповнити схему.

392

Додатки

Додаток 16

Види навчання. Ознаки програмованого навчання

Етапи засвоєння знань

 

 

 

 

ТОЩО.

 

 

 

 

Додаток 17

 

Проблемне навчання

 

 

Способи створення проблемних ситуацій:

 

 

1. Зіткнення учнів з явищами,

фактами, які

вимагають

2.

Використання навчальних проблемних завдань, які

ви-

никають, коли учні виконують

 

 

 

3.

Постановка навчальних проблемних завдань, як

 

явища,

або

шляхи їх

застосування.

 

4.

Спонукання учнів до

фактів і явищ дійсності між

життєвими уявленнями, з якими вони стикаються, і

 

поняттям про

ці факти і явища.

 

 

 

5. Спонукання учнів до

фактів, явищ, дій, у результаті

чого виникає пізнавальне

.

 

 

6.

Спонукання учнів до виявлення

 

зв'язків між явищами.

7.

Зіткнення учнів з

 

між існуючими техніч-

ними рішеннями і новими вимогами, які пред'являються..

ЗАВДАННЯ. Прочитати працю М.І. Махмутова «Проблемное обучение» (М., 1975. — С. 163—176) і заповнити пропуски.

Додаток 18

Методи навчання. Функції методів навчання

Функції методів навчання

ЗАВДАННЯ. Заповнити схему.

СУТТЄВИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Навчальна функція методів навчання полягає в тому-

Додатки

393

Виховна функція методів навчання полягає в тому Розвивальна функція методів навчання полягає в тому Спонукальна функція методів навчання полягає в тому

ЗАВДАННЯ. Наповнити конкретним змістом перелічені функції навчання.

Додаток 19

Класифікація методів

Методи навчання залежно від джерел, з яких учні набувають знань

Методи навчання залежно від джерел, з яких учні набувають знань

тощо.

Методи навчання залежно від характеру самостійної пізнавальної діяльності

Методи навчання залежно від логічного шляху засвоєння знань учнями

Бінарні класифікації методів навчання

ЗАВДАННЯ. Заповнити схему.

394

Додатки

Додаток 20

Суттєві ознаки методів навчання залежно від характеру самостійної пізнавальної діяльності учнів: інформаційно-рецептивний (ІР), (пояснювально-ілюстративний), репродуктивний (Р), проблемного викладу знань (ПВ), частково-пошуковий (ЧП), дослідницький (Д).

Ознаки

ІР

ПВ

ЧП

д

I. Діяльність учителя.

 

 

 

 

Пред'явлення інформації.

 

 

 

 

Пред'явлення завдань з відтворенням знань

 

 

 

 

і засобів діяльності.

 

 

 

 

Керівництво і контроль за виконанням зав-

 

 

 

 

дань з відтворенням знань і засобів діяль-

 

 

 

 

ності.

 

 

 

 

Постановка проблеми і доказове розкрит-

 

 

 

 

тя шляхів іі вирішення.

 

 

 

 

Зіставлення і пред'явлення завдань та ви-

 

 

 

 

конання окремих етапів вирішення пізна-

 

 

 

 

вальних і практичних завдань.

 

 

 

 

Планування кроків вирішення проблемних

 

 

 

 

завдань.

 

 

 

 

Керівництво діяльністю учнів (коректуван-

 

 

 

 

ня І створення проміжних проблемних си-

 

 

 

 

туацій).

 

 

 

 

Складання і пред'явлення проблемних зав-

 

 

 

 

дань для пошуку вирішення.

 

 

 

 

II. Діяльність учня.

 

 

 

 

Сприймання, усвідомлення і запам'ятову-

 

 

 

 

вання знань у готовому вигляді.

 

 

 

 

Відтворення знань і засобів усвідомлення

 

 

 

 

дій за зразками. Усвідомлення знань і про-

 

 

 

 

блем.

 

 

 

 

Увага для послідовності і вирішення про-

 

 

 

 

блеми вчителем.

 

 

 

 

Уявне прогнозування наступних кроків ви-

 

 

 

 

рішення проблеми вчителем.

 

 

 

 

Самостійне вирішення частини проблемно-

 

 

 

 

го завдання.

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ. Відзначити будь-якою позначкою (+, -, V, = тощо) відповідність перелічених ознак до конкретних методів навчання.

Іодатки

 

 

395

 

 

 

 

Додаток 21

 

Реалізація методів навчання

Методи

навчання

 

 

 

(за І.Я. Лернером)

 

 

Реалізація

методів

навчання

 

 

 

Інформаційно-рецептивний (по-

 

 

^ -

яснювально-ілюстративний)

 

 

 

 

 

Інструктивно-репродуктивний

— * -

 

Проблемний

 

 

 

 

виклад

 

 

 

Методи

Евристичний,

 

 

 

проблемного або частково-

 

 

 

навчання

пошуковий

 

 

 

Дослідницький

ЗАВДАННЯ. Познайомитися з працею І.Я.Лернера «Дидактические основи методов обучения» (М., 1981). Заповнити та пояснити схему.

Додаток 22

форми організації навчання

1. Назвати підходи до класифікації уроків.

2.

 

Назва загальнодидак-

Дидактична задача етапу Зміст дидактичного

тичного етапу уроку

етапу

1.

 

8.

ЗАВДАННЯ. Ознайомитися з працею П.Г. Москаленка, М.В, Гадецького «Основи теорії навчання» (Харків, 1992. — С. 130—132), заповнити таблицю

1та пояснити її.

396

Додатки

Додаток 23

Урок як форма навчання

Покажіть схематично структурно-функціональні зв'язки, що існують між зазначеними елементами загальнодидактичного етапу уроку: ДЗЕ — дидактична задача етапу, ЗНМ — зміст навчального матеріалу, МН — методи навчання, ФОПД — форми організацій навчально-пізнавальної діяльності учнів. РРЕ — реальний результат етапу. Поясніть функціональну суть зв'язків між елементами етапу.

Додаток 24

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Форми групової навчальної

Ознаки кожної форми

роботи учнів

 

Ланкова групова робота учнів

Бригадна групова робота учнів

Кооперативно-групова робота учнів

Диференційовано-групова робота учнів

ЗАВДАННЯ. Ознайомитися з працею: Чередов И.М. Формьі учебной работм в школе- — М., 1988. Визначити ознаки кожної форми.

Додатки

397

 

Додаток 25

 

Критерії якості знань

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Якість знань

6

 

7

 

8

9

10

11

12

ЗАВДАННЯ. Ознайомитися з працею І.Я. Лернера «Качества знаний учащихся. Какими они должньї бьіть?» (М., 1978. — С.13—39) і назвати конкретні критерії якості знань.

Додаток 26

Характеристика критеріїв якості знань

Повнота

 

Глибина

:

Систематичність

 

Системність

 

Оперативність

 

Гнучкість

 

Конкретність

.........

Узагальненість

 

Розгорнутість

 

Згорнутість

 

Усвідомленість

 

Міцність

 

ЗАВДАННЯ. Ознайомитися з працею І.Я. Лернера «Качества знаний учащихся. Какими они должньї бьіть?» (М., 1978. — С.13—39) І дати коротку характеристику окремим критеріям якості знань.

398

_ _ _ _ _ _

Додатки

 

 

 

 

 

Додаток 27

Рівні засвоєння знань та їх характеристика

2.

3.

ЗАВДАННЯ. Прочитати розділ посібника «Дидактика современной школьі» (Под ред. В.А. Онищука. — К., 1987, — С. 213—214) і заповнити схему.

Навчальне видання

ЛОЗОВА Валентина Іванівна ТРОЦКОГаннаВолодимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

педагогічних навчальних закладів

Відповідальний за випуск

ОМ. Худолій

Комп'ютерна верстка

О. В. Іеащенко За редакцією авторів

Підписано до друку 10.12.2001. Формат 60x90 '/>ь. Папір офсетний. Гарнітура Тайме. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25. Обл.-вид. арк. 25,323. Вид. № 2-002. Зам. N° 01-0176. Тираж 10000 прим. Ціна договірна.

Видавець «ОВС» ТОВ Україна, 61003 м. Харків, пл. Конституції, 18, к. 11. е-таіі: 0Vс@0Vс.к1^а^к0V.иа; Ьир://*\у».о

СВІДОЦТВО Держкомінформу України Серія ДК № 331 від 08.02.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у друкарні «Торнадо»

Харків, вул. Отакара Яроша, 18.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.