Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зм¦ст модуль 2 Отчетность предприятия.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

7.1. Сутність змін, що впливають на фінансову звітність та їх характеристика

Законом України від 16.07.99 г. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансової звітності в Україні» (ст. 3) передбачене надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої й неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності й рух грошових коштів підприємства. Головною метою складання фінансової звітності є достовірне й повне висвітлення інформації про операції й подіях, які можуть вплинути на прийняття фінансових рішень користувачами інформації, а також достовірна оцінка минулих і майбутніх подій. Дотримання цієї мети реалізується в процесі складання річної фінансової звітності (Баланс ф. № 1, Звіт про фінансові результати ф. № 2, Звіт про рух грошових коштів ф. № 3, Звіт про власний капітал ф. № 4, Примітки до фінансових звітів).

Однак між звітною датою і датою надання й затвердження фінансової звітності існує проміжок часу, протягом якого в діяльності підприємства можуть відбуватися події, які здатні вплинути на облікові оцінки й облікову політику, може виникнути необхідність у виправленні помилок, допущених у попередніх звітних періодах. У той же час інформація, наведена у звітності, повинна відповідати якісним характеристикам.

Порядок виправлення помилок, внесення й розкриття інших змін у фінансових звітах регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Норми П(С)БО 6 застосовуються у фінансовій звітності підприємств, організацій і інших юридичних осіб усіх форм власності.

Відповідно до П(С)БО 6 установлений порядок виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів в одному або в попередніх звітних періодах, шляхом коригування фінансової звітності або розкриття інформації в Примітках.

Помилки можна класифікувати по певних ознаках, наприклад:

• помилки, пов'язані з неправильним тлумаченням законодавства; 

• арифметичні помилки (неправильно розрахована середня заробітна плата для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності); 

• неправильне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

Класифікацію виявлених помилок можна розширювати й далі, але головним є момент їх виявлення (до надання фінансової звітності за поточний період або після цієї дати). Залежно від цього використовуються різні способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку й коригування фінансової звітності відповідно до П(С)БО 6.

7.2. Порядок внесення змін у фінансову звітність

Для виправлення помилки необхідно:

• установити суть помилки; 

• визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операції для виправлення помилки й у той же час правильність її відображення; 

• провести (якщо буде потреба) коригування даних фінансової звітності. 

Виправлення помилок,  допущених при складанні фінансових звітів в одному або в попередніх звітних періодах, здійснюється наступним способом:

А) виправлення помилок, допущених і виявлених в одному звітному періоді (до надання фінансової звітності)

До моменту надання фінансової звітності можливі такі варіанти виявлених помилок:

• на рахунках бухгалтерського обліку неправильно відображена господарська операція; 

• господарська операція відображена правильно, але сума завищена або занижена; 

• господарська операція не відображена в бухгалтерському обліку; 

• господарська операція відображена неправильно в облікових реєстрах (відомостях, журналах-ордерах). 

Для усунення виявлених помилок слід перевірити, чи правильно здійснений ряд процедур до надання звітності.

У випадку неправильного відображення господарської операції в бухгалтерському обліку – її анулюють методом сторно й відображають правильний запис.

Якщо відображена господарська операція з неправильною сумою, то завищену суму зменшують методом сторно, а занижену – проведенням додаткової операції.

У випадку виявлення не відображення господарської операції необхідно в першу чергу відобразити її, а потім перевірити правильність відображення.

Неправильно відображена господарська операція в облікових реєстрах повинна коректуватися аналогічною операцією методом сторно й додатковою операцією, яка б правильно відображала втримування подій, які відбуваються на підприємстві.

Після внесення вищезгаданих виправлень допущених помилок фінансова звітність відображає достовірну інформацію й не підлягає коригуванню.

Б) Помилка допущена в попередніх звітних періодах  (виявлене після надання фінансової звітності)

Виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах i виявлених у поточному періоді, регламентується пунктами 4 і 5 П(С)БО 6. При цьому виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. У той же час виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Варіанти допущених помилок, які виявляються в попередніх періодах, аналогічні помилкам, які виявляються в одному звітному періоді, як і методи їх виправлення. Виключенням є випадок, коли господарська операція в бухгалтерському обліку відображена правильно, але сума завищена або занижена. У цьому випадку необхідно встановити:

• правильність визначення суми помилково відображеної операції; 

• відображення суми коригування нерозподіленому прибутку в Балансі (ф. № 1, код рядка 350) підприємства й Звіті про власний капітал (ф. 4, код рядка 030, графа 8); 

• повноту надання інформації про вплив помилки й проведене коректування в Примітках до фінансової звітності. 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.