Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зм¦ст модуль 2 Отчетность предприятия.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Контрольні питання для перевірки знань за темою

1. Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів?

2. Розкрийте поняття „грошові кошти”?

3. Розкрийте поняття „грошові потоки”?

4. Розкрийте поняття „негрошові операції”?

5. Дайте визначення поняттю „чисте надходження грошових коштів”?

6. Дайте визначення поняттю „чистий видаток грошових коштів”

7. Чи відображаються негрошові операції в Звіті про рух грошових коштів?

8. Розкрийте поняття „рух грошових коштів”?

9. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?

10. Скільки розділів має Звіт про рух грошових коштів і назвіть які?

11. В чому сутність прямого методу складання цього звіту?

12. Як подається надходження і вибуття грошових коштів від надзвичайних подій?

13. На підставі якої інформації складається Звіт про рух грошових коштів?

14. Чи є взаємозв’язок окремих показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом та іншими формами звітності?

15. Як розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності?

16. Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного періоду?

17. Яке значення Звіту про рух грошових коштів в управлінні підприємством?

18. Яка інформація про грошові кошти наводиться у Примітках до річної фінансової звітності?

Тестові завдання для перевірки знань за темою

1. Згідно з прямим методом чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається:

А. На основі Залишків по статтях балансу.

Б. На основі даних рахунків Головної книги.

В. Шляхом коригування фінансового результату від звичайної|звичний| діяльності до оподаткування.

2. Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:

А. Надходження від продажу продукції.

Б. Отримання позики в грошовій формі.

В. Оплата за придбані довгострокові облігації.

3. Надходження коштів від дебіторів за товарно-матеріальні цінності слід відображати у складі:

А. Операційної діяльності.

Б. Інвестиційної діяльності.

В. Фінансової діяльності.

4. Протягом звітного періоду ПАТ реалізувало фінансові інвестиції незв’язаним сторонам з прибутком 20 000 грн. Залишок на субрахунку «Інвестиції в незв’язані сторони» на початок року становив 100 000 грн., а на кінець року – 90 000 грн. Протягом звітного року компанія інвестувала в незв’язані сторони 30 000 грн. Надходження коштів від реалізації інвестицій в незв’язані сторони становить:

А. 60 000 грн.

Б. 20 000 грн.

В. 40 000 грн.

5. На 31.12.2010 р. ПАТ не змогло нарахувати заробітну плату за ІІ половину грудня, яка підлягала виплаті 6 січня наступного звітного періоду. Як це вплине на показники таких фінансових звітів за поточний звітний період:

Баланс Звіт про рух грошових коштів

А. Заниження поточних зобов’язань Завищення руху грошових коштів

від операційної діяльності

Б. Заниження поточних зобов’язань Ніяк не вплине

В. Завищення поточних зобов’язань Завищення руху грошових коштів

від операційної діяльності

6. Придбання ПАТ облігацій з оплатою грошовими коштами буде відображена у Звіті про рух грошових коштів у складі:

А. Операційної діяльності.

Б. Інвестиційної діяльності.

В. Фінансової діяльності.

7. ПАТ придбало основні засоби в обмін на запаси (1 тис. грн.), додатково сплативши 500 грн. У Звіті про рух грошових коштів буде відображено:

А. Витрати грошових коштів в результаті операційної діяльності 1 000 грн. та інвестиційної діяльності 500 грн.

Б. Надходження від інвестиційної діяльності 1 500 грн.

В. Витрати грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності 500 грн.

8. ПАТ здійснює операції в іноземній валюті. Яким чином нереалізовані прибутки та збитки від змін у курсі обміну валют будуть відображені у Звіті про рух грошових коштів:

А. Як рух грошових коштів від операційної діяльності.

Б. Окремо від руху грошових коштів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності з метою узгодження залишку грошових коштів на початок і кінець звітного періоду.

В. Ніяк, оскільки нереалізовані прибутки та збитки від змін у курсі обміну валют не є рухом грошових коштів.

9. ПАТ отримало від страхової компанії страховку у зв’язку з стихійним лихом – 2 млн. грн. У Звіті про рух грошових коштів ця сума буде відображена у складі:

А. Операційної діяльності.

Б. Інвестиційної діяльності.

В. Фінансової діяльності.

10. ПАТ 01.09.2010 р. отримало позику 100 тис. грн. під 60% річних на 4 місяці. На 31 грудня цього ж року ПАТ розрахувалося по відсотках, але не повернуло основу суму позики. Яким чином ці операції вплинули на рух грошових коштів у звітному періоді:

А. Чисті надходження грошових коштів від фінансової діяльності становили 100 тис. грн., використання грошових коштів у результаті операційної діяльності – 20 тис. грн.

Б. Чисті надходження грошових коштів від операційної діяльності становили 80 тис. грн.

В. Чисте використання грошових коштів у результаті фінансової діяльності становило 100 тис. грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.