Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗЕД_ТКДН_2011-2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
399.36 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ Національний УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ I ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ______________ О.О. Шубін

«______» _____________ 2011 р.

Робоча навчальна програма

дисципліни (модулю)

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів IV курсу

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 8.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

професійне спрямування: 8.030510.01.01 «Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність»

денної форми навчання

на 2011-2012 навчальний рік

Донецьк – 2011

Лектор __________ к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки Білозубенко В.С.

(підпис)

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри міжнародної економіки

Протокол № ___

«____» __________ 2011 р.

Зав. кафедри, д.е.н., професор

_________________ О.Б.Чернега

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, к.е.н., професор

___________________ І.Х. Баширов

«_____»_____________ 2011 р.

СХВАЛЕНО:

Голова навчально-методичної

ради університету, д.е.н., професор

____________________Л.О. Омелянович

«_____»_____________ 2011 р.

Структура програми навчальної дисципліни (модулю) «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (за вимогами естs)

Дисципліна

Напрям, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Нормативний

ЕСТS: 1,5

8 семестр

0305

Модулів: 1

Лекції (теоретична

“Економіка і

підготовка): 15 годин

підприємництво”

Змістовних модулів: 3

Семінари і практичні: - годин

ІЗС: 17

магістр

Самостійна робота: 22 годин

Загальна кількість

годин: 54

Індивідуальна робота:

огляд періодичної літератури, нормативно-правих актів, офіційних статистичних даних

Тижневих годин: 1

Вид підсумкового контролю:

ПМК

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.