Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

За ініціативою здійснення

За ініціативою здійснення аудит може бути добровільним, коли ініціатива прове­дення аудиту та аудиторських послуг належить клієнту. Об'єкти аудиту, обсяги робіт, період і строки їх виконання визначаються клієнтом і обумовлюються угодою між суб'єктом підприємницької діяльності й аудиторською фірмою (аудитором).

Проведення обов'язкового аудиту регламентується ст. 10 "Обов'язкове проведен­ня аудиту" Закону України "Про аудиторську діяльність" та іншими нормативними актами, де визначені категорії суб'єктів господарювання, які підлягають обов'язко­вому аудиту.

Проведення аудиту є обов'язковим для:

 1. Підтвердження достовірності й повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших суб'єктів господарювання незалежно від форми власності й виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності суб'єктів господарювання з річним господарським оборотом меншим за двісті п'ятдесят неоподаткованих мінімумів проводиться один раз на три роки.

 2. Перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників.

 3. Емітентів цінних паперів.

 4. Державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності.

 5. Порушення питання про визнання суб'єкта підприємницької діяльності неплатоспроможним або банкрутом.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених зако­нами України. Правове поле обов'язкового аудиту подане в таблиці 1.2.

Залежно від тривалості співпраці "кліент-аудит"

Залежно від тривалості співпраці між клієнтом і аудитором виділяють первинний та повторний аудит. Первинний аудит проводиться аудиторською фірмою (аудито­ром) вперше для даного клієнта. Це суттєво збільшує ризик і трудомісткість аудиту, оскільки аудитори не мають необхідної інформації про особливості діяльності клієн­та, його систему внутрішнього контролю і т. ін. Повторний аудит здійснюється ауди­торською фірмою (аудитором) повторно або регулярно, і тому аудитор уже має від­повідні відомості про специфіку клієнта, його позитивні та негативні сторони в організації бухгалтерського обліку, внутрішній контроль за результатами тривалої співпраці з клієнтом (консультування, допомога і попередні перевірки).

Практика роботи аудиторських фірм свідчить про переваги повторного аудиту. Така співпраця зручна і аудиторам (протягом багатьох років вони досконало вивча­ють діяльність клієнта), і клієнту, який отримує допомогу і підтримку, засновані на багаторічній співпраці. Більше того, заміна клієнтом аудиторської фірми часто ви­кликає насторогу як у споживачів інформації, так і в аудиторів.

Таблиця 1.2

Правове поле обов'язкового проведення аудиту

з/п

Нормативний документ

Зміст

1

2

3

Проведення аудиту є обов'язковим для:

1

Ст. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" Інші нормативні документи:

 • Ст. 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

 • Ст. 34 Закону України "Про страхування"

— підтвердження достовірності й повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, това­риств та інших суб'єктів господарювання неза­лежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за ви­нятком установ та організацій, що повністю утри­муються за рахунок державного бюджету і не зай­маються підприємницькою діяльністю.

— Ст. 18 Закону України "Про господарські товариства"

обов'язкова аудиторська перевірка річного балан­су і звітності суб'єктів господарювання з річним господарським оборотом меншим за двісті п'ятде­сят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.

 • Ст. 22 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

 • Ст. 13 Закону України "Про господарські товариства"

 • Ст. 2, ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства"

- перевірка фінансового стану засновників комер­ційних банків, підприємств з іноземними інвести­ціями, акціонерних товариств, холдингових ком­паній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників.

— Ст. 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"

— емітентів цінних паперів.

- Ст. 11 Закону України "Про приватизацію державного майна"

 • державних підприємств при здачі в оренду ціліс­них майнових комплексів, приватизації, корпора-тизації та інших змінах форми власності;

 • порушення питання про визнання неплато­спроможним або банкрутом.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України:

2

Ст. 37 Закону України "Про стра­хування"

"Міністерство фінансів України має право /.../ призначати проведення за рахунок страховика до­даткової обов'язкової аудиторської перевірки з ви­значенням аудитора".

3

Ст. 26 Закону України "Про за­гальнообов'язкове державне со­ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричи­нили втрату працездатності"

"/.../ Наглядова рада: /.../ у разі потреби, крім щоріч­них аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду соціального страхування від нещас­них випадків або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фон­ду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду".

4

Ст. 11 Закону України "Про від­новлення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом"

"/.../ Господарський суд в ухвалі про порушення спра­ви про банкрутство може зобов'язати боржника нада­ти аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредиту лише за згодою останнього".

Продовженя таблиці 1.2

2

3

1

2

3

5

Ст. 12 Закону України "Про заставу"

"При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї може бути проведена аудитор­ська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони догово­ру застави".

6

Ст. 20 Закону України "Про господарські товариства"

"/.../ Достовірність та повнота ліквідаційного балан­су повинні бути підтверджені аудитором (аудитор­ською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як п'ятдесят неопо­датковуваних мінімумів".

7

Ст. 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

" 1 . Кооператив (об'єднається) ліквідується: /.../ пов­нота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами".

8

Ст. 1 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

"12.7. /.../ Декларація про прибуток нерезидентів, що здійснюють свою діяльність в Україні, підлягає щорічній перевірці аудиторськими організаціями, які одержали у встановленому порядку ліцензію на право ведення аудиторської діяльності, для підтвер­дження достовірності звіту".

9

Ст. 25 Закону України "Про розподіл продукції"

"/.../ 11. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про роз­поділ продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці".

10

Ст. 28 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

"Рішення про реорганізацію банку, крім перетво­рення, має містити інформацію про /.../ призначен­ня незалежного аудитора, що має сертифікат На­ціонального банку України".

Акти, якими встановлені вимоги до аудиторських висновків та звітів:

1

Закон України "Про аудиторську діяльність" (ст. 7)

"Аудиторський висновок — це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (ауди­торської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі висновки стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Аудиторські послуги у вигляді консультацій мо­жуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудитор­ські послуги у вигляді експертиз оформлюються експертним висновком або актом. Аудиторський висновок аудитора іноземної держа­ви при офіційному його поданні установі, організа­ції або господарюючому суб'єкту України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором.

2

МСА 700 "Аудиторський висно­вок про фінансову звітність"

Основні елементи аудиторського висновку, види висновків та їх форма.

3

МСА 720 "Інша інформація в до­кументах, що містять перевірені фінансові звіти"

Доступ до іншої інформації, вивчення іншої інфор­мації, суттєві невідповідності, суттєві перекручення подій, доступність іншої інформації після дати складання аудиторського висновку.

Продовженя таблиці 1.2

1

2

3

4

МСА 800 "Аудиторський висно­вок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення"

Аудиторські висновки за результатами тематичного аудиту; аудиторський висновок про фінансову звіт­ність підприємства, підготовлену у відповідності з іншими принципами обліку, висновок про окремі частини фінансової звітності підприємства; ауди­торська перевірка дотримання договірних відносин; висновок про узагальнену звітність підприємства.

5

МСА 810 "Перевірка прогнозної фінансової інформації"

Ступінь упевненості аудитора стосовно перспектив­ної фінансової інформації; прийняття пропозиції; необхідний обсяг знань про бізнес клієнта, період, на який розповсюджується фінансова інформація; процедури аудиторської перевірки; представлення і розкриття; висновок за результатами перевірки перспективної фінансової інформації.

6

Вимоги до аудиторського виснов­ку, затверджені рішенням Дер­жавної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 25.01.2001 р.

№5

Подається до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку при реєстрації інформації та ви­пуску цінних паперів, а також при поданні регуляр­ної інформації відкритими акціонерними товари­ствами та підприємствами — емітентами облігацій (крім комерційних банків).

7

Методичні рекомендації, схвалені Аудиторською палатою України (за­сідання АПУ від 23.02.2001 р. № 99)

Щодо підготовки аудиторського висновку при перевір­ці відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій (крім комерційних банків).

По відношенню до атестації

Послуги, що надаються аудиторами, поділяються на атестовані (що вимагають надання аудиторського висновку, перш за все — це власне аудит) і на неатестовані (що не вимагають надання аудиторського висновку). Окрім трьох видів аудиту (і перш за все аудиту бухгалтерської звітності), до атестованих послуг аудиторів та аудиторських фірм належать:

а) контроль правильності, який проводиться меншими обсягами перевірки, ніж при аудиті. Контроль правильності часто будується на аналізі ефективності внутрішньогосподарського контролю економічного суб'єкта, що перевіряється, або, рідше, на наданні аудитором висновку про прогнозовані перспективи роботи клієнта (також заснованих на перевірці детальних бізнес-планів та інших прогнозованих тверджень адміністрації);

б) оглядова перевірка. У порівнянні з аудитом або контролем правильності вона проводиться за скороченою програмою. Наприклад, оглядова перевірка застосовується для квартальної бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та інших економічних суб'єктів при аудиторському супроводі бізнесу клієнта, хоча практика свідчить, що існує попит на оглядові перевірки і річну бухгалтерську звітність;

в) узгоджені з клієнтом процедури. У відповідності з замовленням клієнта аудитор може перевірити окремі ділянки звітно-аналітичної роботи клієнта. Наприклад, це може бути раптове зняття залишків по касі з подальшою перевіркою касових операцій або підтвердження реальності дебіторської заборгованості, або оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта ("вартості фірми"), структурних підрозділів фірми та інше.

До неатестованих (що не вимагають надання аудиторського висновку) належать послуги, за якими формальна звітність аудитора безпосередньо на адресу клієнта відсутня. Серед них:

а) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання бухгалтерськоїзвітності, а також звітності щодо цінних паперів, проспектів емісії тощо;

б) податкове планування та оптимізація оподаткування, складання декларацій про доходи та представлення інтересів клієнта в податкових службах;

в) консультаційні послуги, що надаються зазвичай не тільки в сфері бухгалтерського обліку і податків, а й щодо комп'ютерних систем, технології виробництва і навіть при наборі кандидатів на керівні посади.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Кулаковська