Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция с заготовкой_ДРУ (2).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.44 Mб
Скачать

12.4 Контроль, інституціалізований за гілками державної влади

Система контролю над державним апаратом і органами міс­цевого самоврядування включає:

  1. президентський контроль;

  2. державний контроль, який інституціалізований за гілками державної влади;

  3. громадський контроль.

1) Контрольні повноваження Президента України визначають Конституція та Закон України «Про Президента України». Вони поширюються на _______________ Президент припиняє ____________________________, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися, підписує _________, прийняті Верховною Радою, а в разі незгоди з ними, за умов суперечності їх Конституції або міжнародним угодам, ____________________________ з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради, ______________________________

________________, які не відповідають належним вимогам, утворює ____, утворює, реорганізує та ліквідує ____________________________________________________

2)Контроль, інституціалізований за гілками державної влади, представлений:

    1. парламентським контролем;

    2. судовим (у тому числі консти­туційним) контролем;

    3. контролем органів виконавчої влади.

2.1) Здійснення парламентського контролю забезпечує ___________________

Об'єктом пар­ламентського контролю виступає діяльність __________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Народні депутати України реалізують функції парламентсь­кого контролю безпосередньо на основі Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України".

Основними повноваженнями народного депутата України є: право на_______

__________________, право порушувати питання про __________________________

__________________________стосовно яких є відомості про порушення ними чинного законодавства, про ___________________________________________________

Парламентарі реалізують своє право ставити питання про ______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Здійснення контрольної функції народними депутатами України пов'язане з реалізацією _______________________________________. Реалізуючи його, народний депутат ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Конституція України закріпила такий класичний інстру­мент парламентського контролю, як ____________________________: на­родний депутат України має право _____________________ звернутися із запитом до органів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також керівників під­приємств, установ та організацій, розташованих на території України незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Депутатському запитові кореспондує обов'язок відповідних керівників ____________________

________________________________________________________________________

У склад парламенту входить __________________________________________,

який здійснює парламентський контроль за додер­жанням ______________________

________________________________________________________________________

Важливим органом парламентського контролю є _________________________, яка здійснює контроль використання коштів Держав­ного бюджету України відповідно до законів "Про Державний бюджет України" та "Про Рахункову палату".

Згідно з Конституцією до відання Верховної Ради належить здійснення ______

2.2) Судовий контроль в Україні здійснює _______________________________

________________________________________________________________________

Мета судового контролю полягає в _____________________________________

________________________________________________________________________

Об'єктом судового контролю є всі _______________, що ви­никають у державі.

Суди загальної юрисдикції забезпечують контроль за до­триманням прав і свобод громадян шляхом розгляду цивіль­них, кримінальних, адміністративних та інших справ. Їх сис­тема будується за принципами територіальності та спеціалі­зації.

Систему судів загальної юрисдикції становлять: __________________________

________________________________________________________________________

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є _________

________________________________________________________________________

Спеціалізованими судами є господарські, адміністра­тивні та інші суди. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий Господарський Суд України, Вищий Адміністративний Суд України та інші, що утворюються ________________

____________________ в порядку, встановленому законодавством.

2.3) Цілями контролю в системі виконавчої влади є _______________________ функціонування органів державної влади та ор­ганів місцевого самоврядування, бюджетних установ і органі­зацій, суб'єктів господарювання всіх форм власності в різних галузях, сферах і видах діяльності.

Об'єктами контролю органів виконавчої влади є __________________________

________________________________________________________________________

Міністерства здійснюють ______________________________ за діяльніс­тю підпорядкованих підрозділів у сфері реаліза­ції закріплених за ними функцій.

Центральне місце у здійсненні _____________________________ на­лежить державним службам та центральним органам вико­навчої влади зі спеціальним статусом. Для них характерний контроль з окремих функцій і щодо непідпорядкованих в ад­міністративному порядку органів і організацій.

_______________________________________– зобов'язаний забезпечувати контроль за до­триманням антимонопольного законодавства, сприяння роз­виткові добросовісної конкуренції в усіх сферах економіки.

До органів з функціями __________________________ належать Державна служба технічного регулювання України, Державна інспекція України з питань праці, органи статистики, органи з питань безпеки жит­тєдіяльності населення.

Важливе місце в контрольній діяльності органів виконавчої влади посідає ___

_________________________. ______________________________________________ здійснюють загальний конт­роль за фінансово-кредитними відносинами.

Суб'єкти фінансового контролю: Націо­нальний банк Укра­їни, Рахункова палата, Державна податкова служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна казначейська служба України, Антимонопольний комітет України, Пенсійний фонд Укра­їни, Державна митна служба України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.