Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция с заготовкой_ДРУ (2).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.44 Mб
Скачать

12.3 Поняття та види контролю в державному управлінні

Сутність контролю у сфері державного управління полягає у ______________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Суб'єктами контролю в державному управлінні виступають _______________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Об'єктами контролю є: ______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Реалізація функції контролю в державному управлінні здій­снюється за такими основними етапами:

  • ____________________________________ — показників, кри­теріїв, норм, нормативів, стандартів функціонування управлін­ської системи;

  • _________________________у функціонуванні та розвитку об'єкта управління;

  • _____________________________________ фактичного стану керованих об'єктів встановленим параметрам їх функціону­вання та розвитку;

  • ________________________________________ у розвитку об'єктів управління;

  • __________________ щодо удосконалення механіз­мів державного управління.

Ефективність контрольної діяльності в державному управ­лінні суттєво визначається оптимальним використанням і поєднанням різних видів контролю.

1) З погляду організаційного взаємозв'язку контролюючого суб'єкта і контрольованого об'єкта розрізняють такі види контролю:

______________________________________здійснюється органами, які мають кон­трольні повноваження щодо організаційно непідпорядкованих об'єктів. Різновидами зовнішнього контролю є ______________________________________________

________________________________________ Суб'єктами зовнішнього контролю можуть також бути ____________________________________________

____________________________________________ спрямований на діяльність органів, які перебувають в адміністративній підпорядкованості, й на вирішення завдань, що стоять перед конкретним органом дер­жавного управління. У процесі здійснення внутрішнього контролю використову­ються такі його форми: ______________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2) У державному управлінні розрізняють такі види контролю:

_____________________________ — це процес регу­лювання діяльності органів державної влади та органів місце­вого самоврядування з метою по­легшення виконання організаційних завдань.

________________________ здійснюється у формі пе­ревірок з метою виявлення відповідності здійснюваних видат­ків попередньо затверджуваним кошторисам.

3) Щодо часового здійс­нення контролю в процесі державного управління розрізняють:

__________________________________ полягає в попередженні та профілактиці можливих порушень.

__________________________________ відбувається безпосередньо у процесі роботи й передбачає регулювання поведінки підлеглих, обгово­рення проблем, виявлення відхилень від планів, інструкцій тощо.

Підсумковий контроль полягає у порівнянні одержа­них результатів із запланованими та перевірці виконання рі­шень, винесених контролюючими органами.

Для забезпечення ефективності контролю він має відпові­дати таким вимогам:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Серед методів контролю, що найбільш широко застосовуються органами державної влади у процесі здійснен­ня контрольної діяльності, можна виокремити: ____

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

До основних ознак ефективного контролю належать: _____________________

________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.