Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
valeologia_adema.docx
Скачиваний:
162
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
499.31 Кб
Скачать

92. Иванов Қарғаш

Л. П .И В А Н О ВТЫ Ң “ Балакай “ ІЛ ІМ І

П.К.Ивановтың “ Қарғапі“ ілімі негізінен 12 қағидадан түрады.

1 .Күніне екі рет табиғи суық суға шомыл, езіңе жақсы болсын! Қайда болсаң да шомыл, көдце, өзенде, ваннада, душ қабылда. Не суық суды өзіңе ақтара сал. Бүл сенің шарттарьщ. Ыстық суды суықпен аяқта!

2. Суға түсер алдында не кейін, мүмкін болса, бір уақыт далаға шық, болмаса бірнеше рет тыныстап алда, ойша өзіңе және барлық адамдарға амандық-саулық тіле!

3. Іш кіл ік іш пе,темекі шекпе!

4. Аптасына I төулік бойы ас судан бас тарт? жүманың 18,20 сағатынан, жексенбінің (сағат 12-сіне дейін). Бұл сенің шарттарың.

5. Ж ексенбінің сағат 12-де далаға ш ық, жалаң аяқжүр, сейіл қүрып, бірнеше терең тыныс альт, ойлан, жоғарьща айтқандай. Бүл сенің мерекең. Осыдан кейін тәбетің тартқанша қалауыңша тамақтан.

6. Қоршаған табиғатты сүй,жағалай түкірме, қақырма. Осыған үйрен 一 бүл сенің ден саулығың.

7. Әрқашанда қайда жүрсең де, әсіресе қарт адамдармен амандасып жүруіңіз керек. Сау болғың келсе, баршаға саулық тіле,олармен сөлемдесіп жүр!

8. Жұртқа щмкіндігің келгенше көмектесіп жүр,әсіресе кедейлерге, жарымжан кісілерге көмектес, елеусіз қалған жалғыз қарт адамдарға көмекгес. Мұңайган адамдардың қайғьі-қасіретін бас. Мүны куанышпен істе. Кімнің болмасын қажет-керегіке бүкіл жаныңмен жауап беріп

мүқтажына жарауға кіріс. Одан сен досынды табасың, осылайша бейбітшілік ісіне көмектесесің!

9. Өзіңдегі іштарлықты, жалқаулықты, дандайсуды, көра қызарлықты, қоркақтықты, жалған намысқойлығынды жең. Адамдарк сен жөне оларды сүй! Олар туралы қаңку, жалған сөзді айтпа, біреулердіі- оларды діттегенін қаперіңе алма!

10. Басыңды ауру-сырқаудан, өлім туралы ойлардан босат! Бүл сенің жеңісің!

11.Ойынды ісіңнен бөлме! Оқыған екенсің — жақсы,бірақ eң бастысы — істе!

12. Айтып жүр, осы төрбиенді басқаларға тарат, бірақ мақтанба осымен көтерілемін деме, қарапайым бол!

一 табигатпен бірге болып, өзіңнің орнынды табиғаттан тап. Сіздің орныңыз бос түр, оны ешкімде басқан ж оқ. Ол орынды еш кім де сатып алған жоқ,ешкімге, ешқандай ақшаға сатылмайды да, өзіні еңбегің мен ісіңмен табиғагган рахат табасыз. Саған әрқашанда жені'

болу ушін. Саған бақытпен денсаулық тілеймін.П.К.Ивановтың негізгі идеясы әрқашанда адамньщ дені сау болуі қажет. П .К.И вановты ң ж үйесін пайдалана отырып, Бронхитт1түберкулезді, созылмалы тонзилиттерді, жүрек ауруларынан бірден айығып кетуге болады. Табигатта денені шынықтырумен айналысу әркмніН қолынан келеді. Бірақ щеісген шыгып кетуге болмаңды. Өзіңе кажеттісін тандап ал. Ол туралы Иванов өзі ескертулер жасаган. аМенің жүйемді бірден қабылдап алма, оны пайдаланам деп өз бойықдағы келісімді денсаулығыңызды бүзып алма. Суъіқ суға шомьитам деп рекорд жасаудың қажеті ж оқ. Ас-су іш пеудің қажеті жоқ. Табиғат ақтаншактарды жақсы хөрмейді. Ол туралы әрқашанда есте үстау к е р е к . Ол туралы 1979 жылы үстаз “ Т ірш ілік даңқы “ атты өнүран шығарған болатын.

93. «Кодекс здоровья» л.З. Тель

В конце прошлого века в мире появилось множество методик нетрадиционного лечения и систем оздоровления. Российские ученые Н.А.Агаджанян и Л.З.Тель провели тщательный анализ многих из них. После этого, сопоставив самые ценные рекомендации с данными традиционной медицины, они разработали своеобразный кодекс здоровья, или кодекс жизни. Польза этого кодекса для организма велика даже при частичном его соблюдении.

Итак, предлагаю вам ознакомиться с положениями кодекса здоровья, включающего основные правила здоровья. Эти правила необходимо соблюдать на протяжении всей жизни, чтобы чувствовать себя здоровым, продлить молодость и достичь долголетия.

1. Старайтесь детально изучить свой организм

Необходимо хотя бы в общих чертах понимать, как он работает, что для него полезно и что вредно, что способствует сохранению здоровья.

2. Живите в согласии с природой.

Правила здоровья неразрывно связаны с природой. Используйте любую возможность побывать на природе. Старайтесь чаще бывать в парке, сквере, проводить выходные дни и отдых на даче, в пешеходных походах, на рыбалке, у реки, ежегодно выезжайте на море, в горы. Не бойтесь чаще ходить босиком и снимать лишнюю одежду, подставляя тело солнечным лучам, воде и воздуху. Помните, что у природы нет плохой погоды. Не бойтесь ветра, мороза, дождя, возможности развития простудных заболеваний. ну, а если они встречаются – воспринимайте их спокойно. Любая простуда, как это ни кажется странно, чаще всего благо для организма, так как является своеобразной тренировкой, закалкой. Известно, что, в семьях, где детей излишне кутают, оберегают от простуд, дети болеют чаще. Для того, чтобы быть здоровым, надо иногда болеть.

Мудрая природа выработала огромное количество способов, сосуществования нашего организма с различными вредными факторами, когда он ведет постоянную борьбу против них и поддерживает собственное здоровье. Изолировав себя от природы, создав тепличные условия жизни, человек тем самым изолируется от оздоровительного влияния природы. Мы – всего лишь часть природы и потому не должны забывать о ее законах.

3. Доброта и милосердие.

Эти важнейшие качества – обязательное условие здоровой жизни, залог полноценной работы организма. В согласии с обществом жить так же важно, как и в согласии с природой. Полная гармония человека и общества возможна только на основе альтруизма. Старайтесь всегда относиться к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам – это известная древняя мудрость.

4. Старайтесь всегда укреплять в себе уверенность, в том, что вы здоровы. Всем окружающим людям всегда желайте здоровья.

Воспринимайте свой организм как здоровый, даже в том случае, если вас беспокоит какой-нибудь недуг. Такую рекомендацию можно расценить как обычное самовнушение, но это не совсем так. Вся необходимая информация о работе каждого органа поступает в центральную нервную систему, регулирующей работу всего этого органа в целом и каждой отдельной его клетки. При нарушениях в его работе нервная система запускает в действие механизмы восстановления, причем все это происходит постоянно, без участия нашего сознания. Но человек может усилить этот процесс, создавая и поддерживая постоянную мотивацию, направленную на здоровье. Такой метод является мощным профилактическим средством, предупреждающее развитие болезней, а в случае развития заболевания – хорошим «лекарством». Его основой является создание своеобразных «нейронных ловушек», то есть кольцевых нейронных цепей, по которым нервный импульс может циркулировать и самоподдерживаться продолжительной время. Из этого следует, что то, что мы называем самовнушением является постоянным поддержанием возбуждения в «нейронных ловушках». Таким образом, «нейронные ловушки» создают в ЦНС своеобразную модель здорового организма. В соответствии с этой моделью наш организм на бессознательном уровне начинает работать, включая все свои защитные, приспособительные и восстановительные механизмы.

Все перечисленные правила здоровья очень важны, но это еще не все. С не менее важными  положениями кодекса здоровья мы с вами познакомимся дальше.

94. Йога — адам психологиясы, түрлену дөңгеленген азат болу ілімі, үнді пәлсапасындағы ұғым.Мазмұны

«Йога» сөзі «шоғырлану» деген мағына береді, оның негізін қалаушы болып кемеңгер Патанджали есептелінеді.

Йога б.з.д. XX ғ. пайда болған.

Йога жүйесі ведалық дәстүрді іс жүзіне асыруға, күнделікті тіршілікте үйретуге ерекше мән берді. Йога жүйесінің теориялық нұсқауында және практикалық негіздемесінде рухты дене арқылы, дененің сыртқы қызметін барлық шектеулерден босату туралы айтылады.

Йога жүйесіндегі басты мәселе - жаттығу тәсілдері мен практикасы арқылы жеке адамды өзін-өзі ұстауға, өзінің сезімі мен мінез-құлқын бақылауға, жан дүниесін баулуға үйрету. Йоганың мақсаты – тән мен жанның үйлесіміне жету. Денені шынықтыру арқылы жан саулығы мен сергектігін жетілдіру.

Үндістанда 5000 жыл бұрын үнді философтары өздері үшін йога деп аталатын философиялық жүйені ашты.

Сау тән мен сау ойлар

Йога элементерін бұлшық еттердің икемділігіне және шымырлығына арналған жаттығулар ретінде аэробикалық бағдарламаларға қосады. Йоганы өмір салты болатын өз тәнің мен жаныңды жетілдіру әдісі деп санауға да болады.

Демалыс, икемділік, жақсы көңіл-күй

Йога жаттығуларының негізі асандар, басқаша айтқанда қалыптар, күйлер, дем алу жаттығулары - пранаяма, медитация және икемділікке арналған жаттығулар. Йога дененің икемділігі мен жақсы физикалық тұлғасын сақтауға, шаршағандықтан құтылуға және психалық денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Йоганың арқасында дұрыс босаңсуға, дем алуға, шұғылдануға, медитация жасауға, тамақтануға, жақсы ойлауға үйренуге болады. Йогамен күнделікті шұғылданудан болатын жемістерден рахат алу үшін вегетариандық болудың қажеті жоқ.

Йоганың бірнеше мәнерлері бар және олармен танысу қажет:

Ashtanga yoga - бұл бір қалыптан екіншісіне ауысуға шоғырланған қарқынды йоганың мәнері. Әр шұғылданушы қарқындылықты өзі таңдайды.

Bikram yoga - 35-40º C температурада жасалынады. Жоғарғы температура тердің бөлінуіне мүмкіндік туғызады, нәтижесінде ағза тазарады және бұлшықет күші ұлғаяды.

Hatha yoga - асандар негіз болып табылатын йоганың танымал түрі.

Iyengar yoga - Штаттардағы йоганың ең әйгілі түрі, оның мақсаты әдемі күйлерге үйрету және бұлшықеттердің дамуы мен дұрыс сымбатқа аса үлкен назар бөлінеді.

Vinyasa yoga - икемділікке арналған қарқынды жаттығулардан тұрады, назарды қозғалыс пен демалысты үйлестіруге шоғырландырады.

Жаттығулардың қарқындылығын біздің өмір салтымен біріктіруге болады (аптасына бір рет немесе күнделікті). Біздің тәніміздің жақсы жаққа өзгергенін тез байқаймыз.

Инемен Емдеу, акупунктура – дененің жұмсақ тіндерінің белгілі бір нүктелеріне арнайы жасалған инелерді шаншу арқылы емдеу әдісі.

Инені алғаннан кейін күтіну керек. Алыстан келген азаматтар инені алған соң, қаланы қыдырып, базар аралап кетеді, бұл, әрине, дұрыс емес. Ине адамның барлық нүктелерін ашады, ыстық ванна немесе моншаға түсуге мүлде болмайды. Ыстық сорпа ішу керек, тек он күннен кейін ғана бұрынғы қалпыңа түсесің.

‘Алтын ине және күміс ине деген болады. Шынында да, сол инелердің құрамына аздаған мөлшерде алтын да, күміс те қосылады. Күнделікті алып жүрген уколдың инесі денеге кірген кезде ауыртады, орны ауырады. Ал біздің салған инелеріміз ауыртпайды және бір салғанда бірнешеуін саламыз, орны да қалмайды. Бұл инелерді біз Қытайдан тапсырыс беру арқылы алдырамыз. Мен өзім Бейжіңнен алдырамын. Бір адамға қойылған ине екінші рет пайдаланылмайды. Иненің 80 пайызы күмістен тұрады, қалған 20 пайызында алтын мен тазартылған мыс болады. Халық арасында бұл «алтын ине» аталып кеткен. Инені шөпке, токқа жалғаймыз. Қыздыратын шөптің құрамында 18 түрлі шөп бар. Мұның бәрі иненің әсерін күшейтеді. Аурудың диагнозына қарап ұзақ емдеуге тура келеді. Қант диабетіне шалдыққан, омыртқа (грыжа), қан қысымы, псориаз ауруларын емдеу де ұзаққа созылады. Қытайдан шыққан «Хассы» деп аталатын магнитті-резонансты, жүйке нүктелеріне арналған «Зывишин», табиғи тас қызуымен емдейтін «Каудиян» аппараттары ежелгі емдеу тәсілін қолданады. Жүрек-қан тамырларының жұмысын тексеретін кардиологиялық аппараттарымыз бар.

Ине қандай нүктелерге, қалай салынады?

— Адам денесінде оның тұла бойындағы қанды жүргізіп, бүкіл іс-әрекетін басқарып отыратын жүйе бар. Оны орыстар меридиан, ал біз жан арнасы дейміз. Ол жан арнасы 12 жұптан тұрады. Демек, 24 жан арнасы бар. Олар адам денесіндегі 700 нүктені бір-бірімен жалғап тұрады. Бұл нүктелердің әрқайсысы адамның ішкі ағзаларына жалғанады. Бірі 5, енді бірі 12 нүктеге жалғанады. Сырттағы нүкте арқылы іштегі ауру басқарылады. Яғни, адам ағзасын басқарып отыратын арнаулы нүкте бар. Ол — жан нүктесі. Осы нүктеге қойылатын ине іштегі ағзаға өзінің «әмірін» жүргізіп, оны оятады. Керек нүктеге түскен ине ағзаны сауықтырады.

Ушу —(кит. трад. 武術, упр. 武术) — термин, употребляемый для обозначения как китайских боевых искусств, так и созданных на их основе современных видов спорта.

Древневосточная система У — Шу - это способ понима­ния мира человеком и бытия человека в мире. У — Шу вклю­чает в себя медативную практику, оздоровительную гимнас­тику, массаж, боевые приемы, тайную психотехнику буд­дийских монахов, некоторые элементы гипноза. Все эти при­емы способствуют достижению главной цели — достижению совершенства. В медативной практике, как было указано выше, целесооб­разно применять расслабляющие и успокаивающие эфирные масла и их смеси. В восточной медицине состоянию позвоночника придается особое значение. Считается, что определенные позвонки связа­ны с пятью жизненно важными органами: 3-й позвонок с легкими, 5-й с сердцем, 9-й с печенью, 11-й с селезенкой, 14-й с почками. Помимо позвоночника , большое значение уделяется гиб­кости суставов, так как только при гибких суставах нормали­зуется циркуляция жизненной энергии в теле и сохраняются здоровыми внутренние органы. Система У — Шу предлагает комплекс упражнений с це­лью оздоровления суставов и позвоночника, которые очень сходны с упражнениями современной мануальной терапии. Уп­ражнения требуют определенных навыков и обучения. В системе У — Шу разработан комплекс индивидуального массажа для подготовки организма к активной деятельности. Эти упражнения можно выполнять перед утренней гимнасти­кой, в период физкультурной паузы на производстве, до и просто в течение рабочего дня для снятия усталости и повыше­ния работоспособности. Упражнения оказывают благотворное влияние на организм человека: массаж точек в области ушей и глаз способствует мобилизации функций этих органов чувств, массаж затылоч­ной области оказывает благотворное влияние на вестибуляр­ный аппарат и снимает головные боли, массаж точек в области ключиц и на поверхности грудной клетки облегчает работу легких, а плавные круговые движения в области живота улуч­шают кровообращение в области брюшной полости, активизи­руют жизненную энергию, так как основным центром энер­гии является зона около точки ци-хай, расположенная на два пальца ниже пупка. Массаж служит хорошим оздоровительным комплексом для улучшения работы внутренних органов: легких, печени, селе­зенки, поджелудочной железы и т.д. Простые движения массажа несложно освоить, они не тре­буют специального обучения, но уделив несколько минут для их выполнения вы убедитесь в их положительном оздорови­тельном воздействии на ваш организм. Занятия можно проводить стоя или сидя на стуле. Каждое движение рекомендуется повторить 7 — 8 раз.

Цигун  — это древнее китайскоеискусствосаморегуляции организма,традиционнаяоздоровительная система, основавнутренних стилейбоевых искусств[2]. Построен на комплексефилософских концепцийи прикладных технологий согласованиядвигательной активности,дыханияи состоянийсознания. Постулирует понятиеЦи— жизненной энергии, которая рассматривается в качестве основы существования человеческого организма, и учит контролировать эту энергию. Применяется для поддержания психического и телесного здоровья, а также развития человека как индивидуума,личности, и способствует духовному пробуждению, освобождению сознания и пониманию истинной природы человека[3].

Цигун включает в себя практику китайских боевых искусств,медитативнуюпрактику игимнастическиеупражнения, направленные на освобождение от телесных зажимов и энергетических блоков с помощью успокоения сознания, тела и эмоций. Может использоваться в качестверелаксациии альтернативного лечения пристрессовыхсостояниях и болезни, а также для общей гармонизацииорганизма,улучшения иммунитета, настройки работы органов и их систем.

Медита́ция (от лат.meditatio — размышление) — тип упражнений по тренировке концентрациивнимания[1][2], используемый в оздоровительных целях, для выработки контроля над течением своихмыслейиэмоций[3]или для вхождения в особое религиозно-психическое состояние «памятования»[4](пали: sati,санскрит:स्मृति, традиционный термин; альтернативный перевод — «осознанности» отангл.mindfulness).

Существует множество техник медитации. Во время медитации практикующему обычно требуется принять определённую позу, иногда применяются чёткии другие вспомогательные предметы. Объектом концентрации обычно служат ощущения внутри организма, внутренние образы, реже эмоции. Иногда объектом концентрации может быть внешний физический предмет. Медитация может сочетаться с дыхательными упражнениями.

Медитация с древности является частью духовной практики во многих религиозных традициях, особенно распространена в буддизмеииндуизме, является важной составляющеййоги.

«Кем то» принято разделять два вида медитаций, которые принципиально различаются.

Первый вид медитации называется медитация на пустоте. Этот вид медитации довольно сложен, т.к. заключается в полном умственном безмолвии и спокойствии. Нужно полностью отвлечься от всех мыслей , расслабится и просто наблюдать за пустотой в голове. Этот вид медитации может вызвать так называемое «просветление», осознание всего сущего.

Второй вид медитации называется медитация на одном или однонаправленная медитация. В отличии от медитации на пустоте, вам нужно наоборот что то созерцать, слушать, смотреть или произносить. Этот вид медитации включает в себя такие методики как: созерцание на собственном дыхании, созерцание на свече и многие другие. При этом смыслом вида медитации на одном является постепенное погружение в медитацию на пустоте.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]