Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зм¦ст модуль 2 Отчетность предприятия.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Завдання для практичних занять та самостійної роботи за темою

Завдання 2.1

Скласти Баланс ПАТ станом на 31.12.2010 р. на підставі господарських операцій за грудень 2010 р.:

1. Зареєстровано ПАТ і оголошена відкрита підписка на акції.

Статутний капітал ПАТ зареєстрований в сумі 96 500 грн.,

у складі якого:

- прості акції 175 00 шт. х 5,00 грн.

- привілейовані акції 12 00 шт. х 7,50 грн.

2. Засновники внесли до статутного капіталу ПАТ:

- акції іншого підприємства 2500 грн.

- матеріали 8000 грн.

- грошові кошти 14500 грн.

в тому числі:

на поточний рахунок 14000 грн.

в касу 500 грн.

в обмін на 38 00 простих і 8 00 привілейованих акцій.

3. На поточний рахунок надійшли кошти від продажу:

- простих акцій 12 50 шт. х 6,00 грн.

- привілейованих акцій 4 00 шт. х 10,00 грн.

Завдання 2.2

Скласти Баланс ПАТ станом на 31.12.2010 р. та 31.12.2011 р.

Залишки на рахунках підприємства станом на 31.12.2010 р. були такими:

Назва рахунків

Сума, тис.грн.

Каса в національній валюті

Поточні рахунки в національній валюті

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Товари на складі

Вилучені акції

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Резерв сумнівних боргів

Розрахунки з оплати праці

Основні засоби

Статутний капітал

Емісійний дохід

Інший додатковий капітал

Дохід від реалізації товарів (з вирахуванням ПДВ)

Собівартість реалізованих товарів

Витрати на збут

Адміністративні витрати

Знос основних засобів

Розрахунки з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності

Нерозподілений прибуток

571

57300

3800

2154

4500

10725

140

825

58575

76200

11300

9035

44100

21200

11925

2800

10500

?

?

?

Протягом 2010 року у ПАТ:

  • Реалізовано товарів на суму 54600 тис. грн. (у т.ч. ПДВ -20%)

  • Придбано товарів на суму 12200 тис. грн.

  • Нараховані витрати:

на управління - 3200 тис. грн.

на збут - 18240 тис. грн.

інші операційні – 200 тис. грн..

  • Повторно випущено в обіг вилучені акції на 4500 тис. грн.

  • Створило резерв сумнівних боргів у розмірі 200 тис. грн.

  • Нарахована амортизація в сумі 500 тис. грн.

  • Проведена інвентаризація товарних запасів і виявлено, що на кінець звітного періоду їх собівартість склала 854 тис. грн.

  • Оголошено дивіденди на випущені акції у розмірі 2000 тис. грн.

У результаті здійснення операцій з партнерами кредиторська заборгованість зросла на 2250 тис.грн., а поточна дебіторська - на 1260 тис. грн.

Тема 3. Звіт про фінансові результати

Питання, що розглядаються у темі

3.1. Сутність і призначення Звіту про фінансові результати

3.2. Порядок визнання й відображення у Звіті його елементів

3.3. Методика підготовки Звіту про фінансові результати

3.4. Балансове узагальнення показників Звіту про фінансові результати

Після вивчення теми студент повинен знати:

- законодавчі та нормативні документи, що регламентують порядок формування фінансової звітності підприємств;

- нормативні документи, що встановлюють вимоги і порядок складання Звіту про фінансові результати, правила визнання та оцінки його статей, зміст статей;

- правила подання та відповідальність за несвоєчасне представлення Звіту про фінансові результати;

- правила та послідовність відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операції, що здійснює підприємство;

- порядок складання Звіту про фінансові результати та правила виправлення помилок;

- правила перевірки узгодженості окремих показників Звіту про фінансові результати з іншими формами фінансової звітності;

- можливість використання інформації, наведеної у Звіті про фінансові результати, для управління підприємством.

Ключові слова: звіт про фінансові результати, розділ звіту про фінансові результати, елементи звіту про фінансові результати, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, надзвичайні події, доходи, витрати діяльності, витрати за елементами, прибуток, збитки

Рекомендована література: 1, 7, 21, 25, 27, 28, 37, 38, 40, 42 - 44, 47-81, 85, 97-99, 101, 102, 110, 115, 119, 121, 122, 124, 133, 135, 136, 141, 161, 170, 190.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.