Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция с заготовкой_ДРУ (2).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.44 Mб
Скачать

10.7 Законність та відповідальність у державному управлінні

Законністю називають _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Основними ознаками режиму законності є: _____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Результатом дотримання законності є ______________– ___________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Визначальна роль у забезпеченні законності в державному управлінні відводиться ___________________

Розгортання у правовій державі судового контролю за за­конністю в державному управлінні під­вищує роль у цьому процесі ___________________

Особливе місце в підтриманні законності в державному управлінні займають ____________________________________

Суттєвим для забезпечення законності в державному управ­лінні є __________

________________ який здійснюється в органах дер­жавної влади та органах місцевого самоврядування їх керівни­ками, а також виділеними з цією метою посадовими особами або підрозділами.

Дедалі більшу роль у забезпеченні законності в державному управлінні демократичної держави має відігравати __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

мають навчатися захищати свої законні інтереси, конституційно га­рантовані права та свободи й активно виступати проти пору­шень норм, вимог законності в рішеннях і діях органів держав­ної влади та органів місцевого самоврядування, їх керівників та інших посадових осіб.

Важливим засобом забезпечення законності, раціональності й правопорядку в державному управлінні, а через нього — і в суспільстві, є _______________ – ______

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

За критерієм спрямованості і змісту дисципліну в держав­ному управлінні поділяють на: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Законність і дисципліна в державному управлінні великою мірою визначаються _______________________, яка формується на ос­нові послідовної взаємодії трьох складових: _______________________________________________________________

_____________________________ безпосередньо пов'язана з правопорушеннями з боку посадових осіб та інших державних службовців.

Правопорушення — це _______________________________________________

________________________________________________________________________

Законодавство передбачає в міру необхідності застосування юридичної відповідальності державних службовців, а саме: ___________________________________

________________________________________________________________________

Протиправне винне невиконання чи неналежне виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків (пору­шення трудової дисципліни), яке не тягне за собою криміналь­ної відповідальності, прийнято називати ____________________

_____________________________________

___________________________ можуть накладатися на дер­жавного службовця за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

Видами дисциплінарних стягнень є:_____________________________________

________________________________________________________________________

Під­ставою для _______________________________ посадових осіб є порушення загальнообов'язкових правил, передбачених зако­нами України, іншими нормативними актами, якщо дотримання цих правил визначено за посадовий обов'язок дер­жавного службовця. До державних службовців застосовуються лише два види адміністративних покарань — __________________________________, які накладаються представниками влади, посадови­ми особами контрольно-наглядових органів.

Чинним законодавством передбачено ____________________________ посадових осіб за зловживання посадовими пов­новаженнями, перевищення посадових повноважень, відмову в наданні інформації, присвоєння повноважень посадової осо­би, незаконну участь у підприємницькій діяльності, одержан­ня хабара, дачу хабара, службовий підлог і халатність.

______________________________ передбачає відшкодування вин­ним службовцем завданих ним збитків.

Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та їх об'єд­нань, громадських об'єднань чи посадових осіб, державних службовців ____________________________________, якщо внаслідок цих дій:

  • порушено права й свободи громадян;

  • створено перепони для реалізації громадянином його прав і свобод;

  • незаконно накладено на громадянина будь-який обов'я­зок або він незаконно притягнений до будь-якої відповідаль­ності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.