Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция с заготовкой_ДРУ (2).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.44 Mб
Скачать

Організаційно-правові засади управління юстицією.

Управління юстицією — це ___________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

До об'єктів юстиції належать судові установи, нотаріальні контори, органи реєстрації актів громадянського стану, судово-експертні установи й адвокатура.

Систему органів управління в галузі юстиції очолює Міністерство юстиції України.

Тема 4 роль різних гілок влади у процесі державного управління

    1. Конституція України про гілки влади в Україні.

    2. Верховна Рада та державне управління.

    3. Інститут Президента та державне управління.

4.1 Конституція України про гілки влади в Україні

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є _________________________

_________________________. Верховна Рада не розглядається як орган вищого рівня щодо інших органів державної влади та щодо органів місцевого само­врядування. Вплив Верховної Ради на їхню діяльність здійс­нюється виключно шляхом прийняття відповідних законів, обов'язкових для всіх суб'єктів на території України.

Верховна Рада України складається з однієї палати, оби­рається вільними виборами на основі загального, рівного і пря­мого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. До складу Верховної Ради України входять 450 народних депутатів України, якими можуть бути лише грома­дяни України, що на час виборів досягли 21 року, мають право голосу і проживають в Україні протягом п'яти років.

За Верховною Радою закріплено повноваження, пов'язані з: ________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Виконавча влада забезпечує безпосереднє управління дер­жавними справами. Формою виконавчої влади є ієрархічно побудований адмі­ністративний апарат. Вона організаційно єдина, ланки нижчо­го рівня підпорядковані ланкам вищого рівня.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є______________________

____________. Структурною ланкою виконавчої верти­калі є центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), до складу яких входять міністерства, державні служ­би (державні комітети) та ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Наступним організаційно-правовим рівнем органів вико­навчої влади є місцеві органи виконавчої влади. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійс­нюють місцеві державні адміністрації. Функції виконавчої влади також здійснюють місцеві (територіальні) органи (підроз­діли) міністерств та інших ЦОВВ.

Основу судової влади в Україні становлять суди, що є різними за своєю компетентністю та юрисдикцією. Систе­ма судів загальної юрисдикції забезпечує захист прав і свобод громадян через розгляд цивільних, кримінальних, адміністра­тивних та інших справ. До судів спеціальної юрисдикції належать військові, арбітражні (господарські) суди.

До судової гілки влади як її самостійний суб'єкт входить Конституційний Суд України. Він є єдиним органом конститу­ційної юрисдикції, що вирішує питання про відповідність за­конів та інших правових актів Конституції України. Судову владу, єдину з гілок влади в Україні, держава наділила правом ________________________

_____________________________________________

Принцип поділу державної влади не суперечить її єдності. Він заперечує одновладність. Єдність влади передбачає узго­джену і ділову співпрацю всіх гілок влади, недопущення зосе­редження всієї повноти влади в якій-небудь з них.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.